Musikrettigheder Flashcards Preview

Entertainmentret > Musikrettigheder > Flashcards

Flashcards in Musikrettigheder Deck (17)
Loading flashcards...
1
Q

Hvem er beskyttet efter OPHL § 1?

A

Skabende kunstnere (de der har har skabt musikværket)

2
Q

Hvem er beskyttet efter OPHL § 65?

A

Udøvende kunstnere (fremførsel af musikværk)

3
Q

Hvem er beskyttet efter OPHL § 66?

A

Musikselskaber (optagelse af fremførsel af musikværk)

4
Q

Hvad består beskyttelsen af efter OPHL § 2?

A

Eksemplarfremstilling ved offentliggørelse for offentligheden

5
Q

Hvad står der i OPHL § 2?

A

§ 2: Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.
Stk. 2. Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.

6
Q

Hvem er ikke beskyttet mod efterligninger efter ophavsretsloven?

A

Udøvende kunstnere og musikselskaber. Udøvende kunstnere kan dog være beskyttet efter markedsføringsloven jf. pan-fløjte dom

7
Q

Hvor er faderskabsretten hjemlet, og hvad indebærer den?

A

OPHL § 3, stk. 1:
Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver,(37) såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.

8
Q

Hvor er respektretten hjemlet, og hvad indebærer den?

A

OPHL § 3, stk. 2:
Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

9
Q

Hvilke eksempler er relevante ved respektretten?

A

Politik, sex og reklame er særligt centrale for respektretten

10
Q

Hvilke domme er relevante ved respektretten?

A

Politik, sex og reklame er særligt centrale for respektretten, f.eks:
Club Lorry – reklame
Sunshine Reggae – politik
Afrika - politik

11
Q

Hvilken undtagelse er der til respektretten?

A

Citatretten, herunder Les Djiins sag og lydprøve sagen

12
Q

Hvilke former for overdragelser findes der?

A

Fuldstændig overdragelse

Delvis overdragelse

13
Q

Hvilke rettigheder kan ikke overdrages?

A

Ideelle rettigheder kan ikke overdrages

14
Q

Kan fremtidige udnyttelsesformer overdrages?

A

”Dodo and the dodos”-dommen

Steeplechase-dommen

15
Q

Hvordan reguleres royalties?

A

U.2002.1224H (”Tango Jalousie”)
U.2003.23H (”Tintin”)
Steeplechase-dommen (ØLD af 3.6.2013)

16
Q

Hvor er princippet om den døde hånd hjemlet?

A

OPHL § 54

17
Q

Hvad går princippet om den døde hånd ud på?

A

Naturalopfyldelse? (se U.2000.656H – Sebastian)