Personlighedsret Flashcards Preview

Entertainmentret > Personlighedsret > Flashcards

Flashcards in Personlighedsret Deck (36)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad er personlighedsret?

A

Personlighedsret beskytter det enkelte menneske integritet og personlighed, og som giver en person ret til at forbyde andre at foretage næremere angivne behandlinger af information, der kan henføres til den pågældende person

2
Q

Hvad beskytter personlighedsretten bl.a.?

A
o	Retten til eget navn
o	Retten til eget billede og stemme
o	Retten til egen historie
o	Retten til egne oplysninger
o	Retten til privatliv, ære og omdømme
o	Retten til egen identitet og valg af eget personlighedsbillede i offentligheden
3
Q

Kan juridiske personer nyde beskyttelse efter personlighedsretten?

A

Det er ikke kun fysiske personer, der nyder beskyttelse efter personlighedsretten. Juridiske personer som f.eks. foreninger, selskaber og offentlige institutioner kan også have en identitet og et omdømme at beskytte.

4
Q

Hvilke interesser står oftest over for hinanden, når der skal foretages en afvejning?

A

Personlighedsretten over for ytrings- og informationsfriheden

5
Q

Hvad omfatter personlighedsretten mest i praksis?

A

Personlighedsretten omfatter i praksis mest i, hvilket omfang, der må offentliggøres information, herunder oplysninger, billeder og lyd om individer uden deres samtykke. Hvorfor der kan være tale om en indskrænkning af ytrings- og informationsfriheden.

6
Q

Hvad hjemler EMRK artikel 8?

A

EMRK art. 8 hjemler retten til respekt for sit privat- og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

EMD har fastslået, at EMRK art. 8 omfatter aspekter som det enkelte menneskes identitet som navn, billede og personlig integritet.

7
Q

Omfatter EMRK artikel 8 en beskyttelse af retten til eget billede?

A

Retten til eget billede er som UP beskyttet af art. 8, da det enkelte individ har ret til at kontrollere brugen af eget billede og offentliggørelse af samme. Beskyttelsesgraden afhænger af, hvad den pågældende foretager sig på billedet. Strfl’s beskyttelse af retten til eget billede er begrænset til billeder, der er taget på ikke frit tilgængelige steder. Hvilket betyder, at medierne har en vidtgående adgang til at offentliggøre billeder af (kendte) personer taget i det offentlige rum. Dog er dette ikke en tommelfingerregel, da det baserer sig på en konkret vurdering.

8
Q

Hvilke 5 kriterier har EMD opstillet, som er relevante at inddrage ved en hensynsafvejning mellem art 8 og 10?

A

EMD har opstillet 5 kriterier som er relevante at inddrage ved hensynsafvejningen af art. 8 og 10. 1) offentliggørelsens bidrag til en debat af almen interesse 2) hvor kendt er den pågældende person, og hvad der rapporteres om 3) den pågældende persons hidtidige opførsel 4) offentliggørelsens indhold, form og konsekvenser, og 5) omstændighederne vedrørende optagelsen af billedet. 1. kriterium har størst betydning ved afvejningen. Altså hvorvidt der formidles informationer og ideer om emner, der har samfundsmæssig relevans. Det er ikke afgørende, hvorvidt offentligheden rent faktisk interesserer sig for offentliggørelsen, men alene om de burde. Adgangen til offentliggørelse vil generelt være større når det drejer sig om personer i offentlige funktioner såsom politikere og andre embeder. Hvis det alene vedrører en persons private forhold, anses det ikke som offentlig interesse.

9
Q

Hvad er strafbart efter STRFL § 264 a?

A

Efter denne bestemmelse, er det strafbart at fotografere eller med kikkert eller andre apparater iagttage personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, såfremt fotograferingen eller iagttagelsen er uberettiget. Den er rettet mod fotografering på steder, hvor man ikke almindeligvis kan forvente at blive filmet, og derfor ikke tager hensyn til det. Det kan f.eks. være det private hjem, offentlige og private institutioner, hvor mennesker bor eller opholder sig. Også steder af offentlig eller privat karakter, hvor der ikke er almindelig fri adgang uden eller mod betaling af entré.

10
Q

Kræver strafbarhed efter STRFL § 264 a, at tilfældet skal være af særlig grov karakter?

A

Bestemmelsen er tiltænkt grove tilfælde, hvorfor det som UP ikke er strafbart at fotografere eller iagttage personer, der befinder sig i det offentlige rum, selv om det er i det skjulte. Dog kan offentliggørelse af sådanne optagelser kan være retsstridige og udløse pligt til at betale godtgørelsen efter erstatningsansvarslovens § 26.

11
Q

Hvad omfatter STRFL § 264 d?

A

Omfatter uberettiget udnyttelse og offentliggørelse af oplysninger, som enten hidrører fra overtrædelser af §§ 263, 264 og 264 a, jf. § 264 c, eller i sig selv videregiver oplysninger af fortrolig privat eller krænkende karakter, jf. § 152, stk. 1, og § 264 d. Det er uberettiget at videregive meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Gælder både ulovlige billeder efter a og lovligt optagne fotos, hvor offentliggørelsen krænkende samt billeder og meddelelser vedr. en afdød person. Gælder både rigtige og urigtige oplysninger pågældende private forhold.

12
Q

Hvad beskytter første led af STRFL § 264 d?

A

Første led beskytter videregivelse. Andet led vedrører udbredelse af billeder taget under sådanne omstændigheder, at det på forhånd er klart, at det vil virke overordentlig krænkende. Stk. 2 er indført med særlig fokus på videredeling af nøgenbilleder.

13
Q

Hvad er særligt ved uberettiget i ordlyden af STRFL § 264 d?

A

Om ”uberettiget”: hensigten med dette er, at ikke enhver fotografering uden tilladelse bør straffes. Dermed anses dette ordvalg som et strafbarhedskriterium, hvilket kræver en grovere retsstridig handling. Dermed kræver optagelse og offentliggørelse som UP tilladelse, men der kan være tilfælde, hvor en krænkelse er berettiget, selvom der ikke er givet samtykke. Hvilket også kommer til udtryk i retspraksis, hvor det i Nordvang dommen blev nævnt, at dette alene var et udgangspunkt. Krænkelsen anses kun som uberettiget i det tilfælde, hvor hensynet til privatlivet overstiger hensynet til ytrings- og informationsfriheden.

14
Q

Hvad er strafbart efter STRFL § 267?

A

den der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære straffes med bøde eller fængsel optil 1 år. Under særligt skærpende omstændigheder kan efter § 268 stige til 2 år., hvis en alvorlig beskyldning er usand, udbredt gennem massemedie eller egnet til at skade den forurettede.

15
Q

Hvad beskytter MFL § 3?

A

“God markedsføringsskik” –> • MFL § 3 ”god skik” yder en vis beskyttelse mod kommerciel anvendelse af personbilleder og anvendes i praksis alene eller parallelt med almindelige retsgrundsætninger.

16
Q

Hvad er de almene retsgrundsætninger?

A
  • De almindelige retsgrundsætninger danner en videregående personlighedsretsbeskyttelse end de lovregulerede. Særligt om kommerciel anvendelse af personbilleder uden tilladelse, dette blev fastlagt i Buster Larsen-dommen.
  • Også princippet om, at medier ikke ifalder ansvar for at referere ytringer, der i sig selv er ulovlige jf. Jersild-afgørelsen. Da dette alene er formidling af emner af offentlig interesse.
  • Disse anses at spille en afgørende rolle for bedømmelsen.
17
Q

Hvad vedrører retten til eget billede?

A

Et personbillede er et værk der afbilder en person på genkendelig måde. Oftest billeder, men kan også være tegninger, malerier, levende billeder, collager m.v.

Retten til at bestemme i hvilket omfang, på hvilken måde og til hvilke formål andre må anvende ens billede. Dette er ikke fotografens eller ophavsmandens beskyttelse.

Hviler i dansk ret på almindelige retsgrundsætninger, der udspringer af Buster Larsen-dommem om kommerciel anvendelse af et personbillede. MFL § 3 har også en beskyttelse mod kommerciel anvendelse af personbilleder – samme anvendelsesområde som alm. grundsætninger. Ved ikke kommercielt brug vil det dog være alm. grundsætninger.

18
Q

Hvad gik Buster Larsen-dommen ud på?

A

Philips havde i en reklamekampagne for et tv anvendt et berettiget billede af skuespiller BL uden hans samtykke. I skikkelse som en klovnefigur fra Cirkus Buster.
BL fik medhold i, at anvendelsen af billedet var retsstridigt efter almene grundsætninger. BL fik erstatning.
Dommen slår fast, at man ikke må udnytte et billedes reklameværdi af en person eller figur uden samtykke, og at det ikke beror på en culpavurdering, men beror på karakteren af anvendelsen. Kim Larsen-dommen i brancheblad, hvor der var tegning, tekst fra sang og navn (godtgørelse for imagetab).

19
Q

Hvad gik Sanne Salomonsen-dommen ud på?

A

Sanne Salomonsen dommen: billeder fremført i ugeblad af SS badende topløs ved offentlig badestrand taget med teleobjektiv uden hun vidste det. Hun var beskyttet og fik erstatning efter EAL § 26. Landsretten fandt, at bringe topløse billeder ikke sig selv var fredskrænkende, men at bladets formål appellerede til seksuelle interesser, så udnyttede de billederne, så læserne troede, at SS havde accepteret at blive bragt i bladet. – Sammenhængen var afgørende.

20
Q

Hvad gik Andre Elisabeth Rudolph dommen ud på?

A

Dette er stadfæstet i Andrea Elisabeth Rudolph-dommen (Højesteret), faktum var det samme på forsiden af Se & Hør. Højesteret konkluderede, at det ikke var strafbart efter STRFL § 264 d. – ikke systematisk overvågning af hendes privatliv. Det var en retsstridig krænkelse, da de var taget uden hendes vidende og ikke var af samfundsmæssig interesse. Baseret på samme overordnede principper som Hannover nr. 2 fra EMD.

21
Q

Hvad gælder for presse- og modelfotografier?

A

Billeder taget med offentliggørelse for øje. Kan som UP videreformidles uden samtykke, hvis videreformidlingen sker inden for rammerne af formålet med billedet. Fraviges dog 1) ved reklamemæssig udnyttelse, og 2) ved krænkende sammenhæng. Krav på erstatning og godtgørelse i visse tilfælde.

22
Q

Hvad gik Carina Jensen-dommen ud på?

A

4 år gammelt ikke tidligere anvendt modelbillede  i mellemtiden blevet kendt og så anvendt. Fristen for brugen var udløbet. Havde udnyttet og snyltet på hendes reklameværdi.  Erstatning.

23
Q

Hvad gik Erann DD-dommen ud på?

A

både erstatning og tort for uberettiget brug af billede som mod vederlag tidligere var taget af ham med Ball tøj, der skulle bruges til et event. Senere brugt også for reklame for Ball. Brug retsstridig, da der ikke forelå aftale om brug uden for event. Tort fordi han ikke var model, men sanger og kunne have andre begrundelser for ikke at medvirke i sådan reklame.

24
Q

Hvad gik Voldtægtsscene-dommen ud på?

A

• Voldtægtsscene, hvor dagblad havde brugt billede af voldtægtsscene i et teaterstykke som illustration til læserbrev om erstatning til voldtægtsofre. Skuespillerne havde krav på erstatning. Godtgørelse, da læserne kunne tro, at skuespillerne havde givet samtykke.

25
Q

Hvad gik Mads Mikkelsen-dommen ud på?

A

• Mads Mikkelsen: Ikke krænket, havde medvirket i film, hvor der var en rolle som pornomodel, hvorefter et ugeblad bragte stillbilleder. Billeder optaget med samtykke og skulle udgives på dvd mv. På trods af særligt fokus på kønsdele. Heller ikke efter markedsføringsloven.

26
Q

Hvad gælder for idolbilleder af sportsudøvere?

A

Som udgangspunkt fri anvendelse af billeder taget til offentlige sportsbegivenheder. Dog ikke kommercielt.

Martin Jørgensen dom, hvor billede i landsholdstrøje var brugt som tage ud plakat i ugeblad. Han fik erstatning.

Karin Mortensen  samme faktum og samme resultat.

27
Q

Hvad finder anvendelse ved personbilleder der anvendes til ?

A

• Ved politik, faglige organisationer, medier m.v.
• Almindelige retsgrundsætninger finder anvendelse.
Det faglige hus: manipuleret billede af konkurrerende faglig organisations formand i annoncer ifbm. Hvervkampagne. MFL eller VML ikke overtrådt, men blev tilkendt erstatning for retsstridig brug af hans billede.

KBH byret dom om gidsler i fangeskab, hvor EB i længere periode have vist billeder af dem i fangeskab og oplyst om rent personlige forhold som helbred m.v. uden samtykke. Særlig beskyttelse for personer i fangeskab, da de ikke har mulighed for at give samtykke.  retsstridig krænkelse.

Lars Løkke, hvor LA havde brugt pressefoto i helside annoncer. Ophavsret krænket, vederlag og godtgørelse.

28
Q

Må man udnytte værdien af et navn uden samtykke?

A
  • Må ikke udnytte værdi af navn uden tilladelse.

* Som UP kan et navn ikke bruges uden samtykke.

29
Q

Hvad går Bamses venner-dommen ud på?

A

Bamses venner: Tipstjeneste brugt orkesternavnet bamses venner som synonym og reference til AGF for at spille på to AGF kampe på oddset. Blev brugt som blikfang. Ingen saglig sammenhæng.

30
Q

Hvad går A.P. Møller-dommen ud på?

A

bank henvist til AP Møller i blad og billede af barndomshjem i uoverensstemmelse med alm grundsætninger, MFL § 3 m.v.

31
Q

Hvad går Preben Elkjær-dommen ud på?

A

brugt i reklame for Ilva. ”Laudrup, Elkjær og Co. Lukker ilva i aften” ikke i strid. Ikke som reklame eller annonce.

32
Q

Onlinemanagerspil-dommen gik ud på?

A

Onlinemanagerspil  brug af spilleres navn  ikke i strid, såfremt det sker sagligt og på relevant måde.

33
Q

Hvad er retten til egen historie beskyttet af?

A

De almene grundsætninger

34
Q

Hvad går Pavl Elstrøm-dommen ud på?

A

Artikel om Pavl i tøjkatalog om hans karriere og sideportræt m.v.  Tøjfirma havde prøvet at snylte på hans image og han fik dermed erstatning. Også danske gidsler dom.

Vide rammer for kunstneriske værker pga. Ytringsfrihed.

35
Q

Hvad gælder for dokumentariske værker?

A

Dokumentariske værker skal holde sig inden for rammerne af personlighedsretten. Må ikke være unødvendig krænkende eller udstillende. Jo længere tid siden jo større råderum.

36
Q

Hvad gik Stikkerlikviderings-dommen ud på?

A

Stikkerlikvidering: bogen efter drabet foto på omslaget viste en livløs mand, der var skudt. Efterkommere af person mente det var krænkende.  Både DR og forlag frifundet. Det var anvendt loyalt og i forhold til emnet. Ikke genkende personen.