Musikaftaler Flashcards Preview

Entertainmentret > Musikaftaler > Flashcards

Flashcards in Musikaftaler Deck (18)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad er en indspilningsaftale?

A

Mellem musikselskab og en eller flere udøvende kunstnere, når kunstneren ønsker at udgive og indspille musik.

2
Q

Hvilke rettigheder indgår i en indspilningsaftale?

A

Rettigheder, der indgår i aftalen: udøvende kunstners eneret til fremførsel + musikselskabs eneret til indspilning. Dette kan ikke adskille fra hinanden, hvorfor indspilningsaftalen regulerer dette. Hvilket betyder, at musikselskaberne får alle rettighederne.

3
Q

Hvad gik Dodo and the Dodos-dommen ud på?

A

Konflikt mellem band og musikselskab, da det var usikkert om Sony kunne udnytte musikken digitalt. Dette var ikke relevant ved indgåelsen af aftalen. ”LP, musikkassette og compact disc”. Når det er klart specificeret, så vil det som udgangspunkt kun omhandle de oplistede formater. Dog kan passivitet og modtagelse af royalty stritte i mod. Dodo and the Dodos vandt, men kunne ikke udnytte indspilningerne til digital distribution, da det krævede musikselskabets tilladelse. De optog nye indspilninger og udgav dem.

4
Q

Hvad går Steeplechase domme ud på?

A

Steeplechase, hvor rettighederne til digital distribution (forinden dette var relevant) var overdraget til musikselskaberne. Landsret fandt, at der var tale om fremtidige medier. Det afgørende er vurderingen af, hvad parterne havde af hensigt på aftaletidspunktet. Hvad angår royaltyaftale ift. Aftalelovens § 36, så angik sagen, at royaltyen skulle ændres, når den nu også omhandlede digital distribution. Kunstneren mente, at musikselskabet havde mindre omkostninger ved digital distribution, hvor royaltysatsen skulle sættes op. Dog kom retten frem til, at det var normalt inden for branchen med samme royaltysats ved fysisk og digital distribution. Desuden ansås niveauet af royalty ikke for væsentlig ringere end sædvane i branchen.

5
Q

Kan man aftale sig til, at aftalen vedrører fremtidig ikke-opfundet distribution?

A

Ja, jf. Dodo and the Dodos

6
Q

Kan der ske stiltiende accept af f.eks. en videreoverdragelse?

A

Dodo and the Dodos, hvor der var tale om en videreoverdragelse, først 11 år senere førte man en dag og en gang forinden havde man protesteret, men dog forsat med at modtage royalty fra det nye musikselskaber, hvorfor der var stiltiende accept. Dog sagde landsretten, at der var hjemmel til videreoverdragelse i aftalen, hvorfor de måtte acceptere overdragelsen.

7
Q

Hvad gælder for kunstnere under 13 år?

A

Ung kunstner under 13 år skal indhente tilladelse fra politiet. Og godkendes af den unges forældre.

8
Q

Hvornår bruges engangsbeløb oftest ved betaling af vederlag?

A

Engangsbeløb bruges oftest ved studiemusikeren, der har en tilbagetrukket rolle, hvor hovedartisten får en procentdel af indtægterne som udgivelsen genererer. Dermed står indtægten i direkte forhold til indtjeningen.

9
Q

Er der kutyme for, at musikselskabet yder forskudsbetaling til kunstneren?

A

Oftest vil kunstneren få en forskudsbetaling på en forventet indtægt, derfor skal det reguleres, hvorvidt dette forskud skal betales tilbage, hvis ikke udgivelsen genererer den forventede indtjening. Hvis ikke dette er aftalt, så vil musikselskabet som oftest kunne kræve en del af beløbet tilbagebetalt. Dog ses det oftest, at det aftales, at forskuddet ikke kan kræves tilbage.

10
Q

Hvad er de to vigtigste elementer i modellerne for royalty?

A

1) Royaltysatsen
2) Beregningsgrundlaget

Royaltysatsen er en procentdel af beregningsgrundlaget.

11
Q

Hvilke former for beregningsgrundlag findes der?

A

1) Beregnes royalty af alle indtægter (streaming, fysisksalg mv.), dog kan musikselskabet risikere, at der ikke kommer indtjening nok til at dække selskabets udgifter ifbm. F.eks. markedsføring.
2) Break-even, hvor det aftales, at når først selskabets rimelige udgifter er tjent ind, modtager kunstneren royalty. Der bliver på forhånd skønnet et succesmål.
3) Overskudsmodel, hvor kunstneren kun modtager royalty, når der er overskud fra salg, streaming mv. Parterne aftaler, hvem der afholder de forskellige udgifter i forbindelse med beregningen af overskuddet

Som UP er royaltysatserne højere ved de to nederste modeller.

12
Q

Hvad går Tango Jalousie-dommen ud på i forhold til royalty og AFTL § 36?

A

Tango Jalousie –> Centralt var, at forlaget modtog vederlag uden at have en tilsvarende risiko eller forpligtelse. Højesteret tilsidesatte denne del af aftalen efter § 36, da der var tale om en egentlig bod.

13
Q

Hvad gik TinTin-dommen ud på?

A

(Højesteret), hvor oversættelser af Tintin var oversat, hvor oversætteren fik et engangsbeløb pr. Side, men fik efterfølgende stor succes. Dog afviste de at bruge § 36 til at forhøje betalingen. Højesteret udtalte, at oversætteren var klar over, at der var mulighed for em sådan succes med efterfølgende gevinst. Derfor skal han ikke have ekstra betaling, da han heller ikke skulle have mindre, såfremt oversættelsen var en fiasko. Uventet succes er dermed ikke lov til en forhøjelse af honorar ift. § 36.

14
Q

Hvad kan få domstolene til at ændre en royaltysats?

A

Der skal meget til før domstolene ændrer royaltysats, da aftalerne indeholder et element af gambling. Aftalen skal have karakter af en ”bod” før der sker ændringer. jf. Tango Jalousie-dommen

15
Q

Hvad var relevant ved Steeplechase sagen i forhold til betaling af royalty?

A

Steeplechase –> hvor rettighederne til digital distribution (forinden dette var relevant) var overdraget til musikselskaberne. Landsret fandt, at der var tale om fremtidige medier. Det afgørende er vurderingen af, hvad parterne havde af hensigt på aftaletidspunktet. Hvad angår royaltyaftale ift. Aftalelovens § 36, så angik sagen, at royaltyen skulle ændres, når den nu også omhandlede digital distribution. Kunstneren mente, at musikselskabet havde mindre omkostninger ved digital distribution, hvor royaltysatsen skulle sættes op. Dog kom retten frem til, at det var normalt inden for branchen med samme royaltysats ved fysisk og digital distribution. Desuden ansås niveauet af royalty ikke for væsentlig ringere end sædvane i branchen.

16
Q

Hvornår har kunstneren ret til udbetaling af royalty minimum?

A

• Kunstneren har ret til udbetaling af royalty minimum en gang om året jf. OPHL § 57, stk. 1. Denne bestemmelse er præceptiv. Det er dog ikke en pligt, så det gælder kun, hvis kunstneren kræver det. Kunstneren kan også kræve en opgørelse, og man kan aftale hyppigere afregning. Kunstneren har ret til, at en revisor kan gennemgå årsregnskab mv., for at sikre, at beregningsgrundlaget er korrekt. Revisorudgifter beror på kunstneren, medmindre ikke ubetydelige fejl findes, og kunstneren kan forlange erstatning efter de almindelige erstatningsregler.

17
Q

Vil eksklusivitet oftest være reguleret i en indspilningsaftale?

A

• Eksklusivitet vil oftest være reguleret i aftalen, herunder både under aftaleperioden og efter udløb af aftaleperioden.

Under aftaleperioden vil det oftest begrænse kunstneren i at udgive musik selv eller ved andre selskaber, da der oftest vil være tale om en investering i kunstnerens brand fra musikselskabets side. Det bør specificeres, hvad der hører ind under eksklusiviteten.

Efter aftaleperioden udløb, vil det oftest dreje sig om konkrete udgivelser, som kunstneren har indspillet for selskabet. F.eks. ingen genindspilning. Såfremt dette ikke er aftalt, vil det være i strid med den almindelige loyalitetsforpligtelse, der gælder i aftaleforhold.

18
Q

Hvad er en musikforlagsaftale?

A
  • Aftale om udbredelse af musikværk, altså den markedsføringsretlige del.
  • Oftest indgår Koda og NCB disse aftaler.
  • Kan både overdrage enkelte musikværker eller alle eksisterende værker og inkludere fremtidige.
  • Geografiske territorier
  • Frit aftale royaltysatser. Dog vil musikforlaget ofte kræve en andel af indtægterne
  • Aftale subforlag, såfremt musikforlaget ikke har afdeling det sted. Så kan man finde lokalt subforlag. Kræver dog ret til videreoverdragelse
  • Samme muligheder for aftale som ved indspilning og samme former for aftaler reguleres