Platformsansvar Flashcards Preview

Entertainmentret > Platformsansvar > Flashcards

Flashcards in Platformsansvar Deck (20)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad problemstillingen ved platforme?

A

At de tilbyder brugere at dele værker med hinanden, herunder ulovlige værker

2
Q

Hvad er problemet ift. OPHL § 2?

A

Hvis en bruger lægger et beskyttet værk op på en platform, så er sker der en krænkelse af eneretten. Såfremt, der er indgået en aftale mellem brugeren og rettighedshaveren, er det ikke problematisk. Det er heller ikke problematisk, hvis der er tale om et lovligt citat jf. § 22.

3
Q

Kan rettighedshaveren rette erstatningskrav mod brugeren, der uploader et eksemplar af et beskyttet værk?

A

Rettighedshaveren kan rette erstatningskrav mod brugeren, men det kan i praksis være svært at finde brugeren og skulle gøre det til alle enkelte brugere.

4
Q

Skal en krænkelse være forsætlig?

A

Nej, det fremgår af OPHL § 83, at både en forsætlig og uagtsom krænkelse kan medføre erstatningsansvar, såfremt de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt. Dermed kan “god tros”-krænkelser ikke medføre erstatningsansvar, dog er kravene til de subjektive betingelser milde

5
Q

Hvad gik DivX-dommen ud på?

A

hvor en platform faciliterede bytte af ulovlige film, men selve bytningen foregik ikke på platformen, men oftest etablerede platformen kontakt mellem brugerne, så de kunne udveksle adresser og dermed bytte de ulovlige film. Platformen i sig selv gav altså ikke mulighed for at downloade de ulovlige film. Det blev af sagsøger gjort gældende, at udvekslingen af film ikke kunne ske uden platformens medvirken samt at platformen havde oplysninger om brugerne og deres film mv., hvorfor de burde være vidende om, at filmene blev udvekslet. Byretten kom frem til, at platformen havde medvirket såvel aktivt som passivt og blev tilkendt et erstatningskrav. Landsretten stadfæstede. Da platformen i så høj grad havde det formål at opfordre og medvirke til ulovlig kopiering.

6
Q

Hvad gik den danske Piratebay dom ud på?

A

Pirate Bay dommen, hvor retten kom frem til, at hjemmesidens funktion må anses at være at gøre beskyttede værker tilgængelige for almenheden, der må sidestilles med offentlig fremførelse. På trods af, at PirateBay ikke selv havde lagt beskyttede værker på hjemmesiden. Dermed mente retten, at Piratebay ikke alene havde medvirket, men selv havde foretaget offentlig fremførsel, og dermed kan idømmes direkte ansvar.

7
Q

Hvad gik Connery-dommen ud på?

A

Connery-dommen, hvor der var blevet lagt erotiske billeder op på platformen, der krænkede fotografens ophavsret. Det blev fremført, at platformen opfordrede til at lægge erotiske billeder op, og at disse var stemplet med et Connery-logo. Billederne kunne efter, at Connery var blevet opmærksom på det stadig findes, hvis man skrev den præcise adresse. Connery blev dermed idømt at skulle betale erstatning til fotografen.

8
Q

Hvordan er retstillingen ved de nationale domstole i EU?

A

De nationale domstole i EU er tvetydige i deres domme, og retstillingen er dermed også tvetydig. Praksissen stikker dermed i alle retninger – platforme er i visse tilfælde blevet idømt store erstatningskrav, men i mange tilfælde friholdes de for ansvar med henvisning til at de er passive platforme og/eller at de ikke har kendskab til ulovlighederne.

9
Q

Hvilke hovedpointer kan man tage med for de nationale domme i EU?

A

EU-praksis viser for eksempel, at en platform skal nedtage ulovligt indhold straks når de bliver opmærksomme på det, der er en dom, hvor 4-5 dage var for lang tid. Der er også en dom, der siger, at man skal henvise med den præcise URL-adresse for at kunne forlange indholdet nedtaget. Nogle domme er nået frem til, at Youtube er forpligtet til at forhindre fremtidige uploads ved f.eks. ID Content. Også det faktum at Youtube ikke alene er en mellemmand, da de indekserer materialet og overvåger brugerenes søgeadfærd for at kunne lave skræddersyede anbefalinger.

10
Q

Hvad omhandler Ziggo-dommen?

A

Det blev i denne dom fastslået, at en platform selv kan foretage en ophavsretlig handling, når den tillader brugerne at uploade og dele værker i strid med ophavsretten. Dermed, at platformen ikke alene medvirker til brugerens krænkelser. Sagen omhandlede Piratebay, hvor brugere delte ulovlige filer med hinanden. Platformen indekserede og kategoriserede indholdet, så brugerne lettere kunne udveksle filer med hinanden. Det var ikke afgørende, at den software, der skulle bruges til at downloade filerne ikke kunne downloades på hjemmesiden. De havde på flere fora givet udtryk for at formålet var at kunne dele ulovlige værker og opfordret til kopiering. Det afgørende var, hvem der var ansvarlig for krænkelsen. Dog ikke det faktum, at der var ulovligt indhold kunne medføre direkte ansvar, dette er alene tilfældet, hvis de ikke fjerner indholdet, når de udtrykkeligt er blevet gjort opmærksom på det, og dermed fik konkret kendskab til ulovligheden. Uden platformens indblanding ville brugerne ikke kunne dele værkerne. Der var stort indhold af ulovligt materiale, og platformen måtte være indrettet med vinding for øje. Dermed foretog TPB en handling ved overførsel til almenheden, der er i strid med OPHL. Dommens præmisser er generelle.

11
Q

Havde det i Ziggo-dommen betydning, at der var en stor mængde af ulovligt indhold på Piratebay?

A

Det var i dommen klar, at den store mængde af ulovligt indhold spillede en rolle. Det er uvist, hvordan resultatet ville have været, hvis en større del af indholdet havde været lovligt. Samt hvis platformen havde medvirket til nedtagning af ulovligt indhold. Det giver også anledning til spørgsmål om det faktum, at de handler med profit for øje, havde stor betydning.

12
Q

Hvilke 3 ansvarsfrihedsregler er hjemlet i E-handelsdirektivet?

A

art 12 -> Ren videreformidling af data (e-handelsloven § 12)
art 13 -> caching (e-handelsloven § 15)
art 14 -> oplagring, også betegnet ”hosting” (e-handelsloven § 16)

Disse regler medvirker til, at platforme ikke kan ifalde ansvar, hvis betingelserne for ovenstående bestemmelser er opfyldt. Dette gælder både straf-, erstatnings- og medvirkensansvar.

13
Q

Hvilke slags platforme er omfattet af E-handelsdirektives art. 14?

A

• Der findes ikke en udtømmende liste for tjenester der er omfattet, men det kan f.eks. være onlinemarkedspladser, videodelingsplatforme, teleudbydere, onlineleksika, søgemaskiner, sociale medier mv.

14
Q

Hvad går L’Oreal-dommen ud på?

A

der vedrørte Ebay, hvor en række privatpersoner havde solgt varer, der krænkede L’Oreals varemærke. Ebays forretningsbetingelser som man som bruger skulle godkende, at man ikke måtte handle med forfalskninger. De fandt dog frem til, at hvis platformen havde hjulpet med optimering eller fremme salgsudbuddene, så havde de spillet en aktiv rolle

15
Q

Hvad gik Google Adwords-dommen ud på?

A

Google Adwords dommen er, at udbyderen skal spille en aktiv rolle. Det faktum, at Adwords kostede penge gjorde ikke, at de ikke kunne være omfattet af ansvarsfrihedsreglen. Efterlod det til national domstol at afgøre, hvorvidt google havde spillet en tilpas aktiv rolle.

16
Q

Hvad gik Netlog-dommen ud på?

A

hvor de uden nærmere forklaring opfyldte betingelserne for art 14, der var tale om en platform, hvor personer kunne kommunikere og knytte venskaber.

17
Q

Hvad kom domstolene frem til ved SBS-react dommen?

A

hvor en leverandør og udlejer af IP-adresser, hvor domstolen gik videre og sagde, at såfremt tjenesten alene var teknisk, automatisk og passiv, så måtte den anses som ansvarsfri.

18
Q

Hvad må være afgørende ved vurderingen af, hvorvidt en platform falder ind under ansvarsfritagelsen?

A

Afgørende må være, hvorvidt platformen spiller en aktiv rolle, så denne får kendskab til eller kontrol over de informationer, som den lagrer for sine kunder. Hvis dette er tilfældet, kan de ikke påberåbe sig ansvarsfritagelsen.

19
Q

Hvad er kravene til sanktioner og retsmidler for medlemsstaterne?

A

Medlemsstaterne er forpligtet til at indføre retsmidler og sanktioner over for krænkelser. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til krænkelsen (proportionale) og afskrækkende.

Der er mulighed for at pålægge en mellemmand en forpligtelse. I Danmark har dette primært været brugt over for teleselskaber.

20
Q

Skal en platform aktivt overvåge brugerne? Og skal en butik, der stiller trådløst internet til rådighed overvåge brugerne?

A

I Scarlet Extended og Netlog –> internetudbyder og socialt medie skulle ikke aktivt overvåge.

McFadden, hvor en butik, der stillede trådløst internet til rådighed kunne tilpligtes at overvåge al information som blev transmitteret. Også dette spørgsmål vil blive afklaret i den verserende Youtube dom.