Norge Etter Krigen Flashcards Preview

samfunnsfag > Norge Etter Krigen > Flashcards

Flashcards in Norge Etter Krigen Deck (24)
Loading flashcards...
0

Tilbakeblikk. Idag er Norge et av verdens rikeste land, men hvordan var det i 1800-tallet og årene før andre verdenskrig?

På 1800-tallet kunne færrest lese og skrive. Idag kan alle surfe på nett og kommunisere
Tidelihgere var fritid et ukjent begrep.
Tideligere var ikke skolegang en selvfølge. Idag er ungdom sikret minst 13 års skolegang.
Tideligere måtte familien pleie sine syke og gamle. Idag hjelper staten

1

8. Mai 1945 startet gjenoppbyggingen. Hva måtte tas tak i? Stikkord:
Nordland og finmark
Boliger
Industrien
Skipsflåten

Etter krigen samlet hele norge seg for å gjennoppbygge Norge igjen. Finmark og Nord-Troms lå i ruiner, og industrien og skipsflåten måtte bygges opp igjen. Folk manglet boliger og varer

2

Hva var fellesprogrammet?

Politikerne var enige om at landet trengte økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. I 1945 gikk de til valg på det samme partiprogrammet "Fellesprogrammet"

3

Hva var Marshallplanen?

Etter krigen fikk Norge økonomisk støtte gjennom Marshallplanen. Landet fikk store beløp i lån og gaver fra USA.

4

Kjennetegn på APs styre?

Arbeidspartiet ønsket en sterk stat, sosial utjevning, fullsysselsetting, offentlig helsevesen, gratis skole for alle, mange statlige reguleringer og høye skatter.

5

Hvem ble kalt landsfaderen? Nevn litt om han

Einar Gerhardsen ble kalt landsfaderen. Han ble statsmenister i 1945. Og ble statsmenister i Norge i 17 år.
Han ville skape et rettferdig samfunn og dele godene likt for alle.

6

Når og hvorfor ble vi medlemmer av NATO?

Norge søkte støtte hos land i vest-Europa og USA. Norge ville ikke leve 9. April igjen.
I 1949 var landet med og stiftet forsvaralliansen NATO.

7

Hva måtte til for å skape velferd for alle?

Industribygging skulle skape velferd for alle. Arbeidspartiet jobbet for å skape arbeid for alle. I 1960-tallet var industrien den viktigste næringen i Norge.

8

Hvorfor flyttet folk fra landsbygda på 50-tallet?

På bygda var det store forskjeller mellom folk. Mange slet hardt og tjente dårlig. Nå begynte maskinene å overta folks arbeid. Folk som tideligere hadde jobbet i jordbruket, tok seg arbeid i fabrikken og butikker.

9

Hva forteller biltabellen oss på side 200?

Før måtte mann søke om å få seg bil. Etter hvert fikk mange fanilier sin egen bil. Antall person biler økte sterkt i Norge i etterkrigstida.

10

1965-80 vokste velferdsstaten fram. Hva er en velferdstat?

En velferdstat er en stat som garanterer folks hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt. I Norge ble velferdsstaten bygget opp gradvis og staten hjalp innbyggere som kom i vanskelige økonomiske situasjoner.

11

Nevn viktige velferdsordninger

1946-Barnetrygd
1954-Pensjon til etterlatte barn
1956-Sykeforsikring til alle
1957-Alderstrygd for alle
1958-Yrkesskadetrygd
1959-Arbeidsledighetstrygd
1961-Uføretrygd
1964-Lov om sosial omsorg
1966-Lov om folketrygd

12

Stikkord fra denne epoken er:
- Utdanningssamfunnet
- Ungdomsopprør
- Likestilling, kvinnekamp

Flere ungdom tokk høyere utdanning. Mange mebte at utdanning førte til et bedre liv. Dette skapte en utdanningseksplosjon. Med mer utdanning og informasjon ble ungdom mer kristiske til det som skjedde i samfunnet. Kvinnene ville også ha like rettigheter som mennene. Og i 1978 ble likestillingsloven vedatt.

13

Hva ble funnet i Nordsjøen i 1969?

I 1969 ble det funnet olje i Nordsjøen. To år senere kom den første oljen til Stavanger. Statoil sp dagens lys.

14

Hvilke konsukvenser fikk det på Norge?

I 1980 veltet Alexander kjelland-plattformen i Nordsjøen og 123 mennesker omkom. Oljeindustrien var en farlig bransje.

15

Hva sa vi nei til i 1972?

I 1972 ble det gjennomført en folkeavstemmning om Norge skulle slutte seg til det Europeiske felleskapet(EF). 53,5% stemte nei og 46,5% stemte ja. Norge ble ikke medlem.

16

I deg samme året ble det opprettet et eget departement som det første i verden. Hva?

Norge var det første landet i verden til å opprette et eget miljøverndepartement i 1972.

17

1981-1994 Denne perioden ble preget av:
-høyrebølge
-oppløsningen av NRK-monopolet
-gjeldskrise
-jappetida
Skriv noen linjer

Fremmskrittspatiet ville redusere statens inngrep og gi folk ansvar for sin egen livssituasjon. Denne styrkningen av høyeresiden i politikken kalles høyrebølgen.
NRK hadde hatt monopol på å sende i radio og TV. Nå ble det tilatt å drive nærradioer. Fra 1982 ble det tilatt og sende utenlandske kanaler via kabelnett.
Mange havnet i gjeldskrise. I 1980-årene tok mange opp lån for å kjøpe hus, bil eller båt. Renter ble betalt ved å ta opp nye lån. Staten måtte overta flere banker.
Oppgangstida på slutten av 1989-tallet fikk navnet Jappetida. Japp er en fornorsking av det engelske ordet Yap. Yap står for Young Aspiring Professional.

18

Gro harlem Brundtland må nevnes hvem var han?

Han var verdens miljøvernmenister. I 1987 la han fram rapporten "Vår felles framtid" stikkordet i rapporten er "bærekraftig utvikling"
Rapporten førte til at Brundtland ble betegnet som verdens miljøvernmenister.

19

Hva sa vi nei til i 1994 igjen? Hvorfor?

Folket sa nei til EU igjen i 1994. De viktigste argumentene mot medlemskap var frykten for å miste rådretten over olje og fiskeressurser. Dessuten ville Norge miste stemmen i internasjonale saker.

20

På hvilken måte forandre Norge seg etter 1995?

Det norske samfunnet endret seg slik at det ble nye utfordringer for velferdsstaten. Folk fikk etter hvært færre barn enn tideligere. Samtidig økte levealderen. En slik utvikling førte til en redusert arbeidsstyrke.

21

Privatisering opphevelse av monopoler
Hva menes med det?

Monopol vil si å ha et enerett på å tilby en vare eller tjeneste.
Privatisering vil si å la private bedrifter overta for varer som var produsert av offentlige sektorer

22

IKT inntok Norge. Hva er det? Og hvilken utvikling har vi hatt?

På 1900-tallet ble hverdagen digitalisert. Mobiltelefoner og internett tok Norge med storm. I 1991 ble det mulig å publisere informasjon på nettet på en enkel måte. I 1997 hadde bare 13% folk tilgang til internett hjemme. Men i 2006 økte det til 79%.

23

Regjeringer og politikkere fra denne perioden?

Jens stoltenberg