Samfunsfag Fatigge og Rike land Flashcards Preview

samfunnsfag > Samfunsfag Fatigge og Rike land > Flashcards

Flashcards in Samfunsfag Fatigge og Rike land Deck (19)
Loading flashcards...
0

Kjenne tegn på fattige og rike land? minst 5

Folk tjener godt
Folk nyter godt av velfred
Folk lever i overflod
De fleste har rent vann
Helsetilstanden er god
Levealderen er høy
Barn og unge går på skole

1

Hvilke land er beregnet som fattige og rike?

fattige land finner vi i Afrika sør for sahara, Latin amerika og Asia.
eks. Nigeria, Zambia, Somalia, Sudan and kennya.
Rike land ligger i Europa, Nord-Amerika og Australia.
eks. USA, Canada, Japan, Norge, luxembourg.

2

Hva er OECD? Medlemmer?

OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
er en internasjonal orgasnisasjon av industriland. OECD består av 30 rike land som har markedsøkonomi og demokrati som kjennetegn.
Medlemmer: USA, Canada, Mexico, Storbritania, Australia, Norge og Tyrkia.

3

Hva er ekstrem fatiggdom?

Om mann har mindre en seks kroner (1 Dollar) om dagen er mann ekstrem fattig. Om lag 1,2 milliarder mennesker er det. Disse ekstreme fattige menneskene lever i de fattige delen av Afrika

4

Hva menes med relativt fattigdom? Land?

Relativt fattigdom er når personen har bare råd til halvparten av befolkningens gjennomsnittlige forbruk. Man trenger ikke være ekstrem fattig for å være relativ fattig.
Hellas, Romania og Argentina.

5

Hva er HDI? Hvordan ligger Norge an?

HDI - Indeks for menneskelig utvikling
Opplyser blant annet om skolegang og forventet levealder i et samfunn. Dette hviser oss hvor utviklet et samfunn er.
På en skala som går fra 0 til 1 viser HDI en gjennomsnittsverdi for utvikling.
Norge ligger øverst i lista, og er verdens beste land å bo i.
Alle barn i Norge går på skole og alle har mat og drikke. Forventet levealder i Norge er høy.

6

Hva er årsakene til at mange land beregnes fattige?

Eksperter gir ulike svar, de tror på forskjellige teorier om hva som er hovedårsaken til fattigdom. Noen mener at de fattige landene gjør ting på gal måte, og at de bør gjøre ting mer som de rike landene.
Det kan også være fordi de landene har gjeld til andre land. Eller fordi de landene har vært en koloni. Det kan være kriger og konflikter i de landene. Alt dette er årsaker som kan føre til fattigdom.

7

Hvordan menes mange at fattigdom skal bekjempes?

Fattigdom kan bekjempes ved hjelp av bistand. Norge gir langsiktig og kortsiktig bistand. Ved utdanning kan vi bekjempe fattigdom.

8

Hva er bistand?

Bistand betyr hjelp eller støtte. Norge gir langsiktig og kortsiktig bistand.
Kortsiktig bistand er også kallt humanitær bistand eller nødhjelp. eks. hjelp i katastrofer og krig.
Den langsiktige bistanden har som mål å forebygge nød og skape langsikige endringe. eks. forbedre skoler, fremme menneskerettigheter og få til økonomisk vkest.

9

Hva slags bistand gir Norge?

Norge har som mål å gi 1 prosent av BNI i bistand. Som er en krone av hver hundrelapp. Norge synes det er viktig å gi bistand og gjeldsslette til MUL-landene.

10

Hvorfor kristiserer mange bistandsarbeidet?

De mener pengene ikke går der de skal gå. Noen mener vi gir for mye bistand mens andre mener Norge som er et rikt land gir for lite bistand.

11

Hva menes BNI?

BNI - Bruttonasjonalinntekt
er et lands samlede inntekter i løpet av ett år og består av samlet produksjon av varer og tjenester. Inntekten til utleninger som arbeider i Norge blir trukket fra denne summen.

12

Hva er tusenårsmålene?

I 2000 vedtok FN Tusenårserklæringen. Den viser hvilke utviklingsmål FN har for de fattige land. Målene er:
Halvere fattigdom og sult
Få alle barn inn i grunnskole
Øke likestilling
Redusere barne og mødredødeligheten
Stoppe spredningen av hiv, malari, tuberklose
Sikre wn bærkraftig utvikling
Få til økt bistand, rettferdige handelsregler og slettning av gjeld

13

Hvilken institusjoner står bak disse målene? Når skal disse oppnås?

FN - Forente Nasjoner
Målene skal bli oppfylt 2015 selvom det er lite som tider på at alle målene blir oppnådd.

14

Når kom miljørapporten vår felles framtid? Hva sto det der?

1987 kom rapporten vår felles framtid. Den lanserte begrepet bærkraftig utvikling.
I rapporten står det også at verden trenger økonomisk vekst for å fjerne fattigdommen. Veksten burde finne sted i rike land.

15

Hva menes med bærkraftig utvikling?

Vi må ikke bare tillfredsstille menneskenes behov idag, men også behovene til ufødte generasjoner. Så generasjonene som kommer etter oss får det bra.

16

Hva er agenda 21?

I 1992 vedtok statsledere fra hele verden Agenda 21. FNs handlingsplan for bærkraftig utvikling i det 21. århundre. Planen ser sammenhenger mellom produksjon, forbruk og miljø.

17

Hva menes med økologisk fotavtrykk? Rett

Et økologisk fotavtrykk måler menneskenes forbruk av naturressurser. Det viser forbruket gjennomsnittsinnbyggeren i hvert enkelt land har.
Fotavtrykket måles i hektar.

18

Hva mener OECD om norsk miljøpolitikk?

OECD vurderer fra tid til annen norsk miljøpolitikk. Den sier at Norge har lyktes på enkelte områder. Norge har gjort lite for å endre på ressursforbruket