Ord/uttryck Flashcards Preview

Människokroppen > Ord/uttryck > Flashcards

Flashcards in Ord/uttryck Deck (24):
1

Spjälka

sönderdela

2

Lipider

fetter

3

Molekyl

En kemisk förening med minst två atomer.
En molekyl är alltså en grupp av atomer.

(Men kan innehålla upp till flera miljarder, t.ex. vårt DNA, som bär på våra arvsanlag)

4

Atom

En kemisk enhet som består av PROTONER (positiva), NEUTRONER (neutrala) och ELEKTRODER (negativa)

Kommer från grekiskan: átomos (=odelbar)

5

Vad är ett enzym?

Enzymer är protein/äggviteämnen som sätter igång kemiska reaktioner i kroppen.

Dom fungerar som en katalysator (något som snabbar på en reaktion utan att förbrukas. Katalysatorerna sänker ofta aktiveringsenergin för reaktionen ifråga )

Enzymer behövs för nedbrytningen av maten och
alla levande celler innehåller enzymer.

6

Diffusion

En process där ojämnt fördelade ämnens koncentrationsskillnader med tiden jämnas ut.

Detta sker genom att ämnen transporteras från områden med hög koncentration till områden med lägre koncentration.

Förenklat skulle man kunna kalla diffusion för en TRANSPORTMEKANISM.

Ex. - ämnestransport inuti cellen
- sista transportsträckan från vävnadsvätskan
fram till cellen
- gasutbytet i lungornas

7

konkrement

stenliknande bildning i kroppshåligheter

8

avflödeshinder

ett hinder i t.ex. urinledarna (ex. njursten)

9

osmolaritet

den totala koncentrationen av olösta ämnen

(Osmoralitet är antalet mol lösta joner eller molekyler per liter lösning)

10

reabsorbera

återupptagning

11

resurin

den mängd urin som blir kvar i urinblåsan efter försök till fullständig tömning

12

nekros

vävnadsdöd

13

njurarnas filtreringsenheter kallas:

nefroner

14

urin består av:

vatten, upplösta salter och restprodukter från ämnesomsättningen.

15

hur bildas urin?

1) FILTRERAS först i nefronet
2) sedan REABSORPTION (ämnen tas upp igen, men även andra ämnen kroppen vill bli av med tillkommer från kapillärerna)
3) till sist SEKRETION (utsöndringen av urin)

16

njursvikt

Uremi

njurfunktionen försämras löpande, eller slutar helt att fungera.

vid njursvikt minskar antalet funktionsdugliga nefroner så att njurarnas filtration avtar.

Eftersom avfallsämnen utsöndras med urinen, huvudsakligen genom filtration, ökar koncentrationen av avfallsämnen i blodet.

17

fysiologiska mekanismer som stoppar en blödning

Hemostas

18

Kroppens egna variant av morfin (smärtstillande)

enkefalider och endorfiner

19

ryggmärg

medulla spinalis

20

likvor cerebrospinalvätska

liquor cerebrospinalis

(hjärn-ryggmärgsvätska eller bara ryggmärgsvätska)

Bildas inne i hjärnans ventrikelsystem (hålrum)

21

Inåtledande sensoriska nerver till CNS

Afferenta nervfibrer

22

Efferenta nervfibrer

Utåtledande motoriska nerver till muskler och körtlar

23

metastas

dottersvulst till tumör

24

adaption

minskad känslighet vid varaktigt stimuli