Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 5 Flashcards Preview

Maatschappijwetenschappen > Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 5 > Flashcards

Flashcards in Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 5 Deck (16):
1

Kenmerken van ambtenaren

- vierde macht
- continuïteit
- specialistische kennis en ervaring
- Invloed bij beleidsuitvoering

2

Overheidsbureaucratie

- een hiërarchisch geordend apparaat
- waarbinnen mensen volgens vaste regels en procedures besluiten voorbereiden en uitvoeren
- onder verantwoordelijkheid van een politieke ambtsdrager

3

Positieve kenmerken overheidsbureaucratie

- onpersoonlijk karakter
- onpartijdige behandeling
- bestuurlijke continuïteit
- uitbreiding van capaciteit overheid

4

Negatieve kenmerken overheidsbureaucratie

- langdurige procedures
- bureaupolitiek
- verkokering van beleidsgebieder

5

Raad van State

Geeft advies bij alle wetsvoorstellen, Koninklijke besluiten en internationale verdragen en speet een rol in administratieve rechtspraak

6

WRR

Geven wetenschappelijke informatie over ontwikkelingen die op langere termijn van invloed kunnen zijn op de samenleving

7

SER

Advies voor maatregelen op sociaal en economisch gebied

8

CPB

Doorrekenen van plannen van kabinet

9

SCP

Onderzoek op sociaal-cultureel gebied

10

Pressiegroepen

- Belangrijkste schakels tussen de overheid en burgers
- Beïnvloeden overheidsbeleid zonder kandidaat te stellen voor verkiezingen

11

Verschillende soorten pressiegroepen zijn te herkennen aan:

- Behoren ze tot het establishment of niet
- Hebben ze een korte of lange levensduur
- Zijn ze hecht georganiseerd of geïnstitutionaliseerd

12

Succes van pressiegroep te verklaren door:

- eigen machtsmiddelen
- eensgezindheid
- maatschappelijke omgeving

13

Machtsmiddelen pressiegroep

- lobbyen
- demonstreren
- inschakelen wetenschappelijke onderzoekers
- sleutelpositie innemen
- bezwaarschriften indienen
- gebruik maken van massamedia
- burgerlijke ongehoorzaamheid

14

Kenmerken van burgerlijke ongehoorzaamheid

- bewust de wet overtreden
- gericht op algemeen belang
- actie vind plaats in het openbaar
- andere legale middelen schieten tekort

15

Verschillen pressiegroep en politieke partij

- pressiegroepen is gericht op 1 specifiek terrein, politieke partijen kijken naar de samenleving als geheel
- pressiegroepen zijn gericht op deelbelang en politieke partijen moeten verschillende belangen afwegen
- pressiegroepen krijgen steun door advertenties en publicaties om hun doel te bereiken, politieke partijen krijgen de macht via verkiezingen om doel te bereiken
- pressiegroepen kunnen niet direct de politieke besluitvorming beïnvloeden

16

Functies van politieke partijen in proces van politieke besluitvorming

- articulatiefunctie
- communicatieve functie
- aggregatiefunctie/integratiefunctie
- participatiefunctie
- recruterings- en selectiefunctie