Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 8 Flashcards Preview

Maatschappijwetenschappen > Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 8 > Flashcards

Flashcards in Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 8 Deck (18):
1

Conservatief

behoudend, terugkeer traditionele waarden en normen

2

Progressief

maatschappelijke verandering naar meer sociale gelijkheid, meer democratisering en grote persoonlijke vrijheid

3

Links

progressief, meestal socialistisch. Willen grote gelijkheid in inkomen, kennis en macht. Staatsingrijpen is nodig om grotere economische gelijkheid te krijgen: beperking van vrijheid voor ondernemers en bescherming rechten werknemers

4

Rechts

conservatief, bestaande ongelijkheden in inkomen en macht is onvermijdelijk en beperking van vrijheid op gebied van waarden en normen in privéleven

5

Confessioneel

gericht op sterkere doorwerking christelijke waarden en normen voor de samenleving

6

Niet-Confessioneel

niet gebonden aan het christendom en aan de normen en waarden hiervan

7

Ideologisch

vasthouden aan ideologische uitgangspunten

8

Pragmatisch

politieke keuzes maken op grond van praktische bruikbaarheid en rationele analyse van werkelijkheid van politieke problemen en daarbij niet uitgaan van een ideologie
- zoek naar praktisch haalbare oplossingen voor politieke problemen
- houden geen rekening hierbij met ideologische standpunten

9

Nationalistisch

eenheid van het volk, minder positief tegenover internationale samenwerking en afwijzend tegenover immigratie

10

Internationalistisch

internationale samenwerking is oplossing voor allerlei maatschappelijke en politieke problemen

11

Ideologie

samenhangend geheel van normatieve uitspraken over mens en maatschappij waarmee een persoon of groepering politieke opvattingen bepaalt en rechtvaardigt

12

Confessionalisme

Diverse varianten samenhangend met geloof en richtingen binnen een geloof
- religieuze waarden
- harmonie en samenwerking

trefwoorden: naastenliefde, gespreide verantwoordelijkheid, maatschappelijk middenveld

13

Liberalisme

- individuele rechten
- individuele vrijheden

trefwoorden: rationalistisch individualisme, individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, markteconomie

rol overheid: passief

14

Socialisme

- economische gelijkheid
- kritiek op vrije markteconomie

trefwoorden: gelijkwaardigheid, nadruk op economische tegenstellingen en maatschappelijke ongelijkheid verhelpen, verbeteren positie van zwakke groepen in de samenleving

rol overheid: actief vooral op sociaaleconomisch gebied

15

Ecologisme

- wederzijdse afhankelijkheid van mensen en natuurlijke omgeving
- kritiek op verstoring door mensen van de harmonie in de natuur en stelt de gevolgen daarvan aan de kaak

trefwoorden: ecologische waarden belangrijker dan economische waarden, overgang naar kleinschalig milieuvriendelijk en duurzaam produceren via mentaliteitsverandering en overheidsmaatregelen, afwijzing van marktmechanisme

16

Feminisme

- gelijkwaardigheid man en vrouw, recht op gelijke behandeling
- kritiek op ongerechtvaardigde sekseverschillen in de samenleving

trefwoorden: ongerechtvaardigde sekseverschillen, kritiek op structureel ondergeschikte positie van vrouwen in de samenleving in het algemeen en in het bijzonder economisch

17

Fascisme/rechtsextremisme

- verwerping van democratie
- sterk leiderschap in totalitaire staat
- verheerlijking van geweld

trefwoorden fascisme: rassenleer staat als hoogste goed, leider is verpersoonlijking van volkswil
trefwoorden rechtsextremisme: nationalistisch, buitenlanders krijgen schuld van werkloosheid en onveiligheid, ongelijkwaardigheid met betrekking tot ras/nationaliteit/sekse, sterk leiderschap, gericht op uitoefenen van geweld

18

Populisme

Zetten zich af tegen de culture bestuurlijke elite die volgens hun zeggen niet opkommst voor de belangen, de rechten en de cultuur van gewone mensen

Kenmerken:
- afzetten tegen establishment
- steeds verwijzen naar wil van het volk
- nadruk op sterk leiderschap
- beroep op eenheid en vaderlandsliefde