Repairs. Renovations Flashcards Preview

Azerb Vocab 10 - Dwelling. House. Home > Repairs. Renovations > Flashcards

Flashcards in Repairs. Renovations Deck (30):
1

varnish

lak

2

repair

təmir

3

yenidən düzəltmək

to redo

4

fırça

brush

5

lak vurmaq

to varnish

6

təmir işləri qparmaq

to renovate

7

to repair

təmir etmək

8

whitewash

ağartma

9

ağartmaq

to whitewash

10

to varnish

lak vurmaq

11

to redo

yenidən düzəltmək

12

to paint (~ a wall, etc)

boyamaq

13

boya

paint

14

to paper (walls)

divar kağızı vurmaq

15

lak

varnish

16

to whitewash

ağartmaq

17

paint

boya

18

boyamaq

to paint (~ a wall, etc)

19

ağartma

whitewash

20

wallpaper

divar kağızı

21

təmir etmək

to repair

22

to put in order

qaydaya salmaq

23

qaydaya salmaq

to put in order

24

house painter

boyaqçı

25

to renovate

təmir işləri qparmaq

26

brush

fırça

27

divar kağızı

wallpaper

28

boyaqçı

house painter

29

təmir

repair

30

divar kağızı vurmaq

to paper (walls)