Robbins chapter 4 Flashcards Preview

Orgnization > Robbins chapter 4 > Flashcards

Flashcards in Robbins chapter 4 Deck (20):
1

Definer personlighed.

Den totale sum af måder et individ kan reagere og interagere med andre mennesker på.

2

Hvad er personlighed et resultat af?

Arv og miljø.

3

Hvad viste tvillinge-forsøget?

At selvom et tvillingepar kunne være blevet skilt ad ved fødslen og være opdraget på to forskellige måder, så delte de alligevel mange af de samme kendetegn ift. personlighed og adfærd.

4

Definer personlighedstræk.

Varige karakteristika, der beskriver en individs adfærd.

5

Redegør for The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

En personlighedstest, der inddeler folk i personlighedstyper og som præciserer, hvilken type job, der er godt for en bestemt type.
Den består af 100 spørgsmål hvor man spørger til, hvordan folk reagerer og føler i bestemte situationer.

Der er 4 kategorier, som hver bliver inddelt i to forskellige personlighedstyper er:
- Ekstrovert eller introvert (social vs. genert).
- Sansende eller intuitiv (Rutiner/orden vs. at se et større perspektiv).
- Tænkende eller følende (logik vs. følelser).
- Vurderende eller opfattende (kontrol vs. spontanitet).

6

Hvad er problemet med MBTI?

Den sætter folk i bås, og der er ikke plads til fleksibilitet. Folk er enten eller - men i virkeligheden er mennesker komplekse.

7

Redegør for The Big Five personlighedsmodel (OCEAN).

Iflg. forskningen er der 5 underliggende dimensioner i menneskets personlighed:
1. Extraversion (udadvendthed).
2. Agreeableness (velvillighed).
3. Conscientousness (samvittighedsfuld - et mål for pålidelighed).
4. Emotional stability/neurotics (følelsesmæssig stabilitet - modstå stress).
5. Openness to experience (åbenhed over for nyt).

8

Redegør for selvopfattelse (core self-evaluation).

Hvad man synes om sig selv. Folk med positiv selvopfattelse klarer sig generelt bedre i jobs.

9

Redegør for machiavellianism.

En pragmatisk person, der tager følelsesmæssig afstand og mener at målet helliger midlet. God til at manipulere andre mennesker
Hvorvidt disse personlighedstyper klarer sig godt, kommer an på jobbet.

10

Redegør for narcissisme.

En arrogant og opmærksomhedskrævende type, der føler sig overlegen og mener, at andre mennesker eksisterer for ens egen vindings skyld.

11

Redegør for self-monitoring.

En persons evne til at tilpasse sin adfærd til forskellige eksterne situationer.
Scorer man lavt på denne, er man ikke i stand til at tilpasse sin adfærd til situationen - man viser sit "sande jeg."
Scorer man højt på denne, er man god til at tilpasse sin adfærd til situationen - stor forskel mellem den person, de er i offentligheden og privat.

12

Redegør for risikovillighed.

Højrisikotagende managers kan tage hurtige beslutninger og bruger mindre information, når de træffer dem.

13

Redegør for type A personlighed (og type B).

Voldsom konkurrencementalitet. De bevæger sig altid, deltager i alt, multitasker, har ikke meget fritid og er generelt optaget af tal, mål og succes.
Type B er helt modsat dette - og det gør også, at type A er lettere at forudsige.

14

Redegør for proaktiv personlighed.

En proaktiv person viser initiativ, gør noget aktivt og ser muligheder i stedet for forhindringer. De er mere villige til at udfordre status quo. De vælger, skaber og influerer arbejdssituationer til deres egen fordel.

15

Definer værdier.

Værdier er basale varige overbevisninger, om at en bestemt adfærd er personligt eller socialt at foretrække, frem for det modsatte.
Værdier består af indhold (hvilken adfærd der er vigtig) og intensitet (hvor vigtig denne adfærd er).

16

Definer værdisystem.

Når man måler et individs værdier ift. intensiteten af dem, måles en persons værdisystem.
Det dannes ift. hvor vigtige værdier som frihed, nydelse, selvrespekt, ærlighed, lydighed, og lighed er for individet. Disse værdier er vigtige, fordi de lægger fundamentet for ens holdninger.

17

Redegør for Rokeach value Survey.

Skabt af Milton Rokeach.
Består af to former for værdier:
- Terminale værdier: ønsket slutmål, den målsætning, en person gerne vil opnå i sit liv.
- Instrumentelle værdier: den foretrukne adfærd til at opnå målet.

18

Redegør for personlighed-job fir teori.

Man er mest tilfreds med sit job, når personlige værdier stemmer overens med organisationens. Derfor skal organisationen være opmærksom på, hvilken personlighedstype, de ansætter.

John Holland definerede 6 typer og mener at jobtilfredshed afhænger af, hvor godt individets personlighed matcher omgivelserne.

I modellen: jo tættere to områder ligger på hinanden, jo mere forenelige er de.

De 6 typer er:
1. Realistisk.
2. Udforskende.
3. Social.
4. Traditionel.
5. Initiativrig.
6. Kunstnerisk.

19

Redegør for Hofstedes kulturteori.

Ift. arbejdsrelaterede værdier varierer mennesker på 5 parametere afhængig af national kultur:
1. Magtdistance.
2. Individualisme vs. kollektivisme.
3. Maskulinitet vs. femininitet.
4. Undgåelse af usikkerhed.
5. Langsigtet vs. kortsigtet orientering.

20

Hvilke to ekstra parametre indeholder GLOBE modellen?

1. Menneskelig orientering.
2. Performance.