Six Channels Flashcards Preview

Spring 2013 / Points 1 > Six Channels > Flashcards

Flashcards in Six Channels Deck (12):
0

Hand Tai Yin

LU

1

Hand Shao Yin

HT

2

Hand Jue Yin

PC

3

Hand Yang Ming

LI

4

Hang Tai Yang

SI

5

Hand Shao Yang

SJ

6

Foot Tai Yin

SP

7

Foot Shao Yin

KD

8

Foot Jue Yin

LV

9

Foot Yang Ming

ST

10

Foot Tai Yang

UB

11

Foot Shao Yang

GB