Sociala färdigheter Flashcards Preview

1. Psykologiska behandlingsmetoder > Sociala färdigheter > Flashcards

Flashcards in Sociala färdigheter Deck (11)
Loading flashcards...
1

Vad är en social färdighet?

Ett inlärt, kontextuellt beteende som är en del av social kompetens.

2

Vad är rationalen för social färdighetsträning?

Alla har inte sociala färdigheter, men det är viktigt för att ingå i en grupp. Brist är kopplad till ökad risk för t ex utanförskap och beteendeproblem.

3

Vad är assertiveness?

Ungefär "självhävdelse", att kommunicera behov, åsikter och ansvar utan att vara vare sig passiv eller aggressiv.

4

Vilka är de 7 stegen i social färdighetsträning?

1. Precisera (färdighet, behov)
2. Modellera (beskriv, visa)
3. Rollspel
4. Feedback
5. Rollspel
6. Hemuppgift
7. Uppföljning (ny, generalisera)

5

Vilka 3 anledningar kan finnas till låg grad av sociala färdigheter och vad gör man åt det?

Acquisition deficit:
Kan ej ---> modellera

Performance deficit:
- Kan, men blir ej förstärkt att göra --> förstärk
- Kan, men ej tillräckligt ofta --> prompta

6

När kan social färdighetsträning tillämpas?

Depression, ångest, missbruk, psykos, parrelation-

7

Nämn 3 barnkomponenter inom social färdighetsträning

Ilskekontroll:
Distraktion, självinstruktion, djupandning, stoppljuset
- Rött (stanna, identifiera, definiera)
- Gult (vänta, brainstorma)
- Grönt (välj, kör, utvärdera)

Perspektivtagande:
- Intervjua varje barn i en fryst situation och fråga varje barn i turordning varför ett av barnet sitter utanför leken.
- Dubbeltydliga bilder som kan ses på två sätt genom ansträngning

Social problemlösning:
Rollspel, utvärdera konsekvenser i grupp

8

Vad ska man tänka på vid träning av assertiveness?

- Identifiera dina och andras känslor
- Visa att du förstår
- Låt andra veta vad du tänker
- Öva kort/ärlig/taktfullt nej, korrigering, efterfrågan
- Rak rygg, ögonkontakt, stark och trivsam röst
- Kulturella aspekter

9

Hur går träning av assertiveness till?

1. Psykoedukation/rational
2. Definitioner: assertiveness, passiv, aggresiv
3. Hiearki över färdigheter
4. Modellera och träna i session
5. Förstärkning och feddback
6. Hemuppgifter

10

Hur ser det vetenskapliga stödet ut för social färdighetsträning?

Förbättrad livskvalitet genom förbättrade relationer. Bra stöd vid depression och missbruk.

11

När är social färdighetsträning inte lämpligt?

Vid:
- Inlärningssvårigheter
- Svår uppmärksamhetsproblematik
- Låg motivation
- Personlighetsstörning
- Psykos