Soorte sinne- Stelsin, Bevelsin, Vraagsin en Uitroepsin Flashcards Preview

Afrikaans Grade 6- Binos > Soorte sinne- Stelsin, Bevelsin, Vraagsin en Uitroepsin > Flashcards

Flashcards in Soorte sinne- Stelsin, Bevelsin, Vraagsin en Uitroepsin Deck (3)
Loading flashcards...
1
Q

Wat soorte sinne is hierde sin?

Kyk na die bord!

A

Bevelsin

2
Q

Wat soorte sinne is hierde sin?

Waar is my groen potlood?

A

Vraagsin

3
Q

Wat soorte sinne is hierde sin?

Die meisie is nie snaaks nie.

A

Stelsin