Tentamen VT14 Flashcards Preview

Gamla tentor > Tentamen VT14 > Flashcards

Flashcards in Tentamen VT14 Deck (15):
1

Vilka MHC-gener kopplas till vilken MHC-klass?

MHC klass I: A B och C
MHC klass II: DP DQ och DR

2

Vilken cytokin, som sitter i cytotoxiska T-cellers membran, kan binda specifik receptor på en annan cell och då inducera apoptos?

Fas-L.
Många celler uppreglerar Fas i slutet av en immunoreaktion.

3

Hur lång tid tar erytropoesen respektive granulopoesen?

Erytropoesen: i benmärg 3-5 dagar, totalt 5-7 dagar
Granulopoesen: 11-14 dagar

4

Vad är skillnaden på nukleosi- och nukleotidanaloger rent behandlingsmässigt?

Nukleotidanaloger ger mindre biverkningar och högre effekt, tack vare att reverse transcriptase har högre affinitet för nukleotider.

5

Vad skapar latens hos HSV?

- Att alfa-TIF som behövs för att dra igång en lytisk infektion inte når nervcellskörnan dit herpesviruset tar sig via dendritiska celler (via anterograd transport) i neuron.
- Värdcellen ser naket DNA i cellkärnan och försöker packa ihop detta till heterokromatin, och på så sätt tystas DNAt ner.

6

Vad kan trigga reaktivering av HSV?

- Om endast en liten del av DNAt börjar transkriberas, kan detta räcka för att aktivera de första 'immediate early'-generna. Detta genererar en snöbollseffekt som gör att några få aktiverade viruspartiklar kan gå till epitel och ge lytisk infektion.

- microRNA har bildats (kodas från 'latency associated transcriptä, som stör mekanismer som skulle aktiverat produktion av lytiska protein. Om microRNA- inte orsaker "hålla tillbaka" kan reaktivering ske, t.ex. om det finns andra infektioner i kroppen som gör övriga immunsystemet upptaget.

- Externa faktorer, såsom stress, choklad, rökning och tandkirurgi.

7

Vilken är Streptococcus pneumoniaes viktigaste virulensfaktor?

Dess kapsel! M.h.a. denna kan immunförsvaret undvikas.

8

Vilka koagulasnegativa Staphylokocker finns? Vilka infektioner ger de?

Staphylococcus Epidermidis
Staphylococcus Saprophyticus
Staphylococcus Haemolyticus

Kan ge endokardit, sårinfektioner, bakteriemi, UVi.

9

Vilka autoantikroppar är inblandade i systemisk skleros?

Anti-topoisomeras1
Anti-centromerantikroppar I
Anti-centromerantirkroppar II
Anti-nukleolära antikroppar

10

Vilka prov kan tas på vårdcentral för att påbörja en immunbristutredning?

- Antal leukocyter
- Fördelning mellan olika typer av leukocyter
- IgG, IgA och IgM i serum
- Allergiprov, enkla komplementtester och HIV-tester

11

Cancerdiagnostik baseras mycket på morfologiska undersökningsmetoder, men vilka andra metoder kan användas för att ge mer information om tumören?

Immunhistokemi → för att påvisa specifika proteiner
FISH → för att påvisa genamplifiering, deletion och translokation
PCR/sequencing → för analys av mutationer
Flödescytometri → för analys av ytproteiner, cellcykelfas, DNA-ploidi

12

Nämn två välkända tumörsupressorgener?

p53 och pRB.

13

Vad är flegmone? Vilken typ av inflammatoriska celler dominerar?

Varig, diffust spridande infektion i mjukdelar, av interstitiell bindväv.
Neutrofiler dominerar.

14

Vad är empyem? Vilken typ av inflammatoriska celler dominerar?

Varansamling instängd i en kroppskavitet, exempelvis pleurahålan.
Neutrofiler dominerar.

15

Hur växer skivepitelcancer in situ?

Bara i epidermis/hudens ytliga lager.
Förstadium till invasiv cancer!