Tentamen VT17 Flashcards Preview

Gamla tentor > Tentamen VT17 > Flashcards

Flashcards in Tentamen VT17 Deck (23):
1

Vad menas med dubbelnegativa T-celler?

En prekursorcell till T-celler, som varken uttrycker CD4 eller CD8!

2

Vilka viktiga stromaceller bör finnas vid hematopoesen?

Osteoblaster, fibroblaster, makrofager, mesenkymala stamceller, nerver etc.

3

Vilken stromacell i hematopoesen har särskild betydelse för stamcellsnischen?

Osteoblaster.

4

Vilka bakterier producerar superantigen?

Staphylococcus aureus och Staphylococcus pyogenes.

5

Vilka resistensmekanismer är vanligast mot betalaktamantibiotika?

- Antibiotikan inaktiveras innan den når sitt mål.
- Målet förändras så antibiotika ej kan göra skada.

6

Vilka resistensmekanismer är vanligast mot tetracyklin?

Tetracyklin är en proteinsyntesinhibitor. Således:
- Antibiotikan pumpas effektivt ut ur cellen (plasmidburna pumpar: TetL och TetA).

7

Mot vilka antibiotikum slår resistenmekanismen att målet förändras så antibiotika ej kan göra skada?

Rimfampicin, Betalaktamer och Fluorokinoloner.

8

Vilka antibiotikum drabbas av resistensmekanismen att antibiotikan inaktiveras innan den når sitt mål?

Betalaktamer och Aminoglykosider.

9

Vilka funktioner har komplementsystemet?

- Bilda MAC som dödar bakterier.
- Opsonisera patogener för fagocytos
- Bilda anafylatoxinerna C3a och C5a som aktiverar endotel, aktiverar trombocyter och rekryterar immunceller.

10

Vad har anafylatoxiner för typiska uppgifter?

Skapa kemotaxi via en kemisk gradient, frisätta histamin för glatt muskelkontraktion och ökad vaskulär permeabilitet, trigga B- och T-cellssvar samt frisätta cytokiner (IL1B, Il6, IL8, TNFalfa..).

11

Vilka normala celler finns i en malign tumör?

Epitelceller, pericyter, fibroblaster och lymfocyter.

12

Vad ses för fynd mikroskopiskt vid humoral respektive cellulär transplantatavstötning?

Humoral: leukocyter i glomeruli, leukocytmarginering i kapillärer, tromber/blödning, akut tubulär nekros och C4D-deponering!

Cellulär: leukocyter intraepitelialt, ödem, interstitiell inflammation och eventuellt leukocyter subendotelialt.

13

Vad är definitionen av sepsis?

Infektion med potentiellt livshotande organdysfunktion till följd av ett felaktigt reglerat immunsvar.

14

Hur sker initial handläggning av sepsis?

1. Syrgas
2. Skapa venväg
3. Vätska
4. Prover
5. Odling
6. Antibiotika inom 60min

15

Vad gör RAG1/2?

Kodar för VDJ-rekombinas!
RAG har betydelse både för B- och T-cellsutveckling. 'Lymphoid specific recombinase'.

16

Vad är AIRE?

AIRE finns i mTEC i thymus vid T-cellsutvecklingen, och deltar vid negativ selektion. AIRE visar upp alla kroppsegna protein/antigen. Om en nybildad TCR binder till något av detta selekteras den bort/genomgår apoptos.

17

När spelar cTEC och mTEC roll?

Vid T-cellsutvecklingen!
cTEC utför positiv selektion, genom att kontrollera om nybildad TCR kan binda MHC.
mTEC utför negativ selektion och kollar om nybildad TCR binder självantigen.

18

Vad är CD3? När spelar dessa roll?

CD3 finns alltid associerad till en TCR.

19

Vad gör G-CSF? Vad händer om man ger detta till en person?

G-CSF får hematopoetiska stamceller att lämna benmärgen och gå ut i blodet.

20

Vad gör E6 och E7 vid HPV?

E7 inducerar cellcykeln genom att binda RB som annars hämmar cellcykeln.
E6 binder p53 och gör så det bryts ner, vilket hämmar apoptos.

21

Vilka inhibitoriska effekter kan antivirala antikroppar ha på virus?

- Hindra virus från att binda receptor på cellen
- Attrahera andra celler som kommer och dödar virusinfekterade cellen (ADCC-reaktion)
- Låsa konformationen av kapsiden så fusering och 'ömsning' inte blir möjlig.
- TRIM21 binder intracellulära antikroppar bundna till virus, och aktiverar då IFN-gener som startar ett antiviralt tillstånd.

22

Vilken enzymgrupp är målet för betalaktamantibiotika?

PBP, penicillin bindning protein. Då antibiotikumet binder detta hindras korsbindning av peptidoglykaner. Binder genom att efterlikna substratet för PBP, D-ala-D-ala. Detta ger en instabil cellvägg och resulterar i att cellen dör.

23

Hur antibiotikabehandlas sepsis?

Piperacillin+tazobactam samt Aminoglykosid.
Om UVI-fokus: även Cefotaxim
Om lung-fokus: även Makrolid