Thenar Vs Hypothenar Muscles Flashcards Preview

EXCI 253 > Thenar Vs Hypothenar Muscles > Flashcards

Flashcards in Thenar Vs Hypothenar Muscles Deck (3)
Loading flashcards...
1
Q

Thenar muscles

A

Opponens pollicis, flexor pollicis brevis & abductor pollicis brevis

2
Q

Hypothenar muscles

A

Abductor digiti minimi, flexor digiti minimi & opponens digiti minimi

3
Q

Anatomical snuffbox

A

Extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis, adductor pollicis longus