Tilipäätössuunnittelu Flashcards Preview

Tuloslaskenta ja verotus > Tilipäätössuunnittelu > Flashcards

Flashcards in Tilipäätössuunnittelu Deck (30):
1

Mikä on tärkeintä rahoittajan tuloksen laskennassa?

Jakokelpoisen oman pääoman selvittäminen

2

Minkä lain perusteella verotettava tulos määräytyy?

Elinkeinoverolain perusteella

3

Millä tavoin verotettavan tuloksen laskenta saattaa poiketa rahoittajan tuloksen laskennasta?

KPL:ssä ja EVL:ssä jaksotussäännöt poikkeavat eäiltä kohdin toisistaan.

4

Missä tulojen jaksottaminen, poistot ja varaukset sekä muut kulukirjaukset on pitänyt tehdä, jotta ne hyväksyttäisiin verotuksessa?

Ne pitää tehdä kirjanpidossa

5

Onko tulolajeilla kirjanpitosidonnaisuutta?

Ei. Verotettavat tulot verotetaan siitä riippumatta, onko verovelvollinen kirjannut ne kirjanpitoonsa vai ei.

6

Mitä tilinpäätössuunnittelun tavoitteet yleensä koskevat?

-Eri tarkoituksiin tarvittavien tietojen saaminen mahdollisimman vaivattomasti ja kustannustehokkaasti kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.
-Tilinpäätöksen esittämistavalla voidaan antaa selkeä kuva firmasta tai voidaan estää salaisuuksien paljastuminen.
-Tuloksen suuruuden näyttäminen, erityisesti voitonjakovaatimukset
-Haluttujen veroratkaisujen aikaansaaminen

7

Tilinpäätössuunnittelun kohteet?

-omistajan mahdollisuudet nostaa varoja yrityksestä
-yrityksen toimintaedellytyksien turvaaminen
-tulos ja tase
-varallisuuden suunnittelu
-verotuksen vaikutuksien huomioon ottaminen

8

Mitä erillaisia tuloksia on olemassa?

rahoittajan tulos
verottajan tulos
toiminnallinen tulos

9

Mitkä on verosuunnittelun tavoitteet?

-Suunniteltujen toimenpiteiden, kuten investointien veroseuraamusten ennakoiminen
-menettelytapojen, jotka auttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamisen edullisin veroseuraamuksin
-yrityksen rakenteen rakentaminen niin, että ne turvaavat mahdollisimman suuren liikkumavaran verotettavan tulon laskennassa ja mahdollistavat eri toimintoje veroseuraamuksien tehokkaan ennakoinin
-Rakenteiden joustavuus veroasioissa
-hallitsemattomien verotustilanteiden estäminen

10

Mitä asioita pitää huomioida verosuunnittelussa?

-Pelkkä oma verotus vai myös omistajien verotus
- Yrityksen veronmaksupolitiikka
-Verosopeutuksen tarve
-Verosuunnittelun horisontti
-Veroriskit

11

Mitkä osa alueet verosuunnittelussa voidaan eroittaa?

strateginen
taktinen
operatiivinen

12

Minkä luonteista tulossuunnittelu on?

aktiivista tai passiivista

13

Mitkä tulostavoitteet yritys asettaa valmistellessaan tilinpäätöstä?

Kirjanpidolliset tulostavoitteen ja verotuksellisen tulostavoitteen

14

Mitkä tekijät vaikuttaa tavoitetuloksen asettamiseen?

-Vapaa oman pääoman määrä
-osingonjako
-Osakaslaina, omien osakkeiden hankinta ja vakuudet sekä selvitystilasäännökset
-aikaisemmat esitetyt tulokset (tappiontasaus)
-tappion näyttäminen
-johdon intressit
-tasainen tulos

15

Millaisia tilinpäätöstilanteet ovat tavoitetuloksen saavuttamisen kannalta?

Ei-kriittisiä tai kriittisiä

16

Mikä ero kriittisellä ja ei-kriittisellä tilinpäätöstilanteela?

Ei-kriittisessä tilanteessa yritys pääsee tavoitetulokseen , kun taas kriittisessä ei ole tulosvaikutteisia keinoja tavoitetulokseen pääsyyn.

17

Miksi tilinpäätöksessä olevia tulosvaikutteisia keinoja kutsutaan?

Kuluvarastoksi

18

Mihin tuloksenjärjestelykeinot voidaan jakaa?

1)Puuttuvat
2)Automaattiset
3)Potenttiaaliset tuloksenjärjestelymahdollisuudet

19

Mitkä taloudellisesti merkittävimmät joustokohdat?

-toimintavaraus yksityisliikkeissä ja henkilöyhtiöissä (EVL 46a§)
-poistot koneista ja kalustosta (EVL30§)
-poistot rakennuksista(EVL34§)

20

Mikä on laajuusongelma?

Mikä on veronalaista ja mikä vähennyskelpoista

21

Mikä on jaksotusongelma?

Milloin erä on veronalainen ja milloin vähennykelpoinen

22

Mitkä asiat vaikuttaa tuloksenjärjestelykeinojen käyttöjärjestykseen?

-Joustavuus
-Varmuus
-Toiminnallinen sitovuus
-Rahan sitoutuminen
-Yrityskuva

23

Mikä on rutiinitulos?

Rutiinitulos on automaattisesti muodostunut tulos, johon ei olisi kiinnitetty huomiota tilinpäätös-javerosuunnitteluun.

24

Mikä on kuluvaraston käyttöjärjestys?

1. Joustamattomat tuloksenjärjestelyerät
2. Tuloksenjärjestelyerät joiden arvo vähenee osittain
3. Täysin säilyvät tuloksen järjestelyerät

25

Mitä on joustamattomat tuloksenjärjestelyerät?

-vahvistamattomat tappiot
-EVL22§:n mukaiset menetykset
-Mahdolliset verohuojennuspoistot

26

Mitä on tuloksenjärjestelyerät joiden käyttöarvo menetetään osittain?

Poistot ja evl 24§ mukaisten muiden pitkävaikutteisten menojen vähentäminen (luonteeltaan tasapoisto)

27

Mitä on täysin säilyvät tuloksenjärjestelyerot?

-Toimintavaraus
-verotuksessa hyväksyttävät varaukset

28

Miksi nettovarallisuuden suunnittelusta on viime aikoina tullut pienyrityksissä jopa tuloksen suunnittelua tärkeämpi verosuunnittelun kohde?

1) Kirjanpidolliseen ja verotettavaan tulokseen vaikuttavien tilinpäätöshetkellä olevien joustokohtien määrä nykyisin selvästi pienempi kuin aikaisemmin
2) Yrittäjän verotus sidoksissa yrityksen (netto)varallisuuteen

29

Miten muissa osakeyhtiössä kuin pörssiyhtiöissä osakkeen verotusarvo määräytyy?

Matemaattisen arvon perusteella

30

Miten matemaattinen arvo määräytyy?

Nettovarallisuuden eli varojen ja velkojen välisen erotuksen perusteella