Varaukset Flashcards Preview

Tuloslaskenta ja verotus > Varaukset > Flashcards

Flashcards in Varaukset Deck (15):
1

Mitä EVL:n varaussäännökset mahdollistavat?

Antavat verovelvolliselle mahdollisuuden tulovaikutteisiin kirjauksiin tulojen ja menojen jaksottamisen pääsäännöstä poikkeavalla tavalla.

2

Muodostettaessa
Per _____________
an______________

Per vapaaehtoisten varausten lisäys
an vapaaehtoiset varaukse

3

Purettaessa
Per______________
an_______________

Per vapaaehtoiset varaukset
an Vapaaehtoisten varausten vähennys

4

Miksi varauksia yleisesti saatetaan kutsua?

Suoriteperusteella syntyneitä menoja, joita ei ole vielä maksettu.

5

Mitä nämä suoriteperusteella syntyneet menoja ovat?

Työntekijöiden ansaitsema kesälomakorvaus.
Tilinpäätöksen perusteella laskettavissa olevaa lisäveroa Epäkuranttiusvähennykset vaihto-omaisuuteen kuuluvista hyödykkeistä.

6

Miten vaihto-omaisuus arvostetaan?

Vaihto-omaisuus arvostetaan kirjapidossa ns. alimman arvon periaatteen mukaisesti.

7

Mitä on epäkuranttiusvähennys?

Vaihto-omaisuuden hankintamenon ja vastaavan todellisen hankintameno verovuoden päättyessä tai tod. saatava luovutus hinnan erotus..

8

Mikä tai mitkä näistä on EVL:ssä hyväksytyt varaukset?
1) Toimintavaraus
2) Perintövaraus
3) Valuuttavaraus
4) Hinnanlaskuvaraus
5) Koulutusvaraus
6)Asuintalovaraus

1,4, 6

9

Miten toimintavaraus lasketaan?

Ensin määritetään tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kk aikana maksettujen palkkojen määrä, joista 30% voidaan sitten tehdä toimintavaraukseksi.

10

Mitä maksimissa oleville toimintavarauksille tehdään jos palkkojen määrä laskee?

Enimmäismäärän ylittävä osa varauksesta on tuloutettava sinä verovuonna, kun varaukset enimmäismäärä on ylitetty.

11

Miten toimintavarauksia voidaan käyttää tulossuunnittelun välineenä?

Verovelvollinen voi hyvänä tulosvuonna tehdä toimintavarauksen huonontaen tulosta ja sitä kautta veroja. Huonoina vuosina voidaan taas purkaa toimintavarausta ja parantaa tulosta.

12

Milloin toimintavaraus tuloutuu?

Jos,
-verovelvollinen lopettaa toimintansa
-Yhtymä tai kuolinpesä ei täytä 46§ säädettyä edellytystä
-Liikkeen- tai ammatinharjoittamista taikka kuolinpesän harjoittamaa toimintaa jatketaan osakeyhtiömuodossa.

13

Mitkä on 46§ edellytykset?

Osakkaina muita kuin luonnollisia henkilöitä ja kuolinpesiä.

14

Mitkä asiat rajoittaa takuuvarauksen käyttöä?

Tietty määritelty elinkeinotoiminta ja tietyn tyyppiset hyödykkeet.

15

Milloin takuuvaraukset vähennetään?

Sinä tulovuonna, jolloin työn tulos tai hyödyke luovutetaan tilaajalle tai verovuonna jonka aikana urakkasumma tai hyödykkeen hinta on tuloutettu.