Ullosotto 11.3 Flashcards Preview

Insolvenssi/Ulosotto > Ullosotto 11.3 > Flashcards

Flashcards in Ullosotto 11.3 Deck (53):
1

Ulosottoasia tulee vireille, kun V tai MHaToUU. MHa voi olla esim. HääTäytHaVu.

Velkoja tai muu hakija toimittaa ulosottohakemuksen ulosottomiehelle. Muu hakija voi olla esim. vhäädön täytäntöönpanoa hakeva vuokranantaja.

2

Hekemus on tehtävä K tai S. Se toimitetaan pääsääntöisesti Ve tai Vas Asu- tai KotU.

Kirjallisesti tai sähköisesti
Velallisen tai vastaajan asuin- tai kotipaikan ulosottomiehelle.

3

Jos hamemus toimitetaan muun paikkakunnan ulosottomiehelle, HSViPO.

hakemus siirretään viran puolesta oikealle.

4

(?) myöntää luvan tekniseen käyttöyhteyteen ulosoton tietojärjestelmään.

Valtakunnanvoudinvirasto

5

Ulosottohakemuksessa on mainittava mm. 1.Ha ja VasHe- ja Yh, 2.HaSaaMä, 3.VeMahdJMaksLyhAjank ja Mä.

1. Hakijan ja Vastaajan Henkilö- ja Yhteystiedot, 2.Hakijan Saatavan Määrä, 3.Velallisen Mahdollisesti Jo Maksamat Lyhennysten Ajankohdat ja Määrät.

6

Ulosottohakemukseen liitetään mukaan U tai SiMainiUlosTunn. (poikk) Jos sama velvoite on ollut aikaisemmin, UEYleeTaLiiMukHa.

Ulosottoperuste tai siinä mainitaan ulosottoperusteen tunnistetiedot.
ulosottoperustetta ei yleensä tarvitse liittää mukaan hakemukseen.

7

(jos saatava perustuu tällaiseen)Ulosottohakemukseen on liitettävä alkuperäisenä JV,V tai S (Sa)

Juokeva velkakirja, vekseli tai shekki (saamistodiste)

8

Juoksevassa velkakirjassa velallinen on sitoutunut maksamaan tietyn velan TäAsHa.

Tämän asiakirjan haltijalle.

9

Ulosottomies voi harkintansa mukaan tai VeVa pyytää Ve toimittamaan myös TaVe ulosottovirastoon.

Velallisen vaatimuksesta pyytää velkojaa
Tavallisen velkakirjan

10

Tavallisessa velkakirjassa velallinen on sitoutunut SuVeTiNiHe.

Suorittamaan velan tietylle nimetylle henkilölle.

11

Jos ulosottohakemus on lähetetty sähköisesti, hakija voi toimittaa Ulos ja Saa jälkikäteen ulosottomiehelle (?) kuluessa.

Ulosottoperusteen tai saamistodisteen
?. kolmen viikon kuluessa

12

Ulosotto voidaan toimittaa kahdessa eri laajudessa: 1.T tai 2.SU. Valinta on V.

1. täysimittaisena ulosottona
2. suppeana ulosottona
Velkojalla

13

Suppea ulosotto voi kohdistua VSVeO,JETMR.

Vain sellaiseen velallisen omaisuuteen, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi.

14

Suppeassa ulosotossa ulosottomiehellä EONorVelaOmaEt.

Ei ole normaalia velallisen omaisuuden etsiskelyvelvoitetta.

15

Jos hakemuksessa ei ole mitään mainintaa suppeasta ulosotosta, ToTäytäntTU.

toimitetaan täytäntöönpanomenettey tavallisena ulosottona.

16

Jos ulosottoasia tulee normaalisti vireille, VeSVi. Ve ei sitä yleensä lähetetä, vaan vain mm. TiVir ja asiaa hoitavasta VaU, jos on eri kuin jonne toimittanut hakemuksen.

velallinen saa siitä vireilletuloilmoituksen.
Velkojalle
tieto vireilletulopäivästä ja asiaa hoitavasta vastaavasta ulosottomiehestä

17

Jos vireilletulon edellytykset eivät täyty, UlosTAH. Selvässä S, tulkinnanvaraisessa KPP.

Ulosottomies tekee asiassa hylkäämispäätöksen.
Suullisesti, tulkinnanvaraisessa Kirjallinen Perusteltu Päätös.

18

Ulosottoasian vireilletulon oikeusvaikutukset: 1.UOTRTA, 2.KUVSV.

1. Ulosottomies on toimivaltainen ryhtymään täytäntöönpanotomiin asiassa.
2. Katkaisee ulosottoperusteessa vahvistetun saatavan vanhentumisen

19

(poikk) Velalliselle ei lähetetä vireilletuloilmoitusta jos: 1.VYET, 2.UE,EITVT. (tulee olla RP)

1. Velallisen yhteystietoja ei tiedetä
2. ulosottomies epäilee, että ilmoitus tuntuvasti vaikeuttaisi täytäntöönpanoa (tulee olla riittävät perusteet)

20

Vireilletuloilmoituksesta käy ilmi mm. UlosoVireilletulop, Asianhallintat, VastaaKihlakYhteyst, TietVelOike kuten EstTäytVakAsett tai OikTuKuullu. + Maks.

Ulosoton vireilletulopäivä, Asianhallintatiedot, Vastaavan kihlakunnanulosottomiehen yhteystiedot, tietoja velallisen oikeuksista kuten estää täytäntöönpanotoimet vakuuden asettamisella tai oikeudesta tulla kuulluksi. + maksukehotus

21

Maksukehotuksessa velallista KeMakVelkSaaUlosottomTittMääMen. Jos VeEViiMääMakVelk, UlosAloTäyt.

Kehotetaan Maksamaan Velkojan Saatava Ulosottomiehelle Tittyyn Määräpäivään Mennessä. Jos Velallinen Ei Viimeistään Määräpäivänä Maksa Velkaansa, Ulosottomies Aloittaa Täytäntöönpanotoimet.

22

(Poikk) Velallisen veronpalautus voidaan ulosmitata EMakVarMääPäät.

Ennen maksulle varatun määräajan päättymistä.

23

Jos velallinen maksaa velkansa (saanut maksukehotuksen ulosottomieheltä) määräpäivään mennessä, UlosVirETMerUloAnnTodist.

Ulosottoasian vireilletulosta ei tehdä mekrintää ulosottorekisteristä annettavaan todistukseen.

24

Ulosottorekisteristä annettavan todistuksen voi KuTaPy KeTaVeTiedois.

Kuka tahansa pyytää kenen tahansa velallisen tiedoista.

25

(Ulosotto) Maksamalla velan määräpäivään mennessä velallinen estää sen, että TieHäUloOleVeTuJulk.

Tieto Hänen Ulosotossa olevasta velastaan tulee julkiseksi.

26

Jos velallinen ei pysty maksamaan velkaansa maksukehotuksessa mainittuna määräpäivänä, hän voi PUM. Tätä EMA, vaan on oltava ES + UOPT, että VeMaVelkMakKu.

Pyytää Ulosottomieheltä Maksuaikaa. Tätä Ei Myönnetä Automaattisesti, vaan on oltava Erityinen Syy + Ulosottomiehen On Pidettävä Todennäköisenä, että Velallinen Maksaa Velkansa Maksuajan Kuluessa.

27

Ulosottomies voi edellytysten täyttyessä (ES+T,EM) myöntää maksuaikaa pääsääntöisesti

(Erityinen syy + todennäköistä, että maksaa)
enintään 3 kuukautta.

28

Ulosottoa hakeneen velkojan suostumuksella ulosottomies voi myöntää VeMKor(?)

velalliselle maksuaikaa korkeintaan 6 kuukautta.

29

Velallisen omaisuutta ulosmitataan TaMä, jotta velkojien saatavat ja UAK saadaan maksetuksi.

tarvittava määrä
ulosotosta aiheutuneet kustannukset

30

Ulosottomiehellä on velvollisuus selvittää velallisen olinpaikkaa ja etsiä hänelle kuuluvaa omaisuutta OEL.

Olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa.

31

Tietoa velallisesta ja hänen omaisuudestaan etsitään ennen kaikkea erilaisista R. Tarvitaessa VA,Var,Au tai VaPa. Oikeus myös SiKuTi.

Rekistereistä
Velallisen Asunnosta, Varastosta, Autosta tai Vastaavista Paikoista. Oikeus myös Sivulliselle Kuuluvista Tiloista.

32

(?)laissa säädetyt P asettavat rajoja sille, millä edellytyksillä omaisuutta voidaan etsiä AsKäTi.

?. Perustuslaissa
Perusoikeudet
Asumiseen käytettävistä tiloista

33

Tietoa velallisesta ja hänen omaisuudestaan etsitään ennen kaikkea erilaisista R. Tarvitaessa VA,Var,Au tai VaPa. Oikeus myös SiKuTi.

Rekistereistä
Velallisen Asunnosta, Varastosta, Autosta tai Vastaavista Paikoista. Oikeus myös Sivulliselle Kuuluvista Tiloista.

34

Ulosottomie voi etsiä velallisen omaisuutta sivullisen asunnosta vain, jos ROEOLMT ja UOEPPOAOTO. Ensisijaisesti sivulliselle tulee antaa tilaisuus LuHaOleVeOmEnEtRyht.

riittävästi omaisuutta ei ole löydetty muulla tavoin ja ulosottomiehellä on erittäin painava peruste olettaa asunnossa olevan tällaista omaisuutta.
Luovuttaa hallussaan oleva velalliselle kuuluva omaisuus ennen etsimistoimiin ryhtymistä.

35

Ulosottomies voi etsiä omaisuutta velallisen yltä ja hänen vaatteistaan. Etsintä toimitetaan H. Ensisijaisesti ulosottomiehen tulee KVLY tai VOO. Ulosottomies voi ryhtyä ottamaan omaisuutta, jos VeKieLuEsin.

Hienotunteisesti
Kehottaa velallista luovuttamaan yllään tai vaatteissaan oleva omaisuus.
Velallinen kieltäytyy luovuttamasta esinettä.

36

Ullosottomies voi ryhtyä ottamaan henkilön yltä omaisuuta vain, jos: ROEOLMT ja KyOVAO + UTTHOPSOVOTOY.

riittävästi omaisuutta ei ole löydetty muulla tavoin ja kyseessä on vähäistä arvokkaampi omaisuus + ulosottomies tietää tai hänellä on perusteltu syy olettaa velallisella olevan tällaista omaisuutta yllään.

37

Ulosottomies voi tiedustella velalliselta täytäntöönpanossa tarpeellisia tietoja tämän Om, Tu ja Ve vapaamuotoisesti tai niin sanotussa (?)

Omaisuudesta, tuloista ja veloista
?. ulosottoselvityksessä.

38

Ullosottomies voi ryhtyä ottamaan henkilön yltä omaisuuta vain, jos: ROEOLMT ja KyOVAO + UTTHOPSOVOTOY.

riittävästi omaisuutta ei ole löydetty muulla tavoin ja kyseessä on vähäistä arvokkaampi omaisuus + ulosottomies tietää tai hänellä on perusteltu syy olettaa velallisella olevan tällaista omaisuutta yllään.

39

Ulosottoselvityksessä VeTuVaUloKys O, V, TeSo ja MuTaTiVaiSei.

Velallisen Tulee Vastata Ulosottomiehen Kysymyksiin Omaisuudestaan, Veloistaan, Tekemistään Sopimuksista ja Muista Taloudelliseen Tilanteeseen Vaikuttavista Seikoista.

40

Velallisella on velvollisuus VaTo ulosottomiehen kysymyksiin.

vastata totuudenmukaisesti

41

Ulosottoselvitys ei ole sanktio, vaan NoTaEtsVeUloOm. Se tehdään yleensä AiKeV.

Normaali tapa etsiä velallisen ulosmittauskelpoista omaisuutta.
Ainakin kerran vuodessa.

42

(ulosottoselvitys)Velallinen voidaan velvoittaa laatimaan LuO,T ja V.

Luettelo omaisuudestaan, tuloistaan ja veloistaan.

43

Suppean ulosoton jäädessä tuloksettomaksi ei velkojalle anneta estetodistusta, vaan T, ettei OLR.

Todistus, ettei omaisuutta löydetty riittävästi.

44

Kun täytäntöönpano jää tuloskettomaksi, ulosottomies antaa velkojalle (?). Se voi olla joko (1) tai (2) tai M.

?. estetodistuksen
1. tuntemattomuuseste
2. varattomuuseste
molemmat

45

Jos velkoja ei saa saatavalleen suoritust ulosotossa, hän voi pyytää SaMeU ns. (?)

Saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin
?. passiivisaatavaksi.

46

Passiivisaatavana velkojan saatava on odottamassa, jos VeSaisLiOmMyö. Ulosottomiehellä ei ole velvollisuutta EVeOm.

Velallinen saisi lisää omaisuutta myöhemmin.
Etsiä velallisen omaisuutta.

47

Passiivisaatavan rekisteröinti on voimassa (?) EA.

2 vuotta
Estetodistuksen antamisesta

48

Varmistustoimia ovat UloEsiHa ja Lainh-jaKii TehMer.

ulosmitatun esineen haltuunottaminen ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä merkintä.

49

Ulosmittaus tulee voimaan VeKoSHKUST.

Velallista kohtaan samalla hetkellä kun ulosottomies sen tekee.

50

Ulosottomittauksen voimaantulo EE, EVeOST.

Ei edellytä, että velallinen on saanut tiedon.

51

Keskeisin ulosmittauksen oikeusvaikutus: (?), joka merkitsee sitä, ettei VeSaHäUloOm tai IUL LuSit tai ASitVV.

?. Määräämiskielto
Velallinen saa hävittää ulosmitattua omaisuuta tai ilman ulosottomiehen lupaa luovuttaa sitä tai antaa sitä velan vakuudeksi.

52

Omaisuuden ulosmittauskelpoisuus: E,O tai V on ulosmittauskelpoinen, jos SVY, SOTA eikä SLOLK.

Esine, oikeus tai varallisuuserä on ulosmittauskelpoinen, jos se voidaan yksilöidä, sillä on taloudellista arvoa eikä sen luovuttamista ole laissa kielletty.

53

Turhan ulosmittauksen kielto: VOESU

Vähäarvoista omaisuutta ei saa ulosmitata.