Ulosotto 11.1+11.2 Flashcards Preview

Insolvenssi/Ulosotto > Ulosotto 11.1+11.2 > Flashcards

Flashcards in Ulosotto 11.1+11.2 Deck (34):
1

Ulosotto on LaiMak- ja Mui VelvotPakko.

Laiminlyötyjen maksu- ja muiden velvotteiden pakkotäytäntöönpanoa.

2

Velallisen oikeussuojakeino julkisoikeudellisen saatavan perinnässä esim. (?), jos hän katsoo, että JuSaOMää tai MaksuunpVi.

Perustevalitus
Julkinen Saatava On määrätty tai maksuunpantu virheellisesti

3

Julkisoikeudellisten saatavien täytäntöönpanoa säännellään (?) lailla + lyhenne.

Verojen ja maksujen täytäänpanosta annetulla lailla + VeroTPL.

4

Bryssel I -asetuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan tunnustamaan ToiJäsAnnTu ja PaNTäyKunValOKTäyKoskSäMu, JoTuTäyAseSääEd.

Toisissa Jäsenvaltioissa Annetut Tuomiot ja Panemaan Ne Täytäntöön Kunkin Valtion Omien Kansallisten Täytäntöönpanoa Koskevien Säännösten Mukaisesti, Jos Tuomio Täyttää Asetuksessa Säädetyt Edellytykset.

5

Ulosoton perusedellytykset: 1.U, 2.U, JLU tai UITV, 3.TV.

1. Ulosottoperuste
2. Ulosottohakemus, johon liitetään ulosottoperuste tai ulosottoperusteesta ilmenevät tiedot velvoitteesta
3. Toimivaltainen viranomainen.

6

Voudin yksinomaiset tehtävät: 1.K ja A-OOM, 2.LHJTKPT, 3.TOSVJ, 4.TEK

1. Kiinteistön ja asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti, 2. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano, 3. Täytäntöönpanotoimenpiteen oikaiseminen selvän virheen johdosta, 4. Toimia esimiehenä kihlakunnanulosottomiehille.

7

Ulosottomiehet työskentelevät pääosin omissa (1), joita on (2).

1. ulosottopiireissä
2. 22

8

Valtakunnanvoudinviraston tehtävät: J,O ja V. Päällikkönä (?)

johto, ohjaus ja valvonta
?. Valtakunnanvouti

9

Kunkin velallisen kaikkien ulosottoasioiden hoitaminen on keskitetty...

vastaavalle ulosottomiehelle.

10

Vastaavalla ulosottomiehellä on toimivalta hoitaa velallisen ulosottoasioita KaS. SuRaUUEOToiSuorTäytän.

Kaikkialla Suomessa.
Suomen rajojen ulkopuolella ulosottomiehellä ei ole toimivaltaa suorittaa täytäntöönpanotoimia.

11

Ulosoton virallistoimintoisuus: UloTu 1.It ja aAktHuoUlosEt., 2.SuTarTäytO-A, 3.HanSeRatk ja ToiPer, 4.HuoVirPuoAsiaOsaOik.

ulosottomiehen tulee
1. itsenäisesti ja aktiivisesti huolehtia ulosoton etenemisestä, 2. suorittaa tarvittavat täytäntöönpanotoimet oma-aloitteisesti, 3. hankkia selvitysaineistoa ratkaisujensa ja toimenpiteittensä perustaksi, 4. huolehtia viran puolesta asiaan osaisten oikeuksista.

12

Ulosottomiehen on pääsääntöisesti ratkaistava KaUlSyOKy. Tätä sanotaan ns. (?). On ratkaistava sekä Oi että Nä.

Kaikki Ulosottomenettelyssä syntyvät oikeudelliset kysymykset
?. attraktioperiaatteeksi
Oikeuskysymykset että näyttökysymykset.

13

Vain silloin kun riitisuuteen liittyvää näyttökysymystä ei voida ratkaista ulosottomenettelyssä saatavissa olevan selvityksen avulla, saatetaan AsSiTuKä, jota kutsutaan (?)

Asia siirtää tuomioistuimen käsiteltäväksi
?. täytäntöönpanoriidaksi.

14

Ratkaisuja tehdessään ulosottomies rinnastuu tuomariin, hän on tällöin PL. Ulosottomies ei saa olla E, eli ei saa käsitellä asiaa, jossa HäLOOsa, tai asiaa, josta koituisi ETHHäIts tai HäL. Myös muut seikat, jotka antavat PAEUP asiassa, tekevät hänestä E.

Puolueeton lainkäyttäjä
Esteellinen
Hänen Läheisensä On Osallisena
Etua Tai Haittaa Hänelle tai Hänen Läheiselleen.
Perustellusti Aihetta Epäillä Ulosottomiehen Puolueettomuutta
Esteellisen

15

Summaarinen menettely, eli

suppetutkintainen menettely

16

Menettelyn joutuisuuden vuoksi ulosottomiehen tulee tehdä päätöksensä N, eikä PeSePääTuVoHa.

Nopeasti, eikä perusteellista selvitystä päätösten tueksi voida hankkia.

17

Yksityisoikeudellisen saatavan täytäntöönpano ulosotossa edellyttää, että TTMLOVVM.

Tuomioistuin tai muu lainkäyttöelin on vahvistanut velallisen maksuvelvollisuuden.

18

Velvoitteen sisältö käy ilmi T tai ratkaisuasiakirjasta. Tällainen asiakirja toimii U.

Tuomiosta
Ulosottoperusteena.

19

Ulosottoperusteita on mm.: 1.TT, 2.VAV,JTOVT, 3.SVE, 4.YVM, 5.YSM

1. Tuomioistuimen tuomio
2. välimiesmenettelyssä annettu välitystuomio, jonka tuomioistuin on vahvistanut täytäntöönpanokelpoiseksi
3. Sosiaalilautakunnan vahvistama elatusapusopimus
4. Yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma
5. Yrityksen saneerauksen maksuohjelma.

20

Eksekvatuuri: SuTuVa(Ulk)TuTäyEriMe

Suomalainen tuomioistuin vahvistaa (ulkomaisen) tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi erityisessä enettelyssä.

21

Jotta ulosottoperuste olisi täytäntöönpanokelpoinen, siitä täytyy selvästi käydä ilmi, KuOV ja V. Ulosotossa voidaan panna täytäntöön vain sille ulosottoperusteessa mainitulle henkilölle määrätty velvoite, jo VasTäyHae.

Kuka on velkoja ja velallinen
Vastaan täytäntöönpanoa haetaan.

22

Vaikka takaaja on sinäänsä velvollinen maksamaan velan, EUVKTVeVastAnnUlosNoj. Täytäntöönpano takaajaa vastaan edellyttää, että VeHaU, jossa TaVeSuo.

Ei ulosottoa voida kohdistaa takaajaan velallista vastaan annetun ulosottoperusteen nojalla.
Velkoja hankkii ulosottoperusteen, jossa takaaja velvoitetaan suoritukseen.

23

Ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus edellyttää sitä, että siitä YkIlm, MiVeVastSuoOMäär.

Yksiselitteisesti ilmenee, millainen velvoite vastaajan suoritettavaksi on määrätty.

24

Jos tuomio on laadittu sisällöltään niin epäselväksi tai puutteelliseksi, ettei siitä käy ilmi, mihin vastaaja on velvoitettu, UEVA.

ulosottomenettelyä ei voida aloittaa.

25

Jos tuomiossa on kirjoitus- tai laskuvirhe, VeOhPyTATuViKo.

Velkoj ohjataan pyytämään tuomion antaneelta tuomioistuimelta virheen korjaamista.

26

Tuomio on täytäntöönpanokelpoinen vain, jos SiAsVOEV, toisin sanoen MaksettVahSaaEOLak esimerkiksi Mak tai VanVu.

siinä asetettu velvoite on edelleen voimassa, toisin sanoen Maksettavaksi Vahvistettu Saatava Ei Ole Lakannut esimerkiksi Maksun tai Vanhentumisen Vuoksi.

27

Ulosottoperusteessa vahvistettu saatava voi V, jos VelERyhMinkääToimenpSaadVelaMak.

Vanhentua, jos velkoja ei ryhdy minkäälaisiin toimenpiteisiin saadakseen velalliselta maksun.

28

Ulosottomiehen tulee VP selvittää, onko ulosottoperusteessa VaSaEhtinV.

Viran puolesta
Vahvistettu saatava ehtinyt vanhentua.

29

Yksityisoikeudellinen ulosottoperusteessa vahvistettu saatava vanhentuu pääsääntöisesti...,jos...

5 vuodessa, jos vanhentumista ei katkaista.

30

Yksityisoikeudellinen ulosottoperusteessa vahvistettu saatava vanhentuu pääsääntöisesti...,jos...

viidessä vuodessa, jos vanhentumista ei katkaista.

31

Ulosottoperusteen vanhentumisajat: maksuvelvollisuus: 1.LH(?), 2.VOLH(?), 3.RPK,JVOTVTY(?), 4.O(?) + poikk: JVSTHVVM, TVJM(?)

1. Luonnollinen henkilö -15v
2. Velkoja on luonnollinen henkilö -20v
3. Rikokseen perustuva korvausvelvollisuus, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tau yhdyskuntapalveluun -20v
4. Oikeushenkilö -ei vanhennu
+ jos velallinen sopimattomalla tavalla huomattavasti vaikeuttaa velkojan maksunsaantia, tuomioistuin voi jatkaa määräaikaa 10 vuodella.

32

(Velallinen STH vaikeuttaa)Velkojan tulee nosta kanne tuomioistuimessa KVKAMP.

Sopimattomalla tavalla huomattavasti
2 vuoden kuluessa alkuperäisen määräajan päättymisestä

33

Ulosottomies ei saa ryhtyä tutkimaan, onko tuomioistuin MäVeO. Tämä koskee sekä oikeudenkäyntimenettelyn Vi että RaAsiOik.

Määrännyt velvoitteestaan oikein.
Virheettömyyttä että ratkaisun asiallista oikeellisuutta.

34

ulosottoperusteen tutkinnan kielto on seurausta T: TuT ja MääVeSu, UlosPaVePakTäy.

työnjaosta: tuomioistuin tutkii ja määrää velvoitteen suoritettavaksi, ulosottomies panee velvoitteen pakolla täytäntöön.