Ulosotto 11.5 Flashcards Preview

Insolvenssi/Ulosotto > Ulosotto 11.5 > Flashcards

Flashcards in Ulosotto 11.5 Deck (45):
1

Omaisuuden rahaksi muutto (?). Ulosotossa tämä tapahtuu P.

realisointi
pakkomyynnillä

2

Vapaa myynti: KaMuMyPaUToJuHu.a

Kaikki muut myyntitavat paitsi ulosottomiehen toimittama huutokauppa.

3

Vaikka ulosottomies toimittaa myynnin kyse on (?) jos myyntimuotona ei ole pakkohuutokauppa.

Vapaasta myynnistä

4

Pakkomyyntiä saatetaan lykätä jos 1.MyöToTodTuParKaup, 2.UloOmaisuudesSaatTuottRiiKoAjaTuoVelSuor.

1. myöhemmine todennäköisesti tuottaisi paremman kauppahinnan
2. ulosmitatusta omaisuudesta saatava tuotto riittää kohtuullisessa ajassa tuottamaan tuottamaan velkojalle suorituksen.

5

Ulosmittaus turvaamistarkoituksessa: Ei TarkRealis, jos VeSuorSuunMukMak. Jos Ei, niin Myydää.

Tarkoitusta realisoida, jos velallinen suorittaa suunnitelman mukaiset maksut. Jos ei, niin myydään.

6

Ennen omaisuuden myyntiä tehtävä (?), eli selvitetään OnVelkPanttioOma tai KohOmaiMuOike.

?. vaadeselvittely
Onko velkojalla panttioikeus omaisuuteen tai kohdistuuko omaisuuteen muita oikeuksia.

7

Jos ulosmitattu omaisuus on K, UTuJä ennen pakkomyyntiä ns. (?). Myös ennen muunalisen omaisuuden myyntiä, jos UPiSiTa.

Kiinteistö, ulosottomiehen tulee järjestää ennen pakkomyyntiä ns. asianosaiskeskustelu. Ulosottomies pitää sitä tarpeellisena.

8

Asianosaiskeskustelu on muodollinen tapaaminen, johon kutsutaan V,V ja OmKoOiHa.

Velallinen, velkojat ja omaisuuteen kohdistuvien oikeuksien haltijat.

9

Asianosaiskeskustelussa velkojat VaSa ja OiOik. Heillä on mahdollisuus myös RiiToiSaa ja Oik.

Valvovat saatavansa ja oikeudenhaltijat oikeutensa.
Riitauttaa toistensa saatavat ja oikeudet.

10

Asianosaiskeskustelu voidaan korvata KM.

Kirjallisella menettelyllä.

11

Asianosaisluettelo laaditaan AMyK ja muun omaisuuden osalta silloin, kun OmKoP- tai MO tai UPMuuSyyAsiaLaaTarp.

Aina myytäessä kiinteistöä
Omaisuuteen kohdistuu pantti- tai muita oikeuksia tai ulosottomies pitää muusta syystä asianosaisluettelon laatimista tarpeellisena.

12

Asianosaisluetteloon merkataan S, joiden maksamista turvaa P- tai P. Merkataan myös MuOmKoOik. S ja O merkitään E. Velkojat saavat MakE mukaisesti. Nämä saatavat ja oikeudet ovat nimeltään (?)

Saatavat
Pantti- tai pidätysoikeus.
muut omaisuuteen kohdistuvat oikeudet. Saatavat ja oikeudet merkitään etuoikeusjärjestyksessä. Velkojat saavat maksun etuoikeusjärjestyksen
?. etuoikeussaataviksi.

13

Pakkohuutokauppa on UToJuHuUOmaRea.

Ulosottomiehen toimittama julkinen huutokauppa omaisuuden realisoimiseksi.

14

Jos ulosottomies pitää pakkohuutokauppaa parhaana myyntitapana kyseisessä yksittäistapauksessa, PaVoAJä.

Pakkohuutokauppa voidaan aina järjestää.

15

Pakkohuutokaupassa voidaan ottaa huomioon EnHu annettuja KiTa tai ottaa huomioon huutokauppatilaisuudessa tehtyjä P tai S tehtyjä tarjouksia.

Ennen huutokauppaa annettuja kirjallisia tarjouksia
Puhelimella tai sähköisesti

16

Jos myytävänä on K tai muuta ArO, ullosottomies laatii myyntikohteesta E.

Kiinteistö tai muuta arvokasta omaisuutta
Esitteen

17

Ennen huutokauppaa ostajaehdokkaille on järjestettävä tilaisuus TuMyOOm.

Tutustua myytävänä olevaan omaisuuteen.

18

Kun myytävänä on kiinteistö tai muu arvokas omaisuus, ulosottomies ESaHyKorTar, jos SSAOmKäAr. Jos omaisuus jää Väh vuoksi myymättä MyyYri pääsääntöisesti Uu.

ei saa hyväksyä korkeintakaan tarjousta, jos se selvästi alittaa omaisuuden käyvän arvon.
vähimmäishintasäännöksen vuoksi myymättä myyntiä yritetään pääsääntöisesti uudelleen.

19

(jos ulosmitattu omaisuus jää vähimmäishintasäännöksen vuoksi myymättä) Ulosottoa hakenut velkoja VoKiUuMy. UuMyLuo myös silloin, kun ulosottomies arvioi, ettei siinä SaPaMy.

voi kieltää uuden myyntiyrityksen. Uudesta myyntiyrityksestä luovutaan
saataisi parempaa myyntihintaa.

20

Jos uutta myyntiyritystä ei järjestetä tai riittävän korkeaa tarjousta tehdä uudessakaan yrityksessä, OKUP.

Omaisuuteen kohdistuva ulosmittaus peruutetaan.

21

Ulosottomies määrää AHT aina, kun myytävänä on 1.K, jos 2.MyKoPa- tai Pi, 3.VeOHanOmaiEhdoKaup ja MyyKauppOMaks.

alimman hyväksyttävän tarjouksen
1. kiinteistö
2. myyntikohteeseen kohdistuu pantti- tai pidätysoikeus, 3. velallinen on hankkinut omaisuuden ehdollisella kaupalla ja myyjän kauppaSAATAVA on maksamatta.

22

Alin hyväksyttävä tarjous: Ta, JoKaTä ja UHVSPaEtOSa ja Oi.

Tarjous, joka kattaa täytäntöönpanokulut ja ulosottoa hakeneen velkojan saatavaa paremmalla etusijalla olevat saatavat ja oikeudet.

23

Alin hyväksyttävä tarjous lasketaan (?) merkatun E mukaan.

?. asianosaisluetteloon
etusijajärjestyksen

24

(poik) Hakijavelkoja voi kutenkin KP kieltää UHyTa, jos TaEONiKor, että hän SaiKaMaOSa.

Kiinteistön pakkohuutokaupassa
ulosottomiestä hyväksymästä tarjousta, jos tarjous ei ole niin korkea, että hän saisi kauppahinnasta maksun omalle saatavalleen.

25

Jos alimman hyväksyttävän tarjouksen ylittävää tarjousta ei tehdä, Jä pääsääntöisesti UMy. HakiVKiSe. Jos omaisuus ei tule myydyksi OmKoUPe.

Järjestetään uusi myyntiyritys. Hakijavelkoja voi kieltää sen. Omaisuuteen kohdistuva ulosmittaus peruutetaan.

26

Yksityisen tahon toimittamassa julkisessa huutokaupassa EVMK, eikä ole sopiva tapa, kun MyOmKoSeVaP- tai MO.

Ei voida myydä kiinteistöä
myytävään omaisuuteen kohdistuu selvitettelyä vaativia pantti- tai muita oikeuksia.

27

Pääsääntöisesti ulosottomiehen toimittama vapaa myynti vaatii suostumuksen V ja KNV ja Oi, joiden AsOPakTur.

velalliselta ja kaikilta niiltä velkojilta ja oikeudenhaltijoilta, joiden asema olisi pakkohuutokaupassa turvattu.

28

Jos joku velkojista tai oikeudenhaltijoista on jäänyt tuntemttomaksi, VMEOM, vaan OmOReP.

Vapaa myynti ei ole mahdollinen, vaan omaisuus on realisoitava pakkohuutokaupalla.

29

(Poik) Ulosottomies voi myydä omaisuuden ilman asianosaisten suostumusta, jos MyOAiYrHu, mutta KoTaESiOHy. Jos VaMyTehTätKorTar, SHyv, JoSYliAHTRaj eikä SeAOmaiKäyHi.

Myyntiä On Aikaisemmin Yritetty Huutokaupalla, mutta Korkeinta Tarjousta Ei Silloin Ole Hyväksytty. Jos Vapaassa Myynnissä Tehdään Tätä Korkeampi Tarjous, Se Hyväksytään, Jos Se Ylittää Alimman Hyväksyttävän Tarjouksen Rajan eikä Selvästi Alita Omaisuuden Käypää Hintaa.

30

(Poikk) Ulosottomies voi myydä omaisuuden vapaalla myynnillä ilman asianosaisten suostumusta, vaikka aikaisempaa myyntiyritystä ei olisikaan: jos UOHanOstTar, JokPeiKaiEtuo ja OmaKoOik + TarVOmaKäyHin.

Ulosottomies on hankkinut osatajaehdokkaalta tarjouksen, joka peittää kaikki etuoikeussaatavat ja omaisuuteen kohdistuvat oikeudet + tarjous vastaa omaisuuden käypää hintaa.

31

Yksityisen tahon toimittama muu kuin huutokauppa on ns. (?), jossa AsiSo, miten ja millaisilla MyyntieOmMyy.

?. vapaa yksityismyynti
asianosaiset sopivat, miten ja millaisilla Myyntiehdoilla omaisuus myydään.

32

Vapaassa yksityismyynnissä ulosottomies V, että MyTotAsiSoTav.

Valvoo, että myynti toteutetaan asianosaisten sopimalla tavalla.

33

Vapaa yksityismyynti ei ole mahdollinen, jos JoVe tai OiOJT.

joku velkojista tai oikeudenhaltijoista on jäänyt tuntemattomaksi.

34

Kun ulosmitattu omaisuus on myyty kertyneet VTV.

varat tilitetään velkojille.

35

Jos velallisella peritään ulosotossa useita saatavia, kertyneet varat kohdennetaan saataville varojen (1), josta ulosottomies laatii (2) joko (3) muodossa tai merkitsemällä kohdennustiedot ulosoton tietojärjestelmään.

1. jakomenettelyssä
2. jakopäätöksen
3. jakoluettelon

36

Jakoluettelo laaditaan aina, kun on tehty (?)

asianosaisluettelo

37

Varojen jakoa säännellään mm. VMAL.

Varojen maksunsaantijärjestyksestä annetulla lailla.

38

(UO)Jos varat ei riitä kaikkien saatavien maksamiseen, E eli ns tavallisille saataville maksetaan suorituksia SaSuuMuSuh.

etuoikeudettomille
saatavien suuruuden mukaisessa suhteessa.

39

Jos koko saatava ei tule kerralla suoritetuksi, vaan siitä MakVeO, puhutaan (?)

maksetaan velkojalle osa
?. välitilityksestä.

40

(esim.) Kun ulosottoperuste ei ole lainvoimainen, velkoja voi joutua asettamaan (?) (Ulosottoperuste ei ole lainvoimainen, jos siihen voi HaMu tavanomaisilla Mu)

?. tilitysvakuuden
(hakea muutosta tavanomaisilla muutoksenhakukeinoilla)

41

Vakuutta vastaan suoritettu tilitys on E, EL.

Ehdollinen, ei lopullinen.

42

Tilitys on lopullinen, kun se suoritetaan IlmaVVV.

Ilman velkojalta vaadittavaa vakuutta.

43

Lopullisesti tilitettyjä varoja VeE pääsääntöisesti JoPa, vaikka UOTap jokin Vir ja UlosmVoitaiKuSeVuok.

Velkoja ei pääsääntöisesti Joudu Palauttamaan, vaikka Ulosmittauksessa Olisi Tapahtunut jokin Virhe ja Ulosmittaus Voitaisiin Kumota Sen Vuoksi.

44

Sekä välitilitys, että ulosottoasian VP lopputilitys voivat olla LT.

Vireilläolon päättävä
lopullisia tilityksiä.

45

Lopputilityksessä ulosottomies tilittää VeViiKysUKertVar. Jos velkojan saatava ETKSu, koska velalliselta ei ole voitu ulosmitata enempää omaisuutta, lopputilityksen lisäksi AE. (Ve voi pyytää SMP)

velkojalle viimeiset kyseisessä ulosottoasiassa kertyneet varat.
Ei tule kokonaan suoritetuksi
antaa estetodistuksen (Velkoja voi pyytää saatavan merkitsemistä passiivirekisteriin)