Ulosotto 11.6 Flashcards Preview

Insolvenssi/Ulosotto > Ulosotto 11.6 > Flashcards

Flashcards in Ulosotto 11.6 Deck (43):
1

Ulosottomies tekee päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat As ja välillä Si oikeuksiin. Koska SuMe, päätökset tehdään ilman laajamittaista Se ja Joutu edellyttämällä tavalla Ri tahdissa.

asianosaisten
sivullisten
summaarista menettelyä
selvitystä ja joutuisuusvaatimuksen
ripeässä

2

Ulosottomenettelyn virhealttiuden kompensoimiseksi vaaditaan TeO.

Tehokas oikeussuojajärjestelmä

3

S ja I virheet ulosottomies (eli 1) voi korjata itse (ns.2)

Selvät ja ilmeiset
1. kihlakunnanvouti
2. itseoikaisu

4

(UO-oikeussuoja) Asia voi tulla tuomioistuimen käsiteltäväksi kahdella tapaa: 1,2

1. ulosottovalitus
2. täytäntöönpanoriita

5

(?) on varsinainen muutoksenhakukeino.

Ulosottovalitus

6

(?) on välioikeudenkäynti, johon ulosottomenettelyn yhteydessä syntynyt riitaisuus on siirretty käsiteltäväksi.

Välioikeudenkäynti.

7

Ulosoton muutoksenhakuasiat on keskitetty..., joten kaikki käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia.

14 käräjäoikeuteen

8

Ulosottomiehellä on velvollisuus itseoikaisuun, jos sille USääET.

Ulosottokaaressa säädetyt edellytykset täyttyvät.

9

Itseoikaisu EO muutoksenhaun pakollinen esivaihe. Ulosottomies voi ryhtyä itseoikaisuu OA tai A tai SO.

Ei ole
omasta aloitteestaan tai asianosaisten tai sivullisen pyynnöstä.

10

Ulosotossa tapahtunut asiavirhe voi perustua TosisVirh. Oikaistavana voi olla Pää tai Toim, LaiSovTapIlmVi.

tosiseikkojen virheellisyyteen
päätös tai toimenpide, lain soveltamisessa tapahtunut ilmeinen virhe.

11

Ulosottomiehen tulee oikaista IA V sen jälkeen, kun hän on SaSiTi. Pääsääntöisesti on KuNiHen, joiden AseHeikOikVuo.

ilmeinen asiavirhe viipymättä
saanut siitä tiedon.
Kuultava niitä henkilöitä, joiden asema heikkenee oikaisun vuoksi.

12

Kaikissa tapauksissa ulosottomies ei voi oikaista selvääkään asiavirhettä: 1.TMEVoOiMiEd, 2. jos suoritettu jo lopputilitys VaNiVeSu, JoVaOTi, 3. Ulosmittausta EVI, jos ilmoitus PaOJEhdJulka, ellei UOmaKuuSi tai OiOMuiPaiSy.

1. toimitettua myyntiä ei voi oikaista millään edellytyksellä, 2. vain niiden velkojien suostumuksella, joille varat on tilitetty, 3. ulosmittausta ei voi itseoikaista, jos ilmoitus pakkohuutokaupasta on jo ehditty julkaista, ellei ulosmitattu omaisuus kuulu sivulliselle tai oikaisulle ole muuten painavia syitä.

13

(omaisuus on jo myyty tai päätös on lainvoimainen) Asianosaisluettelon ja jakopäätöksen oikaisu vain, jos 1.OKS tai 2. jos ne AsAnOiSu, JoAsOiJälHei.

1. Omaisuus kuuluu sivulliselle
2. asianosaiset antavat oikaisuun suostumuksen, joiden asema oikaisun jälkeen heikkenee.

14

Vaikka ulosotossa on toimitettu jo lopputilitys, eikä asia ole enää V, UTuViOiPää tai MuuAsOKi- tai L.

vireillä, ulosottomiehen tulee viipymättä oikaista päätöksessään tai muussa asiakirjassa oleva kirjoitus- tai laskuvirhe.

15

Ulosottovalituksella voidaan hakea muutosta UlosPää ja TosiaTäytän.

ulosottomiehen päätöksiin ja tosiasiallisiin täytäntöönpanotoimiin.

16

Samassa ulosottoasiassa voi ilmetä syitä UseiVaTek.

Useiden valitusten tekemiseen.

17

(UO) Valitusoikeus on kaikilla, joiden OiTePä tai ToKo. Valituksen tekijällä on oltava OIA.

oikeutta tehty päätös tai toimi koskee.
Oma intressi asiassa.

18

Ulosotossa valitus on tehtävä(?) määräajassa.

3 viikon

19

(?) voi oikaista ulosottossa tapahtuneet SV, jotka ovat tapahtuneet omissa toimissa tai A eli K.

?. Kihlakunnanvouti
selvät virheet
alaisten eli kihlakunnanulosottomiesten

20

Ulosotossa valituksen määräajan alku: 1. My tai As koskeva valitus alkaa MyTo, 2. muutoin määräaika alkaa joko To tai PäTe niiden HeOs, JoToiO IEnn tai jotka OSiiLäs. 3. muissa tapauksissa kun HeSaTiTePää tai Toi.

1. Myyntiä tai asianosaisluetteloa koskeva Myynnin toimituksesta, 2. Toimituksen tai Päätöksen tekemisestä niiden henkilöiden osalta, joille toimituksesta oli ilmoitettu ennakolta tai jotka olivat siinä läsnä, 3. henkilö saa tietää tehdystä päätöksestä tai toimituksesta

21

Jos valitusta ei tehdä määräajassa, KyPä tai ToiTuLa, ESiVHaEnMu.

kyseinen päätös tai toimenpide tulee lainvoimaiseksi, eikä siihen voi hakea enää muutosta.

22

(Poik) Ulosottomies voi pidentää valituksen määräaikaa, jos PyTehEnnAlkuMääPää. Pidentäminen edellyttää, että PyynEsiEVoHakMuutSäänMääLE tai MuuHSVu.

pyyntö tehdään ennen alkuperäisen määräajan päättymistä.
Pyynnön esitetäjä ei voi hakea muutosta säännönmukaisessa määräajassa laillisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi.

23

Vaikka valituksen määräaikaa olisi jäljellä, TuE pääsääntöisesti TuVa, jos UOJLoTiVaVe.

tuomioistuin ei pääsääntöisesti tutki valitusta, jos ulosottomies on jo lopullisesti tilittänyt varat velkojille.

24

(jos ulosottomies on jo lopullisesti tilittänyt varat velkojille) vain Ti ItOViKosVaVoKä.

tilityksessä itsessään olevaa virhettä koskeva valitus voidaan käsitellä.

25

Tilitys johtaa vireillä olevan valituksen KäR. Tämä johtuu siitä, ettei ilman TiTiVaVoiPeVeTaMuuKuiTiVirTap.

Käsittelyn raukeamiseen
tilitysvakuutta tilitettyjä varoja voida periä velkojilta takaisin muutoin kuin tilityksen virheen tapauksessa.

26

Ulosottovalitus: Tehtävä K, mainittava MiPä tai TäyVaKo, MiVaAsiVaa ja VaaPe + tulee ilmoittaa Tod, JoiVaNojaut.

Tehtävä Kirjallisesti, mainittava Mitä Päätöstä tai Täytäntöönpanotoimea Valitus Koskee, Mitä Valittaja Asiassa Vaatii ja Vaatimuksen Perustelut + tulee ilmoittaa Todisteet, Joihin Valittaja Nojautuu.

27

Ulosottovalitus osoitetaan K, mutta VaOToUKan. UlosToKirKä ja LiiMukOmLauAsi.

käräjäoikeudelle, mutta valituskirjelmä on toimitettava ulosottomiehen kansliaan. Ulosottomies toimittaa kirjelmän käräjäoikeudelle ja liittää mukaan oman lausuntonsa asiassa.

28

Jos ulosottomies havaitsee, että valituksessa on kyse Se ja IVi, hän VKoViI.

selvästä ja ilmeisestä virheestä, hän voi korjata virheen itseoikaisulla.

29

Käräjäoikeuden tulee käsitellä ulosottovalitus (?). yleensä valitus käsitellään KM, mutta tarvittaessa voi kuulla As ja järjestää I.

?. kiireellisesti.
kirjallisessa menettelyssä
asianosaisia
istunto

30

Ulosottovalituksen tekeminen ei sellaisenaan KU. K tulee erikseen päättää KMe ja MLaaKeTot.

Keskeytä ulosottomenettelyä.
Käräjäoikeuden tulee erikseen päättää keskeytetäänkö menettely ja missä laajuudessa keskeytys toteutetaan.

31

Valituksen tekijän kannattaa pyytää K, sillä varojen LTVe pääsääntöisesti KaVali.

keskeyttämistä
lopullinen tilitys velkojille pääsääntöisesti katkaisee valitusmahdollisuuden.

32

Ulosottomiehen on kuitenkin pidättäydyttävä (?) ajaksi varojen tilittämisestä, jos hän saa TAs tai SiMuu.

?. kolmeksi viikoksi
tietää asianosaisen tai sivullisen muutoksenhakuaikeista.

33

Jos ulosottomies pitää muutoksenhakijan vaatimusta AP, hänellä OOTVaVeSamTie, jolloin MuKat.

aivan perusteettomana, hänellä on oikeus tilittää varat velkojille saman tien, jolloin muutoksenhakumahdollisuus katkeaa.

34

Täytäntöönpanoriita on mahdollista vain EpN ratkaisemiseksi. Lisäksi N on oltava sellainen, jota ESaSeU.

epäselvän näyttökysymyksen
näyttökysymyksen on oltava sellainen, jota ei saada selvitetyksi ulosottomenettelyssä.

35

Täytäntöönpanoriita ei ole käytettävissä kaikkien EpäNäy ratkaisemiseksi, vaan esim: kun 1. UOLa, 2. SiOOU, 3. VeORiEt.

epäselvien näyttökysymysten
1. ulosottoperuste on lakannut
2. sivullisen omaisuutta on ulosmitattu
3. velkojilla on riita etuoikeudesta.

36

Yleensä täytäntöönpanoriitakanne käräjäoikeudessa nostetaan UOPer. O annetaan, kun UOA, ettei selvitystä asian ratkaisemiseksi VoiHaU. O voi antaa myös ulosottovalitusta käsittelevä T.

Ulosottomiehen osoiteuksen perusteella. Osoitus annetaan, kun ulosottomies on arvioinut
Voida hankkia ulosottomenettelyssä.
Osoituksen, Tuomioistuin

37

Osoituksen antaminen on mahdollista, jos tuomioistuimen näkemyksen mukaan AsEOLaa tai MuuErSyVuTarkKäUlosottov.

Asia ei ole laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi tarkoiteuksenmukaista käsitellä ulosottovalituksena.

38

Täytäntöönpanoriitakanne voidaan nostaa myös IO. Ilman osoitusta nostetun täytäntöönpanoriitakanteen vaikutukset PoiOsoNosKanVaik.

Ilman osoitusta.
Osoituksesta nostetun kanteen vaikutuksista.

39

Osoituksen antaminen johtaa aina ulosottomenettelyn VäKe.

Väliaikaiseen keskeyttämiseen.

40

Täytäntöönpanoriitakanne nostetaan toimittamalla HaaKä. Tätä sääntelee (?).

haastehakemus käräjäoikeuteen
?. oikeudenkäymiskaari

41

Jos osoituksen saanut taho ei nosta kannetta osoituksen mukaisesti, HäEVoEnVeEsiVäi tai VaaKysU.

hän ei voi enää vedota esittämäänsä väitteeseen tai vaatimukseen kyseisessä ulosottoasiassa.

42

(Poik) Kun ulosottomies on antanut täytäntöönpanoriitaosoituksen, osoituksen saajalla on KaNoSiOiTU. Osallinen voi valita mieleisensä. Tä O usein Ka ja Hi, kuin U.

kanteen nostamisen sijasta oikeus tehdä ulosottovalitus.
Täytäntöönpanoriita on usein kalliimpi ja hitaampi, kuin ulosottovalitus.

43

U ja T ovat toistensa poissulkevia oikeussuojakeinoja.

Ulosottovalitus ja täytäntöönpanoriita