Ulosotto 11.4 Flashcards Preview

Insolvenssi/Ulosotto > Ulosotto 11.4 > Flashcards

Flashcards in Ulosotto 11.4 Deck (33):
1

Ulosotto kohdistuu aina YksiEs tai MuVara.

Yksilöityihin esineisiin tai muihin varallisuuseriin.

2

Velallisen omaisuuden saattaminen täytäntöönpanon piiriin tapahtuu (?)

? ulosmittaustoimituksessa.

3

Ulosmittaustoimituksessa: UP, ME, O tai VVTK eli U.

Ulosottomie päättää, mitkä esineet, oikeudet tai varallisuuserät valitaan täytäntöönpanon kohteeksi eli ulosmitataan.

4

Ulosmittauksen kohteeksi valitut objektit UloUloPäät. UlosoTuViiLaaPääAsi tai Mer se ulosoton tietojärjestelmään.

Ulosmitataan ulosottomiehen päätöksellä. Ulosottomiehen tulee viipymättä laatia päätöksestään asiakirja tai merkata

5

Ulosmitattu omaisuus tulee Yk ja Ar.

yksilöitävä ja arvioitava.

6

Ulosmittaustoimitus julkinen tilisuus?

Ei

7

Varmistustoimia ovat UloEsiHa ja Lainh-jaKii TehMer.

ulosmitatun esineen haltuunottaminen ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä merkintä.

8

Ulosmittaus tulee voimaan VeKoSHKUST.

Velallista kohtaan samalla hetkellä kun ulosottomies sen tekee.

9

Ulosottomittauksen voimaantulo EE, EVeOST.

Ei edellytä, että velallinen on saanut tiedon.

10

Keskeisin ulosmittauksen oikeusvaikutus: (?), joka merkitsee sitä, ettei VeSaHäUloOm tai IUL LuSit tai ASitVV.

?. Määräämiskielto
Velallinen saa hävittää ulosmitattua omaisuuta tai ilman ulosottomiehen lupaa luovuttaa sitä tai antaa sitä velan vakuudeksi.

11

Omaisuuden ulosmittauskelpoisuus: E,O tai V on ulosmittauskelpoinen, jos SVY, SOTA eikä SLOLK.

Esine, oikeus tai varallisuuserä on ulosmittauskelpoinen, jos se voidaan yksilöidä, sillä on taloudellista arvoa eikä sen luovuttamista ole laissa kielletty.

12

Turhan ulosmittauksen kielto: VOESU

Vähäarvoista omaisuutta ei saa ulosmitata.

13

Ainoastaan LOL estää omaisuuden ulosmittaamisen. Tällainen L: Testamentissä tai lahjakirjassa oleva:(1), Rikosvahinkolaissa tarkoitettu vahingonkorvaussaatava:(2)

Laissa Oleva Luovutuskielto.
1. ei
2. kyllä

14

Luonnollista henkilöä suojataan velallisena ns. (?). Se tarkoittaa, että VeE ja ToTVäEOJäU.

?. Erottamisetu
Velallisen elämisen ja toimeentulon takia välttämättömät esineet on jätettävä ulosmittaamatta.

15

Erottamisetu koskee esim. TarK-I, Ve ja HäPeHeEs, TaTy ja Ko- ja Op.

Tarpeellinen koti-irtaimisto, velallisen ja hänen perheensä henkilökohtaiset esineet, tarpeelliset työvälineet ja koulu ja opiskelutarvikkeet.

16

Ulosmittaus: Saako ulosmitata: sosiaalietuutta:(1), sosiaaliavustusta(2).

1. Saa
2. Ei

17

Liiallisen ulosmittauksen kielto: USUVeOmVaSeVeKuiVe ja TäAiKuMakTar.

Ulosottomie saa ulosmitata velallisen omaisuutta vain sen verran kuin velkojen ja täytäntöönpanosta aiheutuvien kustannusten maksamiseen tarvitaan.

18

(Poik) Jos velallisella ei ole muuta ulosmitattavaa omaisuuta kuin yksittäinen arvoka esine, se JoULiUKH, vaikka ulosotossa täytäntöönpantavana olisi SuhPiSa.

joudutaan ulosmittaamaan liiallisen ulomsmittauksen kiellosta huomimatta.
Suhteellisen pieni saatava.

19

Ulosmittausjärjestys: 1.KR,POV,P ja T, 2.IO, 3.K, 4.VA ja VTVTO.

1. Käteinen raha, Pankkitilillä olevat varat, palkka ja työeläke, 2. irtain omaisuus, 3. kiinteistö, 4. vakituinen asunto ja välttämättömään toimeentuloon tarvittava omaisuus

20

(poik)Velallisen pyynnöstä ulosmittausjärjestyksestä VP. Ve ja VeVoSoMuunJä.

Voidaan poiketa.
Velallinen ja velkoja voivat sopia muunalisesta järjestyksestä.

21

Ulosottomiehen tulee välttää ulosmittaamasta sellaista omaisuutta, jota OVaMuRa tai jonka UloAihHaSi.

On vaikea muuttaa rahaksi tai jonka ulosmittaaminen aiheuttaa haittaa sivulliselle.

22

Palkan ulosmittaaminen toimitetaan AnVeTy (?) nimitetty M, jossa työnantaja VPiVePTieSu ja TiSUlo.

?. maksukielloksi
määräys.
Velvoitetaan pidättämään velallisen palkasta tietty summa ja tilittämään se ulosottoon.

23

Velalliselle tulee jättää palkkaa ulosmitattaessa (?). Se lasketaan VePerKuu, VeElaVaOleHeLukPer (E huomioida TK).

?. suojaosuus
Velallisen perheeseen kuuluvien, velallisen elatuksen varassa olevien henkilöiden lukumäärän perusteella (ei huomioida tosiasiallisia kustannuksia).

24

Vuonna 2013 yksin asuvan suojaosuus on

669€.

25

Suojaosuuden lisäksi jätetään ulosmittaamatta M-O.

Murto-osa.

26

(poik) Ulosottomies voi jättää ulosmittaamatta suuremmankin osuuden velallisen palkasta, jos velallisen MaOOHei esim. Tyött tai Sair vuoksi.

Maksukyky on olennaisesti heikentynyt
työttömyyden tai sairauden

27

Velallisella on oikeus saada (1) jos palkan ulosmittaus on kestänyt yhtäjaksoisesti(2)

1. vapaakuukausia
2. vuoden

28

Vapaakuukauden aikana velallinen SaKoPaKäy.

Saa koko palkkansa käyttöön.

29

Velallinen voi saada vapaakuukausia, jos hän on P, VA- ja EOK tai MES.

pienituloinen, välttämättömät asuin- ja elinkustannukset ovat korkeat tai muu erityinen syy.

30

Ulosottomies voi K myöntää vapaakuukausia

korkeintaan
3 kk vuodessa.

31

Palkan ulosmittauksen sijasta velallinen voi tehdä vastaavan suuruiset SuIU, jos HäSoAsiUlosoKan. Edellyttää, että ulosottomies vahvistaa (?).

Suoritukset itse ulosottomiehelle, jos hän sopii asiasta ulosottomiehen kanssa
?. maksusuunnitelman

32

Maksusuunnitelma voidaan tehdä, jos ulosottomies pitää velallista RLHSI.

Riittävän luotettavana hoitamaan suoritukset itsenäisesti.

33

Jos velallinen laiminlyö maksuohjelman IHS, maksusuunnitelma R (ulosmitataan palkka)

Ilman hyväksyttävää syytä
Raukeaa.