UN 3 ST 6 Flashcards Preview

10th Grade > UN 3 ST 6 > Flashcards

Flashcards in UN 3 ST 6 Deck (47):
1

extremely expensive

tai gui le

2

short

tai ai le

3

lazy

tai lan le

4

loud

tai chao

5

dirty

tai zang

6

crowded

tai ji

7

skinny

tai shou

8

nervous

tai jin zhang

9

very old

hen lao

10

incompetent

wuneng

11

`average

ping juo hen ping ching

12

very stupid

hen ben

13

not bad

bu cuo

14

very beautiful

hen piaoliang

15

not young

xiao

16

very stingy

hen xiao qi

17

very genorous

hen da fang

18

it looks like

kan yang zi

19

That thing looks too expensive

zhege difang kanyangzi tai gui le

20

I think/ feel like

wo juede

21

I think that restaurant looks very dirty

wo juede zhejia guanzi hen zang

22

not correct

bu dui ba

23

incorrect, I think that restaurant looks very dirty

bu dui ba, wo juede zhejia guanzi hen zang

24

I would like to do something or have something

wo xiang

25

I would like to have a drink, are you thirsty?

Wo xiang he shui, ni ke le ma?

26

I would like to eat,are you hungry?

Wo xiang chifan, ni e le ma?

27

I would like to sleep, are you tired?

Wo xiang xiuxi, ni lei le ma?

28

I am a little sleepy

wo you yidiar kun

29

I am a little thirsty

wo you yidiar ke

30

I am a little hungry

wo you yidiar e

31

I am a little tired

wo you yidiar lei

32

accept suggestions

hao, wo gei ni jie shao yixia

33

refuse a suggestion

buyongle

34

Thank you, I am not tired/ want to sleep

xie xie bu yong le wo bu lei

35

decline something

wo bu xiang

36

I dont want to sleep

wo bu xiang xiu xi

37

I dont want to drink

wo bu xiang he

38

I dont want to look/see

wo bu xiang kan

39

I dont want to wait for him

wo bu xiang deng ta

40

Strongly decline something

Wo bu

41

I DO NOT WANT

Wo bu yao

42

I DO NOT DRINK

Wo bu he

43

I DO NOT BUY

Wo bu mai

44

I DO NOT LOOK

Wo bu kan

45

i DO NOT WAIT FOR HIM

Wo bu deng ta

46

you call me/ let me know

NI jiao wo yi sheng a

47

The meal is almost here

yihui chifan de shihou