Unit Eight: Travel and Custom Flashcards Preview

Mandarin 2 > Unit Eight: Travel and Custom > Flashcards

Flashcards in Unit Eight: Travel and Custom Deck (40):
1

暑假

Summer holidays (shujia)

2

Aspectual particle (guo)

3

故宫

The Imperial Palace (Gugong)

4

长城

The Great Wall (Changcheng)

5

台湾

Taiwan (Taiwan)

6

埃及

Egypt (Aiji)

7

伦敦

London (Lundun)

8

德国

Germany (Deguo)

9

你去过故宫吗?

(Ni quguo Gugong ma?)

10

我去过故宫。

(Wo quguo Gugong)

11

我没去过长城。

(Wo mei quguo Changcheng)

12

他暑假去了什么地方?

(Ta shujia qule shenme difang?)

13

今年暑假他跟朋友一起去了德国。

(Jinnian shujia ta gen pengyou yiqi qule Deguo)

14

地图

Map (ditu)

15

夏天

Summer (xiatian)

16

冬天

Winter (dongtian)

17

海滩

Beach (haitan)

18

风景

Scenery (fengjing)

19

Far (yuan)

20

Near, close (jin)

21

A structural particle (de)

22

不得了

Extreme (budeliao)

23

广州比北京热得多。

(Guangzhou bi Beijing re de duo.)

24

夏天热得不得了。

(Xiatian re de budeliao.)

25

暑假你想去哪儿?

(Shujia ni xiang qu nar?)

26

我想去北京和广州。

(Wo xiang qu Beijing he Guangzhou.)

27

我们在海滩散步,看风景。

(Women zai haitan sanbu, kan fengjing.)

28

中秋节

The Mid-Autumn festival (Zhongqiu Jie)

29

月饼

Moon cake (yuebing)

30

月亮

Moon (yueliang)

31

端午节

The Dragon Boat Festival (Duanwu Jie)

32

粽子

Rice dumplings (zongzi)

33

龙舟

Dragon boat (longzhou)

34

除了

Besides (chule)

35

好吃

Delicious (haochi)

36

你吃月饼不吃?

(Ni chi yuebing bu chi?)

37

你不吃月饼吗?

(Ni bu chi yuebing ma?)

38

中秋节中国人除了吃月饼,还吃水果。

(Zhongqiu Jie Zhongguoren chule chi yuebing, hai chi shuiguo.)

39

端午节中国人要吃粽子。

(Duanwu Jie Zhongguoren yao chi zongzi.)

40

你除了学习汉语,还学习什么?

(Ni chule xuexi Hanyu, hai xuexi shenme?)