Unit Three: Shopping Flashcards Preview

Mandarin 2 > Unit Three: Shopping > Flashcards

Flashcards in Unit Three: Shopping Deck (41):
1

To buy (mai)

2

Water (shui)

3

点心

Light refreshments, pastries (dianxin)

4

Also, else (hai)

5

Unit of weight equal to 1/2 kg (jin)

6

A bottle of (ping)

7

And (he)

8

Want to (yao)

9

东西

Thing (dongxi)

10

你买什么?

What are you buying? (Ni mai shenme?)

11

我买鸡蛋和点心。

I'm buying eggs and pastries. (Wo mai jidan he dianxin.)

12

你还要什么?

What else do you want? (Ni hai yao shenme?)

13

我还要一瓶牛奶,两斤苹果。

I also want a bottle of milk and two apples. (Wo hai yao yi ping niunai, liang jin pingguo.)

14

我想买很多东西。

I want to buy many things. (Wo xiang mai hen duo dongxi.)

15

多少

How many, how much (duoshao)

16

Money (Qian)

17

块 (元)

Yuan (kuai/yuan)

18

毛 (角)

Ten cents (unit of 1/10 yuan) (mao/Jiao)

19

Cent (1/100 yuan, fen)

20

猪肉

Pork (zhurou)

21

Chicken (ji)

22

一共

Altogether (yigong)

23

Zero (ling)

24

苹果多少钱一斤?

How much is one 1/2 kg of apples? (Pingguo duoshao qian yi jin?)

25

苹果两块四毛九一斤。

Apples are 2 yuan 40 cents per 1/2 kg. (Pingguo liang kuai si mao jiu yi jin.)

26

你买多少?

How many are you buying? (Ni mai duoshao?)

27

我要一斤半。

I want 1/4 kilogram (Wo yao yi jin ban)

28

一共多少钱?

How much money altogether? (Yigong duoshao qian?)

29

自行车

Bicycle (zixingche)

30

With (gen)

31

一样

Same (yiyang)

32

Jian (a measure word)

33

衣服

Clothes (yifu)

34

Expensive (gui)

35

一点儿

A little, a bit (yidian'er)

36

便宜

Cheap (pianyi)

37

这件衣服比那件贵一点儿。

These clothes are a bit more expensive than those clothes. (Zhe jian yifu bi na jian gui yidian'er.)

38

那件衣服没有这件衣服漂亮。

That clothing isn't as beautiful as this clothing. (Na jian yifu meiyou zhe jian yifu piaoliang.)

39

他的自行车跟我的自行车一样。

His bike is the same as my bike. (Ta dezixingche gen wo de zixingche yiyang.)

40

我的爱好跟你的爱好不一样。

My hobby is the same as your hobby. (Wo de aihao gen ni de aihao bu yiyang.)

41

哥哥比他大一点儿。

My brother is a little bit bigger than him. (Gege bi ta da yidian'er.)