Unit Two: My Family Flashcards Preview

Mandarin 2 > Unit Two: My Family > Flashcards

Flashcards in Unit Two: My Family Deck (41):
1

椅子

Chair (yizi)

2

桌子

Table (zhuozi)

3

客厅

Living room (keting)

4

沙发

Sofa (shafa)

5

书架

Bookshelf (shujia)

6

Bed (chuang)

7

On (shang)

8

In/at/inside/on (li)

9

Lamp (deng)

10

Book (shu)

11

你的房间里有什么?

What is in your room? (Ni de fangjian li you shenme?)

12

我的房间里有桌子,椅子。

My room has a table and a chair in it. (Wo de fafngjian you zhuozi, yizi.)

13

客厅里有沙发。

My living room has a sofa in it. (Keting li you shafa.)

14

书架上有什么?

What is on your bookshelf? (Shujia shang you shenme?)

15

书架上有很多中文书,也有很多英文书。

My bookshelf has many Chinese books, and many English books. (Shujia shang you hen duo Zhongwen shu, ye you hen duo Yingwen shu.)

16

卧室

Bedroom (woshi)

17

东边

East (dongbian)

18

南边

South (nanbian)

19

饭厅

Dining room (fanting)

20

卫生间

Toilet (weishengjian)

21

Door (men)

22

对面

Opposite (duimian)

23

卫生间在那儿?

Where is the bathroom? (Weishengjian zai nar?)

24

卫生间在客厅对面。

The bathroom is opposite from the living room. (Weishengjian zai keting duimian.)

25

客厅在南边。

The living room is south. (Keting zai nanbian.)

26

饭厅在客厅旁边。

The dining room is next to the living room. (Fanting zai keting pangbian.)

27

那是爸爸妈妈的卧室。

That is dad and mom's bedroom. (Na shi baba mama de woshi.)

28

jiaju

Furniture (jiaju)

29

Flower (hua)

30

花园

Garden (huayuan)

31

书桌

Desk (shuzhuo)

32

干净

Clean (ganjing)

33

整齐

Tidy, neat (zhengqi)

34

漂亮

Beautiful (piaoliang)

35

Really (zhen)

36

你们的

Your, yours (nimen de)

37

你家的花园真漂亮!

Your house's garden is really beautiful! (Ni jia de huayuan zhen piaoliang!)

38

我的花园里有很多花。

My garden has many flowers in it. (Wo de huayuan li you hen duo hua.)

39

我的爸爸,妈妈喜欢花。

My dad and mom like flowers. (Wo baba, mama xihuan hua.)

40

我的书桌很干净。

My desk is clean. (Wo de shuzhuo hen ganjing.)

41

姐姐的书架上有很多中文书。

My sister's bookshelf has many Chinese books on it. (Jiejie de shujia shang you hen duo Zhongwen shu.)