Unit Seven: Media Flashcards Preview

Mandarin 2 > Unit Seven: Media > Flashcards

Flashcards in Unit Seven: Media Deck (40):
1

新闻

News (xinwen)

2

天气

Weather (tianqi)

3

预报

Forecast (yubao)

4

时候

Time (shihou)

5

一起

Together (yiqi)

6

比赛

Match, competition (bisai)

7

教育

Education (jiaoyu)

8

Okay, alright (hao)

9

我喜欢看电视节目。

I like to watch TV programs. (Wo xihuan kan dianshi jiemu.)

10

我跟你一起看。

I'll watch it with you. (Wo gen ni yiqi kan.)

11

好,我们一起看。

Okay, we'll watch it together. (Hao, women yiqi kan.)

12

体育节目什么时候开始?

What time do the sports programs begin? (Tiyu jiemu shenme shihou kaishi?)

13

我不喜欢打篮球。

I don't like to play basketball. (Wo bu xihuan da lanqiu.)

14

Extremely (ji)

15

欧洲

Europe (Ouzhou)

16

亚洲

Asia (Yazhou)

17

有名

Famous (youming)

18

国际

International (guoji)

19

法国

France (faguo)

20

因为

Because (yinwei)

21

所以

So, therefore (suoyi)

22

他们的

Their, theirs (tamen de)

23

他的表演好极了!

He's great! (Ta de biaoyan hao ji le!)

24

他是亚洲的。

He is Asian. (Ta shi Yazhou de.)

25

他是中国最有名的演员。

He is the most famous actor in China. (Ta shi Zhongguo zui youngming de yanyuan.)

26

这个电影是欧洲的。

This movie is European. (Zhege dianying shi Ouzhou de.)

27

因为今天有课,所以我们今天不去,我们明天去。

Because I have class today, we didn't go, so we will go tomorrow. (Yinwei jintian you ke, suoyi women jintian bu qu, women mingtian qu.)

28

手机

Mobile phone (shouji)

29

广告

Advertisement (guanggao)

30

地铁

Underground (ditie)

31

收音机

Radio (shouyinji)

32

中心

Centre (zhongxin)

33

市中心

City centre (shizhongxin)

34

手表

Watch (shoubiao)

35

没(有)

Have not ( mei (you) )

36

我想买一个手机。

I want to buy a cellphone. (Wo xiang mai yi ge shouji.)

37

那个好?

Is that okay? (Nage hao?)

38

你看广告没有?

Did you see ads or not? (Ni kan guanggao meiyou?)

39

我没看手机的广告。

I didn't see the phone ads. (Wo mei kan shouji de guanggao.)

40

我看了手表的广告。

I look at my watch ads. (Wo kanle shoubiao de guanggao.)