Unit Five: Environment and Health Flashcards Preview

Mandarin 2 > Unit Five: Environment and Health > Flashcards

Flashcards in Unit Five: Environment and Health Deck (40):
1

晴天

Clear day (qingtian)

2

Rain (yu)

3

春天

Spring (chuntian)

4

常常

Often (changchang)

5

Wind (feng)

6

秋天

Fall, autumn (qiutian)

7

The most (zui)

8

季节

Season (jijie)

9

今天是晴天。

Today is a clear day. (Jintian shi qingtian.)

10

明天有小雨。

Tomorrow has a little rain. (Mingtian you xiao yu.)

11

北京的春天常常有风。

Beijing's spring often has wind. (Beijing de chuntian changchang you feng.)

12

秋天是北京最好的季节。

Autumn is the best season in Beijing. (Qiutian shi Beijing zui hao de jijie.)

13

北京的秋天不冷也不热。

Beijing's fall isn't cold or hot. (Beijing de qiutian bu leng ye bu re.)

14

奶奶

Grandmother (nainai)

15

公园

Park (gongyuan)

16

散步

To take a walk (sanbu)

17

孩子

Child (haizi)

18

草地

Lawn, grassland (caodi)

19

To run (pao)

20

爷爷

Grandfather (yeye)

21

胡边

Lakeside (hubian)

22

太极拳

Taiji (taijiquan)

23

奶奶在公园里散步。

Grandma takes a walk in the park. (Nainai zai gongyuan li sanbu.)

24

孩子在草地上跑。

Children are running on the lawn. (Haizi zai caodi shang pao.)

25

爷爷每天早上在湖边打太极拳。

Grandpa does Taiji at the lakeside every morning. (Yeye meitian zaoshang zai hu bian da taijiquan.)

26

我想学习太极拳。

I want to study Taiji. (Wo xiang xuexi taijiquan.)

27

公园里每天有很多人。

Every day there's many people at the park. (Gongyuan li meitian you hen duo ren.)

28

舒服

To be well (shufu)

29

感冒

To catch a cold (ganmao)

30

To be ill (bing)

31

Head (tou)

32

Ache, pain (teng)

33

眼睛

Eye (yanjing)

34

Red (hong)

35

肚子

Stomach (duzi)

36

我感冒了。

I have a cold. (Wo ganmao le.)

37

头很疼。

My head aches. (Tou hen teng.)

38

他什么地方不舒服?

Where does he not feel well? (Ta shenme defang bu shufu?)

39

他眼睛很红。

His eye is very red. (Ta yanjing hen hong.)

40

肚子也不舒服。

My stomach is also not well. (Duzi ye bu shufu.)