Verbal Nouns 12/21 Flashcards Preview

Gaelic > Verbal Nouns 12/21 > Flashcards

Flashcards in Verbal Nouns 12/21 Deck (14)
Loading flashcards...
1

Ceol
(Kyol

Music

2

Breagha
(Breeah

Lovely

3

Tha mi a'cluinntinn ceol breagha

I hear lovely music

4

A-Mach

Outward

5

Chan eil iad a'dol a-mach

They are not going out

6

Fuireach
(Fooruchk

Living

7

A bheil Mairi a'fuireach an Glaschu?

Isn't Mary living in Glasgow?

8

Tuigsinn
(Toogsheen

Understand

9

A bheil thu a'tuigsinn Gaidhlig?

Do you understand Gaelic?

10

Iarraidh
(Eeahree

Asking

11

Im
(Eem

Butter

12

Caise
(Kahshey

Cheese

13

Tha mi ag iarraidh im agus caise

I ask for butter and cheese

14

Cluinntinn
(Klooyncheen

Hearing