Ossian 2 Flashcards Preview

Gaelic > Ossian 2 > Flashcards

Flashcards in Ossian 2 Deck (89)
Loading flashcards...
1

Fleadh
(Fluh)

Feast

2

Cuimhnich
(Koo-i-nyeech)

Remember

3

Oigh
(Oo-ee)

Maiden

4

Gluais
(Glu-ush)

Move

5

Ardan
(Arsh-dan)

Arrogance

6

Sleagh
(Shliohch)

Spear

7

Ni

Thing

8

Faic
(Fah-ee-chk)

To see

9

Gorm
(Gor-um)

Blue

10

Mheall
(Meow-ll)

Deceive

11

Cuireadh
(Koo-reeg)

Invitation

12

Bas
(Bahss)

Dead

13

Snamh
(Snav)

Swimming

14

Mar

As

15

Faileas
(Fallas)

Reflection, shadow

16

Inntinn
(Eencheen)

Mind

17

Triath
(Tree-uh)

Lord, chief

18

Borb
(Bor-ob)

Fierce, cruel

19

Treig
(Traig)

Abandon

20

Ear
(Air)

East

21

Ainnir

Maiden

22

Airde
(Arsh-jeh)

Height

23

Cliu
(Clue)

Reputation

24

Mac
(Mach-k)

Son

25

Grad
(G-rat)

Sudden

26

Fianais
(Fi-uh-nish)

Evidence

27

Ad
(Aht)

Hat

28

Focal
(Foh-ch-kowl)

Word

29

Tog
(Tohk)

Lift, raise

30

Dos

Bush

31

Dubh
(Dooh)

Black, dark

32

Neul
(Nee-ahl)

Cloud, hue

33

Ciuin
(Kue-n~)

Calm, quiet

34

Roinn
(Roy-n~)

Divide

35

Arm
(Ah-ram)

Weapon

36

Geur
(Gee-ahr)

Sharp

37

Cruaidh
(Kroo-ey)

Tough, steel

38

Sgiath
(Ski-uh)

Wing, shield, fly

39

Tuineadh

Dwelling

40

Riamh
(Ri-ehv)

Row, series, ever after

41

Comhraig
(Koh-raig)

Fight

42

Roinn
(Roy-n~)

Divide

43

Arm
(Ah-ram)

Weapon

44

Geur
(Gee-ahr)

Sharp

45

Cruaidh
(Kroo-ey)

Tough, steel

46

Sgiath
(Ski-uh)

Wing, shield, to fly

47

Tuineadh

Dwelling

48

Riamh
(Ri-ehv)

Row, series

49

Comhraig
(Koh-raig)

Fight

50

Leis
(Leysh)

Thigh

51

Is

To be, and

52

Dionach
(Jee-uh-noch)

Secure, tighten

53

Long

Ship

54

Gearradh
(Gee-uh-ruig)

Cutting

55

A h-

Her, it's

56

Feadh
(Fioch)

Length

57

Curam
(Kooram)

Caution

58

Teine
(Chey-nuh)

Fire

59

Leis
(Leysh)

Thigh

60

Is

To be, and

61

Dionach
(Jee-uh-noch)

Secure, tighten

62

Long

Ship

63

Gearradh
(Gee-uh-ruig)

Cutting

64

A h-

Her, it's

65

Feadh
(Fioch)

Length

66

Curam
(Kooram)

Caution

67

Teine
(Chey-nuh)

Fire

68

Speur
(Spai-r)

Sky

69

Ro

Before
Too, very

70

Bearn
(Be-arn)

Breach

71

Beur
(Be-ahr)

Pinnacle, sharp

72

Speur
(Spai-r)

Sky

73

Ro

Before
Too, very

74

Bearn
(Be-arn)

Breach

75

Beur
(Be-ahr)

Pinnacle, sharp

76

Eirich
(Air-eech)

Rise

77

Clann
(Clown)

Children, clan

78

Mu

About, concerned with

79

Iadh
(Ee-ugh)

To circle, to wind

80

Gach
(Gahch)

Every

81

Dun
(Doon)

Fortress

82

Riaghladh
(Ree-uh-lug)

Ruling

83

Measg
(Misg)

Mix

84

Ballach
(Balluch)

Spotted

85

Druid
(D-rooch)

To close, a starling

86

Sruth
(S-roo)

StreAm

87

Mor
(More)

Big

88

Taobh
(Toov)

Side, coast

89

Lar

Floor