Week 2 - Shared Medical Decision Making Flashcards Preview

PCCD Hertentamen > Week 2 - Shared Medical Decision Making > Flashcards

Flashcards in Week 2 - Shared Medical Decision Making Deck (39)
Loading flashcards...
1
Q

Wat is het verschil tussen paternalisme en consumerisme?

A

Paternalisme: arts heeft de kennis en maakt de keuze.

Consumerisme (informed choice): patiënt wordt betrokken bij het nemen van de beslissing

2
Q

Hoe werkt het proces van Shared Decision Making?

A
 • Definieer en leg het probleem uit
 • Stel voor wat de mogelijkheden zijn
 • Bespreek de voor- en nadelen
 • Kijk naar de waarden en voorkeuren van de patiënt
 • Bespreek de self-efficacy van de patient
 • Deel als dokter je kennis en doe een aanbeveling
 • Kijk of de patiënt het snapt
 • Neem een beslissing of stel deze expliciet uit
 • Regel een follow-up
3
Q

Welke drie soorten elementen kent SMDM (three talks)?

A
 • Choice talk: uitwisselen van informatie tussen patient en dokter.
 • Option talk: Mogelijkheden en uitkomsten worden besproken
 • Decision talk: Dokter en patient bereiken consensus over wat men gaat doen
4
Q

Waarom zou je volgens ethici SMDM toepassen?

A

-Doel op zich

-Grotere autonomie SMDM is een doel op zichzelf.
De patient heeft het recht te beslissen wat er met hun lichaam gebeurt. SMDM vergroot de autonomie van de patient.

5
Q

Waarom zou je volgens economisten SMDM toepassen?

A

-Toename macht doel voor marktdiscipline
Toename van de macht van de consument is een doel om zorgleveranciers te onderwerpen aan marktdiscipline.

-Verbeterde kosteneffectiviteit
SMDM zorgt voor een verbeterde kosteneffectiviteit

6
Q

Waarom zou je volgens epidemiologen SMDM toepassen?

A

-Universeel verlangen to be informed
Patienten hebben een vrijwel universeel verlangen om geïnformeerd te worden en betrokken bij de behandeling

7
Q

Waarom zou je volgens artsen SMDM toepassen?

A

Meer actieve betrokkenheid van patiënten in het beslissingsproces, verbetert de behandelrelatie en dat zorgt voor betere uitkomsten:

 • Verbeterde therapietrouw
 • Meer tevredenheid
 • Betere klinische resultaten
8
Q

Wat kan je zeggen over protocollen met betrekking tot het behandelen van patiënten?

A

De vraag is of het protocol een patiënt behandeld of behandel je de ziekte? Een protocol heeft beperkingen => Houdt geen rekening met het individu. Bijvoorbeeld het behandelen van een snee; wat is de achtergrond? Probeerde de patiënt zelfmoord te plegen?

9
Q

Moeten doktoren het protocol volgen?

A

Een dokter is geen protocolslaaf. Hij gebruikt het als referentie, maar heeft zelf hersenen. Hij moet nadenken, kijken naar de patiënt die voor hem zit. Wat zijn zijn ‘needs’? Geen enkele situatie kan gestandaardiseerd worden.

10
Q

Hoe zorgen we door middel van Evidence Based Medicine voor de beste resultaten?

A

Het samenvoegen van de ‘best available clinical evidence’, samen met de individual clinical expertise en de patient’s values & expectations. Dit moet leiden tot improved patient outcomes.

11
Q

Waarom is het internet een probleem voor veel doktoren?

A

Patiënt weet weinig en de dokter weet veel. Eerste challenge voor dokter, is uitleggen aan de patiënt die denkt dat ze het zelf uit kunnen vinden, dat ze te snel naar conclusies jumpen.

Consumerism => patiënt wordt de baas Patiënt vraagt om treatment en dokter is een tool. Jij snapt als GP niet wat mijn probleem is.

Patient driven care =>patient is zo assertief geworden, dokters strugglen om respect te krijgen. Meer agressieve patiënten omdat ze niet krijgen wat ze willen.

12
Q

Welke essentiële stappen van Shared Decision Making zijn er?

A

SHARE:
Seek your patient’s participation
Help your patient explore & compare treatment options
Assess your patient’s values & preferences
Reach a decision with your patient
Evaluate your patient’s decision

13
Q

Wanneer gebruik je Shared Decision Making?

A

Situaties wanneer de mate van onzekerheid relatief groot is en waar twee of meer klinisch realistische alternatieven bestaan.

14
Q

Wat houdt simple consent in?

A

Het uitleggen van een interventie, gevolgd door de goedkeuring/afwijzing van de patient (uitgedrukt of geïmpliceerd).

15
Q

Wat houdt informed consent in?

A

Discussie van de aard, bedoeling, risico’s en voordelen van de voorgestelde interventie, alternatieven en geen behandeling. Gevolgd door expliciete goedkeuring of afwijzing van de patiënt.

16
Q

Wanneer gebruik je simple consent?

A

Als het risico laag is. (zowel als er 1 duidelijk beste optie is, als wanneer er meerdere keuzes zijn.

17
Q

Wanneer gebruik je informed consent?

A

Als het risico hoog is (zowel als er 1 duidelijk beste optie is, als wanneer er meerdere keuzes zijn)

18
Q

Noem een voorbeeld van wanneer je simple consent gebruikt

A

Holtes van een patiënt zijn verstopt wat hoofdpijn veroorzaakt en de dokter schrijft neusspray voor

19
Q

Noem een voorbeeld van wanneer je informed consent gebruikt

A

Patiënt is geraakt door een kogel en de dokter wil deze verwijderen

20
Q

Wanneer waarderen patiënten Shared Decision Making volgens patiëntenfederatie nederland?

A

Bij levensbedreigende situaties:
Bijv borstkanker bij vrouwen. Gaan we de borst eraf halen, is de kans op survival hoger. Dan als je een deel van de borst laat zitten en radiation geeft na de operatie. Of bv prostaatkanker bij man

Chronische aandoeningen
Bijvoorbeeld astma

Zeldzame aandoeningen
Bijvoorbeeld MSA-C

21
Q

Wanneer is SMDM van minder belang volgens patiëntfederatie nederland?

A

Bij spoed en simpele aandoeningen.

22
Q

Wat zijn uitkomsten van Shared Decision Making volgens het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport?

A

Toename van:

 • Tevredenheid
 • Therapietrouw
 • Betrokkenheid
 • Geïnformeerd zijn

Afname van:

 • Twijfel
 • Spijt
 • Kosten
 • Operaties
23
Q

Voor wie is SMDM geschikt?

A
 • Relatief gezonde patiënten
 • Patiënten met een chronische of levensbedreigende aandoening
 • Hoogopgeleiden
 • Assertieve en beslissende mensen
 • Veerkrachtige mensen (mensen met coping abilities)
24
Q

Voor wie is SMDM minder geschikt?

A
 • Mensen met (chronische) geestelijke gezondheidsproblemen
 • Ouderen / afhankelijken
 • Minder hoog opgeleiden
 • Nederige en besluiteloze mensen
 • Mensen met acute / ernstige somatische aandoeningen
25
Q

Wat kan je zeggen over gedeelde verantwoordelijkheid voor gezondheid

A

Er moet een grotere nadruk worden gelegd op gedeelde verantwoordelijkheid tussen patiënten en professionals.

26
Q

Waarom zou je geen SMDM toepassen?

A
 • *Bewust van gemiste kansen**:
 • Het hebben van keuzes kan schade doen aan patiënten die moeilijkheden ondervinden bij het maken van beslissingen. Het hebben van keuzes kan ervoor zorgen dat er een groter bewustzijn is van gemiste kansen
 • *Moeite met het waarderen van resultaten**:
 • Patiënten kunnen het moeilijk vinden om de resultaten te waarderen omdat ze niet kunnen voorzien hoe zij zich aanpassen aan de resultaten
 • *Teleurstelling door hoge verwachting**:
 • Het hebben van keuzes en een stem zorgen voor hogere verwachtingen. Teleurstelling en ontevredenheid liggen op de loer wanneer de realiteit niet overeenkomt met de verwachtingen.
27
Q

In welke omstandigheden kan je goed gebruik maken van SMDM?

(Wanneer? Onder welke voorwaarden)

A
 • Onzekerheid over de effectiviteit / uitkomst
 • Voordelen en risico’s zijn gelijk
 • Patiënt wil en kan actief meedoen
 • Patiënt is in staat om bepaalde afwegingen te maken
28
Q

Welke obstakels kent SMDM?

A
 • Tekort aan bronnen (tijd/geld)
 • Angst voor het verliezen van professionele autonomie
 • Slechte communicatie
 • Wensen en verwachtingen van de patiënt
29
Q

Wat moet er gebeuren om SMDM in te voeren?

A
 • Wetgeving moet aangepast worden (verantwoordelijkheid)
 • Bereidheid om te investeren in in de ontwikkeling van beslissingshulpmiddelen, zelfhulp, patient support groepen en case management
 • Aandacht voor SMDM in de opleiding van doktoren.
 • Verspreiden van de perceptie dat SMDM positieve invloed heeft op het klinische proces
 • Wil van artsen om SMDM uit te voeren wanneer mogelijk
30
Q

Wat zegt Whitney over het nut van SMDM?

A

Lijkt alleen zinnig wanneer er onzekerheid bestaat en meerdere alternatieven. Wanneer die er niet zijn kan de patient niet empowered worden tot SMDM

31
Q

Welke soorten SDM zijn er volgens Sandman (2009)?

A

9 verschillende soorten SDM, belangrijkste zijn:

 1. Shared Rational Deliberative Patient Choice — Communicatie tussen arts en patiënt maar uiteindelijk beslist de patiënt
 2. Shared Rational Deliberative Joint Decision — Arts en patiënt hebben een conversatie. Ze bereiken consensus en dat resulteert in een gezamenlijke beslissing.
 3. Professionally Driven Best Interest Compromise - Professional probeert, na een rationeel overleg met patiënt wat tot een conflict leidde, strategisch de patiënt te beïnvloeden om de best mogelijke beslissing e nemen (vanuit het perspectief van de professional). Deze strategie houdt wel rekening met de therapietrouw en autonomie van de patiënt. Deze interactie moet leiden tot consensus over een compromis.
32
Q

Welke voordelen zijn er van SMDM?

A
 • Grotere autonomie en begrip patiënten
 • Verminderen van ongewenste medische procedures en diensten
 • Betere communicatie en vertrouwen tussen arts en patient.
 • Betere patiëntparticipatie => Lange termijn gezondheidsresultaten zijn beter
 • Verbetert het algemene welzijn (psychologisch)
33
Q

Welke nadelen zijn er aan SMDM?

A
 • Neemt veel tijd in beslag
 • Financiële druk op het nu al overbelaste zorgsysteem
 • Artsen hebben niet de middelen om al het bewijs te leveren
 • Begrip: Patiënten snappen of willen de informatie niet snappen
 • Kosteneffectiviteit is niet bewezen
 • Angst van het verliezen van professionele autonomie
34
Q

Welke vijf aspecten van autonomie moeten worden overwogen bij de ideale autonomie?

A
 1. Zelfrealisatie - Wordt het leven wat de persoon nastreeft ook daadwerkelijk gerealiseerd?
 2. Preference satisfaction
 3. Zelfsturing
 4. Binaire autonomie van de persoon - je bent autonoom of je bent het niet.
 5. Geleidelijke autonomie van de persoon - Hoe meer autonomiteit je hebt, hoe groter de kans dat je je eigen leven kan sturen. Lees deze nog door!!
35
Q

Waarom zijn Shared Rational Deliberative Patient Choice en Shared Rational Deliberative Joint Decision de beste vormen van SDM?

A

Deze houden het best rekening met de vijf aspecten van autonomie. Autonomie is belangrijk omdat SDM anders geen zin heeft ; doel is dat een patient autonoom is in zijn behandelproces.

Toch kunnen deze vormen falen, in dat geval is Professionally Best Driven Interest Compromis de tweede beste keuze.

36
Q

Omschrijf Shared Medical Decision Making in je eigen woorden

A

Arts en patient samen tot een behandeling komen waarbij zowel arts/patient inspraak heeft. Moeten beiden erachter staan. Staat tussen Paternalisme en Consumerisme in;
Bij paternalisme beslist arts
Bij consumerisme beslist patiënt Bij SMDM beslissen ze samen.

37
Q

Hoe staat SMDM in verhouding tot risico.

A

SMDM gaat over zekerheid en onzekerheid. Het maakt hierbij niet uit of het risico hoog of laag is.

38
Q

Wat is Evidence Based Medicine?

A

Het gebruiken van het best beschikbare bewijs bij de keuze voor de behandeling van een patiënt.

39
Q

Hoe combineer je ‘evidence’ met de voorkeuren van de patiënt?

A

..