Week 3 - Quality of Care Flashcards Preview

PCCD Hertentamen > Week 3 - Quality of Care > Flashcards

Flashcards in Week 3 - Quality of Care Deck (30)
Loading flashcards...
1
Q

Wat kan je zeggen over veranderingen in het zorgsysteem?

A

Verschuiving acute healthcare system naar meer chronic care system.
Leads to changing demands of chronic patients
Changing healthcare needs of chronic patients

2
Q

Wat kan je zeggen over het aantal chronische zieken?

A

Dat stijgt.

2.8 miljoen mensen van 65 jaar of ouder => expectation is number will rise in the future (vergrijzing)
Hierdoor (en ook door de betere healthcare) stijgt ook het aantal chronische patienten

3
Q

Welke problemen zijn er doordat de zorg is gericht op acute zorg ipv chronische zorg?

A
 • Lack of coordination => geen goede follow-up
 • Patienten die inadequaat getraind worden in selfmanagement.
4
Q

Professionals en patiënten worden een andere rol toegedeeld bij acute en chronische zorg. Leg uit.

A

Grootste verschil is timeframe. Langere tijdsframe verandert de relatie die een professional met een patient heeft.

5
Q

Wat hebben patiënten met een chronische ziekte nodig?

A

Een langdurige relatie met een zorgteam en systeem dat georganiseerd is om in de wensen van de patiënt tegemoet te komen voor:

 • Effectieve behandeling
 • Informatie en ondersteuning voor zelfmanagement
 • Meer intensieve zelfmanagement
 • Coördinatie van zorg tussen settings en professionals.
 • Systematische follow-up en beoordeling welke op maat gemaakt is.
6
Q

Welke veranderingen zijn nodig in het zorgsysteem om effectieve chronische zorg te leveren?

A

Het is belangrijk om het zorgsysteem te veranderen in plaats van mensen binnen het zorgsysteem.
Belangrijk is dat er verschillende interventies zijn die van waarde kunnen zijn, maar er is geen ‘magic bullet’.

7
Q

Noem voorbeelden van mogelijke interventies in het zorgsysteem om effectieve chronische zorg te leveren

A
 • Het gedrag van de physicians beïnvloeden (bijv continue educatie)
 • Beter gebruik van non-physician teamleden
 • Verbeteringen aan het informatiesysteem
 • Planned encounters; meer proactief (consulten plannen in de toekomst etc.)
 • Zelfmanagement ondersteuning
 • Zorgmanagement voor risicopatiënten.
8
Q

Wat is het Chronic Care Model en wat is het idee achter dit model?

A

Model dat ontwikkeld is voor kwaliteitsverbetering bij een primary caresetting (minder van toepassing voor ziekenhuis) Idee achter het model: Als je betere patiëntuitkomsten wil moet je productieve interacties hebben tussen patiënt en healthcare team. Om dit te bereiken moet het systeem geredesignd worden op verschillende gebieden.

9
Q

Wat houdt Selfmanagement Support in bij het CCM model?

A

Hoe helpen we patiënten om met hun aandoening te leven?
Hoe kunnen we hen ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten?

Zelfmanagement support zit aan de rand, bij de community, omdat veel van deze initiatieven plaatsvinden in de community.

10
Q

Wat houdt Delivery System Design in bij het CCM model?

A

Wie zit er in het zorgteam? => Welke professionals zijn betrokken?
Hoe interacten de professionals met de patiënten?
Is ook zichtbaar aan de patiënt (wie zit er in het zorgteam?)

Voorbeelden: implementeren van multidisciplinaire consulten, of systematische follow-ups

11
Q

Wat houdt Decision Support in bij het CCM model?

A

Wat is de beste zorg die we kunnen leveren aan deze specifieke patiënt en hoe zorgen we ervoor dat dit constant is? Iets minder zichtbaar voor patiënten

Voorbeelden: guidelines, training van healthcare professionals

12
Q

Wat houdt Clinical Information Systems in bij het CCM model?

A

Hoe leggen we relevante patiënt informatie vast en hoe gebruiken we het?
Zijn minst zichtbaar voor de patiënten (veranderd wel, door bijv patient portals)

Voorbeeld: informatiesysteem van de huisarts

13
Q

Welk element is essentieel voor goede chronische zorg?

A

De productive interaction tussen de patiënt en het team.
Kan worden gezien als het hart van patient centered care.

14
Q

Wat is een geïnformeerde en geactiveerde patiënt?

A

Patiënt moet:
-Motivatie
-Informatie
-Vaardigheden
-Vertrouwen
hebben om de juiste beslissing te maken voor hun gezondheid.

15
Q

Wat is een voorbereid, proactief team?

A

Team dat:
-relevante patiëntinformatie
-decision support
-tijd
-bronnen
heeft om de best mogelijke zorg te leveren.

16
Q

Hoe herken je een productieve interactie?

A
 • Focus op zelfmanagement vaardigheden
 • Op maat maken van behandeling
 • Follow ups belangrijk
 • Continue behandelplan aanpassen op basis van wat nodig is

Er is een focus op zelfmanagement vaardigheden.
Maar ook het op maat maken van de behandeling aan de patiënt.
Follow-ups: In chronische zorg, gaat het echt om follow-ups.
=>Continue het behandelplan aanpassen en kijken wat nodig is.

17
Q

Wat is het doel van Self-management support?

A

Het empoweren en voorbereiden van patiënten.
Patiënt relevante vaardigheden + informatie bieden
hoe kunnen zij het managen van hun ziekte verbeteren?

18
Q

Wat is het doel van Delivery System Design?

A

Het leveren van effectieve en efficiënte zorg
Hoe draagt het team bij aan een goede kwaliteit van zorg?
Delivery system design moet georganiseerd zijn rondom proactieve zorg (niet reageren, maar mensen zo gezond mogelijk houden)

Bijv:

 • case managers, die de zorg coördineert voor complexe patiënten.
 • Regelen van follow-ups
 • zorg leveren die patiënten begrijpen en wat past bij hun cultuur
19
Q

Wat is het doel van Decision Support?

A

Promoten van klinische zorg die consistent is met wetenschappelijk bewijs en de voorkeuren van de patiënt.

Gaat voornamelijk over guidelines.
Start met guidelines, maar het kan niet eindigen met guidelines.
Er is vraag om de guidelines te integreren met de beslissing van de patiënt.

Voorbeeld:

 • Guidelines delen met de patiënt
 • Embedden van Evidence Based guidelines in de dagelijkse praktijk
 • Integreren van specialistische expertise & primaire zorg
20
Q

Wat is het doel van Clinical Information System?

A

Organiseren van patiënt en populatie data om efficiënte en effectieve zorg te leveren.

Effectieve zorg is onmogelijk zonder de juiste informatie.
Belangrijk dat ze deze informatie ook kunnen delen met andere professionals die in het practice team zitten.

21
Q

Wat kan je zeggen over het element Health System?

A

Een organisatie (bijv gp practice, met de 4 elementen) zit in het healthcare system

22
Q

Wat kan je zeggen over het element Community?

A

Alle voorgaande elementen zijn onderdeel van ‘the broader community’,
Belangrijk om te mobiliseren van de community services.
Zijn zoveel initatieven vanuit de community die helpen.

23
Q

Welke problemen zijn er met de coördinatie van zorg?

A
 • *Samenwerking**: Er is weinig samenwerking
 • *Teamwork**: Weinig teamwork
 • *Eilandje**: Iedere discipline/organisatie werkt op z’n eigen eilandje.

Alleen het systeem veranderen is niet genoeg.
We moeten ook focussen op de interprofessionele samenwerking /communicatie.

24
Q

Chronisch zieken hebben te maken met veel verschillende professionals:

Waarom is er een gebrek aan coördinatie en waarom is dat een probleem?

A

Chronisch zieke patiënt heeft te maken met heel veel verschillende professionals.
Soms werken mensen niet goed samen / conflicting information.
Er zijn veel afhankelijkheden tussen die mensen in een zorgteam.
Hier is goede coördinatie voor nodig.

25
Q

Wat kan je zeggen over de Theory of relational coordination (Gittel)?

A

Coördinatie van werk vindt plaats door een netwerk van relaties tussen de actoren.
Om een goede coördinatie te hebben moet aan het volgende worden voldaan:

 • Gedeelde doelen (hoe relateert hun eigen doel aan dat van het grotere doel van de patiënt? => professionals moeten niet alleen aan hun eigen doel denken, hun eigen discipline, maar aan het groter geheel)
 • Gedeelde kennis (Hoe hun eigen taken interrelaten met de taken van andere professionals)
 • Wederzijds respect (tussen de verschillende disciplines in het zorgproces)

Als je dit hebt zal dit de communicatie versterken:

 • *Frequency** (frequente communicatie met andere professionals)
 • *Timeliness** (timely communication met andere professionals)
 • *Accuracy** (accurate communicatie met andere professionals)
 • *Problem-solving** (probleemoplossende communicatie ipv het beschuldigen van anderen)

Kanttekening:
Maar het kan ook negatief werken. Als ze kijken naar hun eigen functionele doelen en niet naar het grote plaatje kijken, als jze de kennis exclusief houden of als er geen wederzijds respect is

26
Q

Welke structures zijn nodig om een goede relatie/communicatie te hebben?

A

Deze structuren kunnen de relational coordination versterken of verzwakken tussen professionals.
Bijv. Welke trainingprogramma’s zijn er?
Focussen ze zich op de relationele aspecten?
Hoe belonen we outcomes?
Hoe designen we boundary spanner roles? (bv case manager)
Gedeelde protocollen: weten we wat de ene professional doet en wat de andere professional doet of weten we alleen wat onze eigen taak is? => Dit gaat om het mensen van het eiland wegnemen.

27
Q

Op welke levels heb je relational coordination?

A

Zie afbeelding

28
Q

Waarom is een verandering van het systeem nodig om aan de needs van chronisch zieken te voldoen? Leg dit uit in de vorm van:

 • demografische veranderingen
 • huidige zorgsysteem
A

Demografisch: Elk jaar stijgt het aantal mensen met een chronische ziekte. Komt doordat we langer leven en de vergrijzing. Er is betere zorg. Ook steeds meer mensen. Meer vraag naar gezondheidszorg, kosten stijgen.

Current Healthcare systems: Traditionele systeem is gevormd in een tijd dat er vooral acute, infectieziekte dominant waren. Medische wetenschap had weinig te bieden. Patienten moesten rusten en herstellen; ze volgden het advies van de dokter. Tegenwoordig hebben we allerlei behandelingen waardoor we het lijden kunnen verzachten, Moet met chronische ziektes het meer managen, niet zozeer behandelen dat t opgelost wordt.

29
Q

Waarvoor is het CCM model gemaakt?

A

Het model is gemaakt om de kwaliteit te verbeteren van mensen met chronische aandoeningen.
Vorig health care system was gemaakt voor mensen met acute problemen.
Verschil is dat chronische aandoeningen een proactieve aanpak vragen.
Zowel de patiënt als de zorgaanbieder moeten samen beslissen wat het beste is voor de patiënt.
Moet leiden tot verbeterde patientuitkomsten.
Verder moet de zorgorganisatie investeren in vier domeinen.

30
Q

Hoe kan je de Relational Coordination Theory koppelen aan het CCM model?

A

Op het moment dat je sterke relaties hebt (wat is het doel van de patiënt en wat is het doel van mij als arts; wat is het overkoepelende doel), als je met elkaar kennis kunt delen (hoe mijn werkzaamehden zich verhouden tot die van jou, heeft weer positieve invloed op je communicatie.

Prepared proactive practice team daar vindt Relational coordination plaats.
Daar verwacht je dat.
Productive interactions daar vindt relational coproduction plaats.