Zulu- Absolute Pronoun Flashcards Preview

Grade 9 November Exams > Zulu- Absolute Pronoun > Flashcards

Flashcards in Zulu- Absolute Pronoun Deck (14):
1

Me

Mina

2

We

Thina

3

You

Wena

4

You (plural)

Nina

5

He/she

Yena

6

Them

Bona

7

Li

Lona

8

Ba

Bona

9

Zi

Zona

10

Lu

Lona

11

Ku

Kona

12

U

Wona

13

I

Yona

14

A

Wona/ona

Decks in Grade 9 November Exams Class (186):