Zulu- Question Words Flashcards Preview

Grade 9 November Exams > Zulu- Question Words > Flashcards

Flashcards in Zulu- Question Words Deck (12):
1

How

Njani

2

How are you

Kunjani or unjani

3

When

Nini

4

Where/which

Phi/kuphi

5

With what

Ngani

6

With who

Nobani

7

Who

Ngubani/ ubani

8

What

Ni/ yini

9

Why

Elani/ kungani

10

Explain

Chaza

11

Why are you saying that

Usho ngani

12

What does it mean

Kusho ukuthini

Decks in Grade 9 November Exams Class (186):