Zulu- Vocabulary Flashcards Preview

Grade 9 November Exams > Zulu- Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Zulu- Vocabulary Deck (44):
1

Smile

Mamatheka

2

Prefix

Isiqalo

3

Stem

Isiqu

4

Old lady

Isalukazi

5

Compare

Qhatanisa

6

House

Indlu

7

West

iNtshonalanga

8

North

Inyakatha

9

Underlined

Olidwetshele

10

Above

Engehla

11

Telephone/wire

Ucingo

12

Celebrate/dig

Gubha

13

Song

Iculo
Ingoma
Ihubo

14

Reasons

Izizathu

15

Support

Seka

16

History

uMlando

17

Phrases

Imishwana

18

Mistakes

Amaphuta

19

First born

Izibulo

20

Last born

Uthunjana

21

Active

Khuthele

22

President

uMongameli

23

Home

Ikhaya

24

East

iMpumalanga

25

South

Iningizimu

26

Author

Umlobi

27

Moon/month/witch doctor

Inyanga

28

Old man

Ixhegu

29

Courage

Isibindi

30

Brackets

Elikubakaki
Elibiyelwe

31

Idea

Icebo

32

Whistle

Ikhwela
Impempe

33

Gentleman

Ibhungu
Insizwa

34

Matric

Umatikuletsheni

35

Husband

Umyeni
Indoda

36

Advice

Cebisa

37

Gree

Bingelela

38

Complain

Khononda

39

Explode

Qhuma

40

Nonsense

Umbhedo

41

Summer

Ihlobo

42

Winter

Ibusika

43

Autumn

Fall

44

Spring

Intswasahlobo

Decks in Grade 9 November Exams Class (186):