فصل ٣ قطعه پيشاني Flashcards Preview

نوروسايكولوژي > فصل ٣ قطعه پيشاني > Flashcards

Flashcards in فصل ٣ قطعه پيشاني Deck (11)
Loading flashcards...
1

ناحيه پيش پيشاني

به جز شكنج پيش مركزي كه جزئي از قشر خسي حركتي و منشا بروز حركتهاي ارادي است بقيه قطعه پيشاني حزء قشر ارتباطي محسوب ميشود و ناحيع پيش پيشاني ناميده ميشود

2

راه قشري- نخاعي( هرمي)

از اكسون سلولهاي بزرگ هرمي درقشر مغز شروع ميشود از كپسول داخلي به طرف پايين ميآيد در ساقه مغز اكثرا از خط وسط تقاطع ميكند و به هسته هاي حركتي اعصاب مغزي ميرود

3

راه قرمزي- نخاعي

يكي از هسته هاي حركتي مغز است كه درپايه هاي مغزي ( مغز سوم) قرار دارد

4

ضبط حافظه حركتي

حركاتي كه انسان قادر به انجام ان است در شكنج پيش مركزي ضبط ميشود
فوانين ضبط حافظه خركتي:
١. حافظه حركتي اندامهاي گرناگون در جلو ناحيه حركتي اوليه همان اندام قرار ميگيرد
٢. هرچه حافظه حركتي پيچيده تر باشد در ناحيه جلوتري از قشر ارتباطي قطعه پيشاني قرار ميگيرد

5

اعمال اختصاصي قطعه پيشاني

١. حركت ارادي{ ارثي و اكتسابي}
٢. ذهيره حافظه حركت ارادي
٣. مركز خركتي تكلم:
آهنگ كلام و دستور زبان كه در ناحيه ٤٤ برودمن است و جزء خافظه حركتي اكتسابي است
٤. انگزش: حلوترين قسمتهاي پيشاني مربوط به انگيزش هستند( قطبهاي پيشاني)
٥. بازداري
٦. قضاوت اجتماعي:
در قضاوت تمام قشر ارتباطي مغز دخيل است ولي قشر ارتباطي قطعه پيشاني بيشترين تاثير را داراست

6

اختلالات ناشي از ضايعه در قطعه پيشاني

١. فلج اسپاستيك
٢. آهستگي حركات
٣. آپراكسي حركتي
٤. علائم مربوط به خافظه حركتي ارثي
٥. اختلال حركتي تكلم
٦. اختلال در انگيزش
٧. اختلال در بازداري
٨. اختلال در قضاوت احتماعي
٩. اختلال در انجام و تكميل طرحهاي تصويري
١٠. اختلال در غلبه نيمكره اي

7

فلج اسپاستيك

ضايعه ناحيه ٤ برودمن
افزايش تنوس عضلات از نوع اسپاستيك
افزايش بازتابهاي وتري
از بين رفتن حركات ارادي در نيمه ديگر بدن
علامت بابنسكي

8

آپراكسي حركتي

ضايعه قشر ارتباطي قطعه پيشاني
از بين رفتن حافظه حركتي

چنلنچه ناحيه ٤ برودمن سالم باشد و قشر ارتباطي از بين برود بيمار بدون انكه فلج باشه توانايي انجام حركتي معينرا از دست ميدهد

9

علائم مريوط به حافظه حركتي ارثي

عدم وجود بازتابها در ماعهلي اول زندگي
عدم مخفي شدن اين بازتابها پس از چند ماه
بازگشت مجدد اين بازتابها پس از مخفي شدن
اين علائم ضايعه در قشرارتباطي قطعه پيشاني را تاييد ميكند

10

اختلال در غلبه نيمكره اي

در ضايعات قطعه پيشاني چپ در سنين كم ممكن است غلبه براي يك يا چند عمل به نيمكره راست منتقل شود
در اين صورت مخلوط شدن غلبه در سنين بالاتر خودنمايي ميكند

11

غلبه قطعه پيشاني

نيمكره چپ