فصل ٤ قطعه آهيانه اي Flashcards Preview

نوروسايكولوژي > فصل ٤ قطعه آهيانه اي > Flashcards

Flashcards in فصل ٤ قطعه آهيانه اي Deck (6)
Loading flashcards...
1

كاركردهاي اختصاصي قطعه آهيانه اي

دريافت حس پوستي}
دريافت حس عمقي} هر دو در قسمت قدامي
دريافت حس ذائقه
دريافت حس دهليزي
تفكر فضايي
ايجاد هماهنگي در حركت چشمها براي تعقيب غير ارادي اشياء متحرك( در انتهاي خلفي تحتاني قطعه آهيانه اي نزديك قطعه پس سري)

2

هماهنگي عضلات چشم براي تعقيب ارادي اشياء متحرك در كدام قسمت قشر مغز صورت ميگيرد؟

قطعه پيشاني

3

نيستاگموس اپتو كينتيك ( OKN)

در هماهنگي غير ارادي چشمها، چشمها حركات منظمي را كه داراي يك مرحله بطئي ( تعقيب شيء) و يك مرحله سريع ( رها كردن شيء و برگشت به حالت استراحت) است انجام ميدهند. اين حركت نيستاگموس ناميده ميشود

4

مهمترين عمل اختصاصي قطعه آعيانه اي چيست؟
در قطعه آهيانه اي غلبه با مدام نيمكره است؟

مهمترين عمل اختصاصي تفكر فضايي
غلبه با نيمكره راست

5

٨ ضايعه قطعه آهيانه اي

١.اختلال حسي: دريافت حسهاي پوستي، عمقي و ذائقه دچار اختلال ميشود ولي بيمار انكار ميكند
٢. پديده انكار: بيمار نيمه مقابل هود را انكار ميكند
٣. اختلال در تفكر فضايي: اختلال در تشخيص اجسام با چشم بسته و از طريق لمس
٤. اختلال در تمايز دو نقطه
٥. اختلال در تشهيص محل تحريك بدنش با چشم بسته
٦. اختلال در كشيدن و كپي اشكال( نيمه ميكشد ) انكار
٧. آزمايش مكعبهاي كهس: اگر اختلال در حهت تصوير باشد نيمكره چپ و اگر به كل نتواند بچيند نيمكره راست
٨. نشانگان گرشمن

6

نشانگان گرشمن چيست؟

ضايعه قطعه آهيانه اي نيمكره چپ و داراي ٤ علامت:
١. اختلال در شناخت انگشتان دست
٢. اختلال در تشخيص چپ و راست
٣. اختلال در نوشتن
٤. اختلال در محاسبه