فصل٦ قطعه گيجگاهي Flashcards Preview

نوروسايكولوژي > فصل٦ قطعه گيجگاهي > Flashcards

Flashcards in فصل٦ قطعه گيجگاهي Deck (4)
Loading flashcards...
1

قطعه گيجگاهي محل دريافت چه حسي است؟
با چه دستگاههايي ارتباط دارد؟

محل دريافت حسهاي شنوايي، بويايي، احشايي و دهليزي است
قشر ارتباطي آن مربوط به پردازش و ذخيره اطلاعات حسهاي مذكور + حس بينايي است
مركز حسي تكلم و قسمتهايي از دستگاه كناري نيز در اين قطعه قرار دارد
با دستگاه عاطفي مغز( عواطف و رفتار جنسي) و دستگاه ضبط و يادآوري خاطرات مغز ارتباط وسيعي دارد

2

قشر اوليه شنوايي در كحا قرار دارد و چه وظيفه اي را انجام ميدهد؟

در اواسط لبه فوقاني اولين شكنج گيجگاهي و ادامه ان در عمق شيار سيلوين(٤١ برودمن)
قشر اوليه اطلاعات صوتي را از هر دو گرش دريلفت ميكند ولي ميزان دريافتي از گرش مقابل بيشتر است

3

قشر ثانويه در كجا قرار دارد؟

بلافاصله در خارج منطقه اوليه شنوايي در منطقه وسيعي از شكنج اول و دوم گيجگاهي( ناحيه ٢١،٢٢ برودمن)
قرار دارد

4

پردازش و ضبط اصوات دريافتي در كدام نيمكره صورت ميگيرد؟

اصواتي كه با كدهاي كلامي ارتباط دارند
در نيمكره غالب و بقيه در نيمكره مغلوب صورت ميگيرد