فصل ٢ Flashcards Preview

نوروسايكولوژي > فصل ٢ > Flashcards

Flashcards in فصل ٢ Deck (10)
Loading flashcards...
1

دستگاه عصبي محيطي

اعصابي كه از ساقه مغز و نخاع خارج ميشوند:

١٢ زوج عصب از ساقه مغز
٣١ زوج عصب از نخاع

2

سلولهاي بتز

سلولهاي هرمي شكل درشتي كه فرمان حركت را صادر ميكنند
درقشر حركتي مغز در حلو شيار مركزي و ناحيه ٤ برودمن قرار دارند

3

اطلاعات مربوط به حسهاي عمومي به كدام قسمت مغز وارد ميشوند؟
١. شكنج پس مركزي كه نواحي ١،٢،٣ برودمن را شامل ميشود و ناحيه حس بدني شماره ١ است
٢. پايين قسمت اول و بالاي شيار سيلوين كه شامل قسمتي از ناحيه ٤٠ برودمن ميشودو احتمالا فقط حس درد را از نيمه مقابل بدن دريافت ميكند و قسمتي از قطعه آهيانه اي است

4

حس شنوايي

نواحي٤١،٤٢ برودمن واقع در بالاي قطعه گيجگاهي

اطلاعات صوتي بيشتر از گوش طرف مقابل و قسمتي هم از گوش همان طرف

5

حس بينايي

در دو طرف شيار كالكارين در داخل قطعه پس سري و ناحيه ١٧ برودمن

اطلاعات بينايي را از نيمه مقابل دريافت ميكند

6

حس بوييايي
در بالاترين قسمت گيجگاهي در سطح داخلي هر نيمكره شكنج پارا هيپوكامپ قرار دارد
در زير آن شكنج هيپوكامپ است
به قسمت جلو و بالاي آن كه قلاب مانند است قلاب هيپوكامپ يا اونكوس ميگويند و محل دريافت حس بويايي است و اطلاعات را از همان طرف دريافت ميكند

7

قطعه انسولا

در عمق شيار سيلوين قرار گرفته و جزء قطعه گيجگاهي است
محل در يافت حس ذائقه است

8

حس ذائقه

در زير شكتج پس مركزي ادامه آن در قطعه انسولا كه منطقه ٤٣ برودمن محسوب ميشود
حس چشايي از نيمه مقابل زبان به اينجا وارد ميشود

9

نيمكره راست
تجسم فضايي
اصوات غير كلامي و موسيقي
ديدي جامع و هنرمندانه
متناسب با تمدن شرق

10

نيمكره چپ
كارهاي دقيق و ظريف
پردازش و ذخيره اطلاعات شنوايي كلامي
نگرشي تجزيه و تحليل كننده و محاسبه كنتدهمتناسب باتمدن غرب