فصل١ مقدمات Flashcards Preview

نوروسايكولوژي > فصل١ مقدمات > Flashcards

Flashcards in فصل١ مقدمات Deck (12)
Loading flashcards...
1

بافت همبند

مجموعه سلولهايي كه كار واحدي انجام ميدهند بافت ناميده ميشوند
بافت همبند در لابلاي بافتهاي ديگر بدن قرار دارد و وظيفه آن پشتيباني و مراقبت از بافتهاي ديگر است
تنها دستگاه عصبي مركزي فاقد بافت همبند است

2

بافت گليال

وظيفه بافت همبند را در دستگاه عصبي مركزي انجام ميدهد
محافظ نورونها هستند
بر سه نوع اند:
ميكروگليها( سلولهاي گليال كوچك)
اليگودندروگليها( كم دندريت)
آستروسيت ها

3

ميكروگليها

وابسته به دستگاه ايمني بدن عستند و جزء ماكروفاژها محسوب ميشوند
در كار ترميم و تعمير دخالت دارند و در صورت تورم دستگاه عصبي( عفونت، ضربه ، تومور) تكثير مي يابند
تجمع ميكروگليها در اين شرايط گليوز ناميده ميشود

4

اليگودندروگليها

كار عمده انها ساخت غلاف ميلين براي اكسون نورونهاست

در دستگاه عصبي محيطي خفاظت از نورونها را بافت همبند انجام ميدهد و وظيفه ساخت ميلين بر عهده سلولهاي شوان است

5

آستروسيت ها

بزرگترين و پرتعدادترين سلولهاي گليال
جسم انها داراي زوائدي شبيه زوائد نورونها
فضاي بين نورونها را پر ميكنند
استطاله هاي انها سيناپسها را ميپوشاند و با سلولهاي جدار مويرگها و همچنين داخلي ترين قسمت پرده مننژ تماس دارند
از طريق اتصال به يكديگر يون پتاسيم تجمع يافته را به فواصل دور منتقل ميكنند تا وارد گردش خون شوند
توسط پروتئينهاي خود عمل حذب ناقل شيميايي را انحام ميدهند
در تنظيم ذخيره گلوكز مورد نياز نورونها دخالت دارند

6

سد خوني- مغزي

اتصال استطاله هاي استروسيتها به سلولهاي آندوتليال مويرگها سد محكم خوني- مغزي ايجاد ميكند كه فقط به موادي اجازه عبور ميدهد كه براي متابوليسم مغز لازم است
در اندام دور بطني مغز سد خوني- مغزي وحود ندارد كه شامل هيپوفيز خلفي و شبكه كوروئيد ميباشند. اين قسمتها توسط سلولهاي مخصوص اپانديمي به نام تاني سيتها از قسمتهاي ديگر مجزا شده اند
عدم وحود سد خوني- مغزي باعث شده عيپوفيز خلفي بتواند هورمونهاي اكسي توسين و وازوپرسين را مستقيما به گردش خون عمومي وارد كند

7

پي- گليكو پروتئين

خمل كننده پروتئين كه به ميزان زياد در حداره سلولهاي اندو تليال مويرگها وجود دارد و موادي كه براي مغز لازم نيست را به خون باز مي گرداند

8

مهمترين خصيصه سلول عصبي چيست؟

تحريك پذيري
كه به علت ساختمان خاص غشاي آن است

9

غلاف ميلين از چه تشكيل شده؟

از پوسته سلولهاي اليگودندروگلي يا شوان

10

دريچه عبور يون در سلول چيست

مولمولهاي پروتئين كه به طور كامل در چربي فرو رفته اند پمپهاي يوني محسوب ميشوند و هركدام به يون معيني اختصاص دارند. عبور يونها به اختلاف سطح الكتريكي در داخل و خارج سلول و به اختلاف غلظتشان بستگي دارد اماپمپهاي يوني نحوه كار متفاوتي دارند يكطرفه هستند و يونها را خلاف گراديان غلظت و گراديان الكتريكي با مصرف انرژي پمپاژ ميكنند
در سلول عصبي اختلاف اصلي سطح الكتريكي داخل و خارج سلول به علت فعاليت پمپهاي يوني است

11

با تحريك نورون چه اتفاقي ني افتد؟

سلول عصبي در حالت استراحت قطبي يا پولاريزه است. با تحريك نورون سلول از وضعيت استراحت خارج شده يونها به سرعت در جه

12

ترشخ گردش و حذب مايع مغزي نخاعي

ترشح مايع مغزي نخاعي توسط شبكه كوروئيد در داخل بطن جانبي و بطن سوم و چهارم مغز انحام ميشود
اين مايع از بطن حانبي توسط مجراي مانرو به بطن سوم و از راه قنات سيلويوس به بطن چهارم جاري ميشود
از بطن چهارم توسط سوراخهاي ماژندي و لوشكا به فضاي عنكبوتيه ميريزد و دور مغز و نخاع حريلت ميابد
حذب آن توسط استطاله هاي عنكبوتيه است كه توسط آن به سينوسعاي وريدي ريخته و وارد گردش خون عمومي ميشود