فصل ٥ قطعه پس سري Flashcards Preview

نوروسايكولوژي > فصل ٥ قطعه پس سري > Flashcards

Flashcards in فصل ٥ قطعه پس سري Deck (21):
1

سلولهاي واقع در شبكيه چشم جهت دريافت نور ازچه نوعي هستند؟

دو نوعند:
١. سلولهاي مخروطي:
آستانه تحريك بالاتري داشته، با نور شديد تحريك ميشوند و ديد دقيق و رنگي بر عهده انهاست
٢. سلولهاي استوانه اي:
با نور ضعيف تحريك ميشوند و ديد در تاريكي برعهده آنهاست

2

ماكولا چيست؟

در ناحيه خلفي شبكيه و در محاذات محور چشم لكه گرد و زرد رنگي به نام لكه زرد يا ماكولا وجود دارد، از سلولهاي مخروطي متراكم و زياد تشكيل شده،
ديد مركزي در ماكولا و ديد محيطي در بقيه نواحي شبكيه تشكيل ميشود

3

عصب بينايي چيست
كياسماي بينايي كدام است
نوار بينايي چيست

پيام سلولهاي مخروطي و استوانه اي بوسيله عصب بينايي از هر چشم خارج ميشود
دو عصب بينايي در زير غده هيپوفيز به هم متصل ميشوند و كياسماي بينايي را ميسازند
ازكياسما دو رشته به نام نوار بينايي خارج ميشوند
در كياسما اعصابي كه از ناحيه جانبي دو چشم ميايند بدون تقاطع رد ميشوند ولي اعصابي كه از ناحيهداخلي چشمها ميايند از خط وسط رد شده به نوار بينايي طرف مقابل ميروند

4

نور سمت چپ ميدان بينايي توسط كدام چشم دريافت ميشود و به مدام نوار بينايي ميرود؟

نوارهايي كه ازسمت چپ ميايند توسط قسمت خارجي شبكيه چشم راست و قسمت داخلي شبكيه چشم چپ دريافت شده اند و به نوار بينايي راست وارد ميشوند و بلعكس

5

اطلاعات بينايي چه مسيري را تا قطعه پس سري طي ميكنند؟

نوار بينايي به قسمت خلفي تالاموس ميرسند و از آنجا به بعد با نام اشعه بينايي از عمق قطعه هاي اهيانه اي و گيجگاهي عبور ميكنند تا به قطعه پس سري برسند

6

پردازش و ضبط اطلاعات بينايي در كجا صورت ميگيرد؟

دو متطقه وسيع در قشر ارتباطي قطعه هاي پس سري و گيجگاهي وجود دارد كه پردازش و ضبط اطلاعات بينايي را بر عهده دارند
دو طرف منطقه بينايي اوليه (١٧ برودمن)مناطق ثانويه و ثالثيه بينايي نام دارند و در نواحي ١٨ و ١٩ برودمن واقع شده اند

7

درك عمق چگونه. صورت ميگيرد؟

براي درك بعد سوم اطلاعات يك چشم و هر دو چشم مورد استفاده قرار ميگيرند
اطلاعات يك چشمي براي تشخيص اشياء دورتر مهم هستند

8

اطلاعات يك چشمي شامل چه مواردي هستند؟

١. اختلاف منظر: با حركت دادن سر اشياء نزديكتر در مقايسه با اشياء درتر تحرك ظاهري بيشتري دارند
٢. پرسپكتيو: خطوط موازي هر چه دورتر شوند به هم نزديكتر بنظر ميايند
٣. اندازه نسبي اشياء اشنا: يكي از وسايل مغز براي تشهيص دوري و نزديكي انان
٤. پنهان شدن: اشياء نزديكتر قسماي از اشياء دورتر را ميپوشانند
٥. سايه: سايه اشياء دورتر موچك تر است

9

ديد دورنگي

در ديد دورنگي دستگاه بينايي براي هر شيء دو ارزش روشنايي قائل ميشود
در مقايسه اين دو ارزش رنگ ادراك ميشود

10

ديد ٣ رنگي

در انسانو ميمون و لمور ديد سه رنگي است يعني سه نوع سلول مخروطي درشبكيه هست كه به يكي از رنگهاي آبي سبز و زرد حساس است و هر سلول مخروطي براي فوتوني كه نزديكتر به حداكثر حساسيتش است احتمال جذب بيشتري دارد

11

مشخصات ديد رنگي

ثبات رنگ: يك شيء آشنا همواره به يك رنگ ديده ميشود
حذف ادراكي: برخي رنگها در هم ادغام شده رنگ جديدي ميسازند ولي برخي ديگر ادغام نشده و يكي از انها حذف ميشود ( مثل سبز و قرمز)
كنتراست همزمان رنگي: يك نوع تسهيل براي رنگهاي مكمل در حاشيه ها و مرزها( ديسك خاكستري روي زمينه قرمز كمي سبز بنظر ميرسد)

12

ديد تونلي

در ضايعات ناكامل چشم به دليل انكه اعصاب لكه زرد پرتعداد هستند و به وسط عصب بينايي مسروند ممكن است ديد مركزي باقي بماند و فقط ديد محيطي از بين برود
به اين حالت ديد تونلي ميگويند

13

ضايعه نيمه نابينايي دو طرفه گيجگاهي

تومور غده عيپوفيز به كياسماي بينايي فشار ماورد و رشته عايي كه از دو ناحيه داخلي شبكيه ميايند و در ناحيه وسط تقاطع ميكنند صدمه ميبينند. نتيجه از بين رفتن ديد در ناخيه خارجي دو چشم است

14

ضايعه نيمه نابينايي يك طرفه نازال

در ضايعه قسمت جانبي كياسمايي، ديد قسمت داخلي بينايي همان طرف دچار اختلال ميشود كه به ان نيمه نابينايي يك طرفه نازال ميگويند

15

ضايعه نيمه نابينايي دو طرفه نازال

رشته هاي زيادي كه از لكه زرد ميايند در قسمت خارجي سوراخ بينايي ايجاد برجستگي ميكنند.
ضايعه اين اعصاب كه اطلاعات بينايي از قسمت داخلي ميدان بينايي هر طرف را برعهده دارند باعت نيمه نابينايي دو طرفه نازال ميشود

16

ربع نابينايي همنام

در ضايعات عمقي قطعه گيجگاهي ربع ميدان بينايي در بالا و طرف مقابل از بين ميرود
در ضايعات عمقي قطعه آهيانه اس ربع ميدا بينايي در پايين و طرف مقابل از بين ميرود
اختلال در دو طرف ميدان بينايي هر دو در يك سو است
كه به ان ربع نابينايي همنام گفته ميشود

17

نيمه نابينايي همنام

اگر ضايعه به خدي وسيع باشد كع عر دوقطعه آهيانه اي و گيجگاهي يك طرف اسيب ببينند نيمه نابينايي همنام ايجاد خواهد شد

18

ضايعه قطعه پس سري

باز هم حالت نيمه نابينايي همنام ايجاد خواهد شد با اين تفاوت كه ديد مركزي هم دچار اختلال است و حتي ممكن است تنها ديد مركزي اشكال داشته باشد

19

پديده انتون چيست؟

در ضايعات قشري پس سري بيمار نيمع نابينايي خود را انكار ميكند كه به ان پديده انتون ميگويند
در ضايعات قطعه پس سري چه عمقي و چه قشري نيمه نابينايي همنام در طرف مقابل وحود دارد ولي تنها در ضايعات قشري پديده آنتون وحود دارد

20

ضايعه قشر ارتباطي قطعه پس سري

باعث اختلال در پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات بينايي و از بين رفتن خافظه تصويرهاي ضبط شده ميشود

21

نيمكره غالب در قطعه پس سري

اغلب نيمكره چپ غالب است
تحربيات بينايي مربوط به تكلم در نيمكره غالب ضبط ميشوند