یوحنا Flashcards Preview

Farsi be Farsi > یوحنا > Flashcards

Flashcards in یوحنا Deck (42)
Loading flashcards...
1

پدید آمدن

آمدن، آفریده شدن
همه چیز به واسطهٔ او پدید آمد

2

پدیدار گشتن

آفریده شدن
هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت

3

دریافتن

فهمیدن چیزی کاملا
این نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن‌را درنیافت

4

مُلک

مال کسی
او به ملک خویش آمد، ولی قوم خودش او‌را نپذیرفتند

5

مسکن گزیدن

ساکن شدن، سکنی گرفتن در...
کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید

6

شایسته

مناسب
جلالی شایستهٔ آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد

7

یگانه

چیزی که هیچی مثلش‌‌ نیست... تنها

8

پری...

حال پر شدن...
از پُری او ما همه بهرهمند شدیم، فیض‌ از پی فیض

9

بهره‌مند شدن

وقتی که مردم خیلی چیزهای خوب و پر از نعمت می گیرد

10

آغوش

خیلی نزدیک کسی دیگر شدن، مثل وقتی که مادرت‌را خداحافظ می گویید

11

معترف کردن /شدن

گفتن راستی در بارهٔ خودت
یوحنا شهادت داد، و وقتی که لاویان او‌را پرسیدن، او معترف شده... من مسیح نیستم

12

انکار کردن

گفتن که شما عملی بد نکردی...

13

اذعان داشتن

معترف کردن
گفتن راستی در بارهٔ شما

14

فرستنده ج. فرستندگان

کسی ‌که چیزی (گذارش...) می فرست
کیستی؟ بگو چه پاسخی برای فرستندگان جود ببریم؟

15

هموار ساختن

آماده کردن
ساختن راه یا خیابان که صاف و نرم است
راه خداوند‌را هموار سازید...

16

تعمید دادن

کار‌ یحیی، وقتی که مومن‌را داخل آب می گذرد

17

لایق بودن

داشتن حق یا نیاز برای چیزی
من لایق گشودن بند کفش نیستم

18

گشودن

باز کردن چیزی، مثل کفش یا پرچم

19

رخ‌ دادن

اتفاق افتادن، واقع شدن
اینها نزدیک رود اردن رخ داد.

20

بره

گوسوند نو‌جوانی

21

بر‌گرفتن

عکسش گذشتن
این است برهٔ خدا که گناه از جهان برمی‌گیرد!

22

فرود آمدن (بر)

پایین رفتن، نوزاد کردن
هر گاه دیدی روح بر‌ او فرود آمد و بر او بماند

23

آمدن از پی‌کسی

رفتن پیش کسی‌دیگر
عیسی‌ روی گرداند‌ و دید که آنها از پی او می آیند

24

روی گرداندن

دور‌ زدن
وقتی که شما به طرف چیزی می روی، ولی پس از آن باز کردن‌را تصمیم می گیری

25

مسح شدن

مسیح یعنی کسی که مسح شد

26

از پی من بیا!

لطفا من را پیروی کنید

27

به سوی چیزی آمدن

آمدن به طرف کیثسی یا چیزی
عیسی‌‌دید‌ نتنائیل به سویش می آید...

28

فریب

صحبت کردن نادرست یا پر از ‌دروغ

29

اشاره کردن

نشان دادن
آن کس را که موسی در تورات بدو اشاره کرده، یافته‌ایم!

30

ایمان آوردن

آیا به‌خاطر همین که گفتم زیر آن درخت... ایمان می آوری؟