Mark Flashcards Preview

Farsi be Farsi > Mark > Flashcards

Flashcards in Mark Deck (81)
Loading flashcards...
1

گسیل

گسیل

2

گسیل

یک وظیفه یا هدف کی از خدا یا کسی مهم گرفتید

3

پیشرو

کسی که پیش گروه خودش حرکت می کند، مثل در جنگل یا انقلاب

4

سوزان

آتش داشتن، خیلی نورانی

5

غسل

اعمال رسمی برای پاک کردن بدنش با آب

6

تعمید دادن / گرفتن

کسی را زیر آب گذاشتن،، مثل به دست یهیا

7

آنگاه

حالا...

8

تقصیر ج تقصیرات

گناه، نتیجه ی کار بد

9

شتافتن

عجله کردن، تسریع زدن، به جایی دیگر زود حرکت می کند

10

اعتراف کردن

اعمال بد یا گناهان خودت می گوید، ممکن است قبل توبه کنید

11

چرم

جسم که از پوست گاو تولید شد

12

ملخ

حشره که در دشت یا مزرعه زنگی می کند، و در مصر بود

13

بزودی

زودی، ممکن است بلافاصله باشد

14

بطوری

به این روش که...

15

لیاقت (داشتن)

تجربه یا ماهر که بنابراین می توانید چیزی را انجام دهید

16

خدمتگزاری

خدمت

17

ایالت

استان

18

فرود آمدن

انداختن، مثل کبوتر که از آسمان به طرف عیسی فرود آمده بود

19

ندا

صدا، حرف، زبان

20

در رسیدن

آمدن، بودن...

21

خشنود بودن (از)

لذت بخش هستن

22

رویداد

واقعه، حادثه، مثل تصادف...

23

وسوسه کردن (را)

کسی چیزهای بد را نشان می دهد و می خواهد او به طرف آن حرکت کند

24

فرشته ج فرشتگان

کسی که برای خدا کار میکند و از آدام فرق دارد

25

مراقبت کردن / نمودن (از)

نگاه کردن و حافظ کردن

26

زندانی شدن

گذاشتن در زندان

27

زمان موعود

وقت قرار داشتن

28

دست کشیدن (از)

بیرون رفتن از یک کاری، دور کشیدن

29

قدم زدن

رفتن با دو پا

30

چشم به... افتادن

وقتی که به چیزی یا کسی ببینید