1 - ittamaarin (the exercises) Flashcards Preview

Englabic > 1 - ittamaarin (the exercises) > Flashcards

Flashcards in 1 - ittamaarin (the exercises) Deck (9):
1

qalam

ilqalam

pen / pencil

2

maktuub

ilmaktuub

letter

3

kiis

ilkiis

bag

4

muŝṭ

ilmuŝṭ

comb

5

finjaan

ilfinjaan

tea/coffee cup

6

qamiiṣ

ilqamiiṣ

shirt with collar and buttons

7

baab

ilbaab

door

8

muftaaḥ — ilmuftaaḥ

miftaaḥ — ilmiftaaḥ

key

9

ktaab

liktaab

book