8 - telling the time Flashcards Preview

Englabic > 8 - telling the time > Flashcards

Flashcards in 8 - telling the time Deck (12):
1

1:15

issaa3a̲ᵗ wahdi̲ᵗ 'u rubi3

2

4:05

issaa3a̲ᵗ 'arba3a̲ᵗ 'u xamsi̲ᵗ

3

9:10

issaa3a̲ᵗ tis3a̲ᵗ 'u 3aŝara̲ᵗ

4

8:20

issaa3a̲ᵗ tamanyi̲ᵗ 'u tult

5

3:30

issaa3a̲ᵗ talaati̲ᵗ 'u nuṣṣ

6

7:25

issaa3a̲ᵗ sab3a̲ᵗ 'u nuṣṣ 'illa xamsi̲ᵗ

7

2:35

issaa3a̲ᵗ tintayn 'u nuṣṣ 'u xamsi̲ᵗ

8

6:55

issaa3a̲ᵗ sab3a̲ᵗ 'illa xamsi̲ᵗ

9

5:45

issaa3a̲ᵗ sitti̲ᵗ 'illa rubi3

10

10:50

issaa3a̲ᵗ iḥda3ŝ 'illa 3aŝara̲ᵗ

11

12:40

issaa3a̲ᵗ wahdi̲ᵗ 'illa tult

12

11:00

issaa3a̲ᵗ iḥda3ŝ