11 Flashcards Preview

一对二 - 听写:English > 11 > Flashcards

Flashcards in 11 Deck (37)
Loading flashcards...
1

distinguished guest

嘉宾

Jiābīn

2

familiar to the ear

耳熟能详

Ěrshúnéngxiáng

3

to set foot in (formal)

涉足

Shèzú

4

to point out the mistakes for correction

指正

Zhǐzhèng

5

theme

主题

Zhǔtí

6

not the same

不尽相同

Bù jìn xiāngtóng

7

to permeate; to infiltrate

渗透

Shèntòu

8

ten to one; in all likelihood

十有八九

Shí yǒu bājiǔ

9

blot out the sky and cover up the earth

铺天盖地

Pūtiāngàidì

10

to get in by every opening

无孔不入

Wúkǒngbùrù

11

reverse

逆反

Nìfǎn

12

direct seeding

直播

Zhíbò

13

to have a deep-seated hatred

深恶痛绝

Shēnwùtòngjué

14

deny

否认

Fǒurèn

15

direct proportion

正比

Zhèngbǐ

16

virtuous circle

良性循环

Liángxìng xúnhuán

17

medium

媒介

Méijiè

18

to hold the balance; to prove decisive

举足轻重

Jǔzúqīngzhòng

19

no harm in (trying); might as well

不妨

Bùfáng

20

to substitute for; to displace

替代

Tìdài

21

door-to-door

挨家挨户

Āijiā āihù

22

to market; to merchandise

推销

Tuīxiāo

23

idle work

无用功

Wúyònggōng

24

excellent quality and reasonable price

价廉物美

Jià lián wùměi

25

popularity

知名度

Zhīmíngdù

26

ability to market

销路

Xiāolù

27

fatal; deadly

致命

Zhìmìng

28

profit

盈利

Yínglì

29

mislead

误导

Wùdǎo

30

exaggerated description (of sth's draw)

天花乱坠

Tiānhuāluànzhuì