7.1 Flashcards Preview

一对二 - 听写:English > 7.1 > Flashcards

Flashcards in 7.1 Deck (20):
1

to be named

称呼

Chēnghu

2

to go on a business trip

出差

Chūchāi

3

to exhibit

展销

Zhǎnxiāo

4

involuntary

身不由己

Shēn bù yóujǐ

5

to intern; internship

实习

Shíxí

6

to have a go in the arenaDōu

7

to have so much fun you forget to go back home

乐不思蜀

Lèbùsīshǔ

8

what one sees and hears

所见所闻

Suǒ jiàn suǒ wén

9

one-sided

片面

Piànmiàn

10

difference

差异

Chāyì

11

sandstorm

沙尘暴

Shāchénbào

12

frank and straightforward

豪爽

Háoshuǎng

13

to not overlook any details

细腻

Xìnì

14

to not care about the details

不拘小节

Bùjū xiǎojié

15

very careful and attentive

精细

Jīngxì

16

to constantly improve something

精益求精

Jīngyìqiújīng

17

Chinese dumplings

小笼包

Xiǎo lóng bāo

18

stuffing

馅儿

Xiàn er

19

to not have meat or egg20

unexpectedly

竟然

Jìngrán