9.2 Flashcards Preview

一对二 - 听写:English > 9.2 > Flashcards

Flashcards in 9.2 Deck (19):
1

degenerate

退化

Tuìhuà

2

of having both sides

两面性

Liǎngmiànxìng

3

to be perfect in every way

十全十美

Shíquánshíměi

4

main trend

主流

Zhǔliú

5

revolutionary character

革命性

Gémìng xìng

6

to pass on to someone else

传递

Chuándì

7

picture; image

图像

Túxiàng

8

directly perceived through the senses

直观

Zhíguān

9

at all times and in all places

古今中外

Gǔjīn zhōngwài

10

the have everything you need

应有尽有

Yīngyǒujìnyǒu

11

to relay a radio or TV broadcast

转播

Zhuǎnbò

12

to seek help

求助

Qiúzhù

13

may after all be accepted as

不失为

Bùshīwéi

14

to supervise

监督

Jiāndū

15

to expose

曝光

Pùguāng

16

cracked reputation

名声扫地

Míngshēng sǎodì

17

network

网络

Wǎngluò

18

to interact

互动

Hùdòng

19

to post a message

发帖子

Fā tiězi